SCA och Essitys Personalstiftelser administrerar åtta stycken stiftelser - tre personalstiftelser och fem pensionsstiftelser.

Våra stiftelser heter:

  • SCA och Essitys Personalstiftelse
  • SCA och Essitys Sociala Fond
  • Tunadalsfonden - Sundsvallsbolagens stiftelse för personalens yrkesutbildning
  • Pensionsstiftelsen för tjänstemän och arbetsledare vid Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (nr 2)
  • Pensionsstiftelsen för tjänstemän och arbetsledare vid Svenska Cellulosa Aktiebolaget
  • Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCAs Pensionsstiftelse för arbetare
  • Essity Aktiebolags (publ) Pensionsstiftelse för tjänstemän
  • Essity Aktiebolags (publ) Pensionsstiftelse för anställda

 

SCA och Essitys Personalstiftelse

SCA och Essitys Personalstiftelses verksamhet består i huvudsak av att upplåta fritidsboenden till SCA- och Essityanställda i Sverige samt tidigare anställda som gått i pension från en sådan anställning.

I dag äger SCA och Essitys Personalstiftelse hundratalet fritidsboenden, varav tolv i utlandet. Totalt kan stiftelsen erbjuda cirka 150 stugor/lägenheter att välja bland.

Stiftelsens fullständiga namn är Svenska Cellulosa Aktiebolagets och Essity Aktiebolags Personalstiftelse och bildades den 12 februari 1957 genom beslut i SCAs bolagsstyrelse. Stiftelsens ändamål skulle vara att verka för sociala och trivselbefrämjande åtgärder till förmån för anställda hos bolaget och dess dotterbolag. Mer om stiftelsens historia går att läsa under rubriken "Personalstiftelsens historia" längst ner på sidan.

SCA och Essitys Sociala Fond

SCA och Essitys Sociala Fonds verksamhet består av att främja, som stadgarna säger, "sociala ändamål till fromma för i Sverige anställda och i Sverige tidigare anställda vid bolaget..." Dessa sociala ändamål är exempelvis anskaffande av fritidsboenden, gemensamma kulturella arrangemang, bidrag till specialistvård och utdelning av studiestipendier.

Fyra geografiska områden
SCA och Essitys Sociala Fond är indelad i fyra geografiska områden: Norrbottenkretsen, Västerbottenkretsen, Mittkretsen och Sydkretsen. Kretsarna erhåller årligen bidrag från Sociala Fonden och medlen används uteslutande för kollektiva aktiviteter/arrangemang. Varje krets får en egen budget utifrån antalet anställda och de planerar själva aktiviteter för sina anställda utifrån gällande stadgar. Bidrag kan även lämnas till aktiviteter som ordnas direkt av de anställda på en arbetsplats.

Kretsens organisation
Kretsens styrelse ska bestå av nio eller elva ledamöter. Ordförande och dennes ersättare utses av länsstyrelsen i det län där kretsstyrelsen har sitt säte. Vad gäller övriga ledamöter och deras ersättare skall ena hälften utses av arbetsgivaren och andra hälften av de olika fackliga organisationerna inom kretsens verksamhetsområde.

Norrbottenkretsen

Anställda vid enheter inom Norrbottens län samt anställda i SCA Skog i Skellefteå kommun tillhör Norrbottenkretsen.

Då de externa bidragen har minskat i omfattning under de senaste åren så prioriterar kretsen bidrag till aktiviteter av kollektiv karaktär.

För mer information om kretsen och dess verksamhet är du välkommen att kontakta Lars Sundbom, lars.sundbom@sca.com

Västerbottenkretsen

Anställda vid SCA-enheter inom Västerbottens län tillhör Västerbottenkretsen.

Västerbottenkretsens verksamhetsområde omfattar SCAs arbetsplatser i Obbola, Holmsund, Rundvik, Vilhelmina och SCA Energys anställda samt SCA Skogs anställda med stationering i länet.

För mer information om kretsen och dess verksamhet är du välkommen att kontakta Lena Bäckström, lena.backstrom@sca.com

Mittkretsen

Anställda vid enheter inom Jämtlands- och Västernorrlands län tillhör Mittkretsen.

För mer information om kretsen och dess verksamhet är du välkommen att kontakta Linnéa Sjödin, linnea.sjodin@sca.com

Sydkretsen

Anställda vid svenska enheter som ligger söder om Västernorrlands och Jämtlands län tillhör Sydkretsen.

För mer information om kretsen och dess verksamhet är du välkommen att kontakta Pia Nilsson Ekdahl, pia.nilsson-ekdahl@essity.com

Tunadalsfonden

Sundsvallsbolagens stiftelse för personalens yrkesutbildning, eller Tunadalsfonden som den kallas, bildades av Skönviks Aktiebolag 1949 i samband med Tunadals sågverks 100-års jubileum.

Fonden har som ändamål att dela ut medel för yrkesutbildning och studieresor både i Sverige och utomlands till anställda inom SCAs enheter i Sundsvallsområdet.

Stiftelsen arrangerar även föreläsningar ca två gånger/år.

Pensionsstiftelserna

De fem pensionsstiftelserna tryggar tjänstepension och avgångspensioner för de SCA- och Essityanställda.