Via SCA och Essitys Personalstiftelser finns det möjlighet att söka bidrag för egenarrangerade aktiviteter och lokala arrangemang utanför Sundsvallsregionen samt specialistvård och studieresor.

Internt bidrag

Ansökan om internt bidrag avser egenarrangerade aktiviteter och lokala arrangemang utanför Sundsvallsregionen. Bidrag och evenemangserbjudanden skall i första hand erbjudas yrkesverksamma tillsvidareanställda och grupper av SCA-anställda i Sundsvallsregionen, västra Medelpad, Jämtland och Ångermanland.

Vid val av aktivitet ska ett varierat utbud eftersträvas för att tilltala så många som möjligt. Arrangemangen skall ha som mål att stärka sammanhållningen bland de SCA-anställda.

Bidraget per deltagare i en arrangerad aktivitet får i normalfallet inte överstiga 300 kr per person, år och gruppering. Bidrag till mat i samband med ett arrangemang får högst vara 100 kr. Exempelvis vid ett teaterbesök med supé kan högst 200 kr utges för teaterbiljetten och högst 100 kr för supén. Söks bidrag enbart till teaterbiljett kan bidrag utges med 300 kr. Om kostnaden är högre får den anställde själv stå för överskjutande del.

Ansökan om internt bidrag ska lämnas in i god tid, dock senast två veckor före genomförandet av aktiviteten.

Efter genomförd aktivitet ska en redovisning innehållandes en kostnadssammanställning samt en deltagarlista sammanställs. Redovisningen ska vara inskickad senast fyra veckor efter genomförd aktivitet.

Egenarrangerade aktiviteter

Bidrag till egenarrangerade aktiviteter kan sökas av anställda på arbetsplatser inom Sundsvallsregionen. Bidrag kan sökas för alla anställda på arbetsstället, avdelningar, skiftlag och avverkningslag eller naturlig organisatorisk del av dessa.

Lokala arrangemang utanför Sundsvallsregionen

Bidrag till lokala arrangemang avser grupper anställda vid olika arbetsplatser som inte nås av de centrala arrangemangen arrangerade av stiftelsekansliet. Grupper anställda i västra Medelpad, Jämtland och Ångermanland kan söka bidrag. Deltagande i aktivitet skall erbjudas all personal på den aktuella arbetsplatsen/avdelningen.

Ansökan om Internt bidrag.pdf


 

Specialistvård

SCA- och Essityanställda i Sverige kan söka bidrag från Sociala Fonden till rehabiliterande åtgärder inom privat sjukvård. Bidrag kan lämnas i de fall då väntetider i den offentliga sjukvården innebär onödigt lång sjukskrivning och återgång i arbete försvåras.

Riktlinjer för remittering till specialistvård med bidrag från SCA och Essitys Sociala Fond, fastställda av styrelsen 2010-05-31. Utnyttjande av bidrag från Sociala Fonden skall enbart ses som ett komplement till redan tillgängliga möjligheter, som t ex Svenska Re och Marbella-anläggningen.

Sociala Fonden lämnar bidrag till behandlingar inom Sverige och till sådana behandlingar som är etablerade inom det ordinarie sjukvårdssystemet (av Socialstyrelsen godkända metoder).

Åtgärderna skall vara av karaktären organmedicinska och/eller psykosomatiska, samt avse sjukvård som leder till ökad arbetsförmåga, återgång till arbetet och/eller höjd/förbättrad livskvalitet.

Alla anställda i SCA och Essity i Sverige har möjlighet att söka bidrag till specialistvård.


Följande kategorier skall prioriteras för utredning av företagshälsovård för lämplig åtgärd.

  • Anställda som i detta projekts förundersökning identifierats vara i behov av rehabiliteringsåtgärder.
  • Anställda med lång väntetid för åtgärd inom offentlig sjukvård.
  • Anställda med behov av åtgärd som ej finns att tillgå inom den offentliga vården.

Ansökan om bidrag för specialistvård skall alltid föregås av sedvanlig rehabiliteringsutredning enligt Arbetsmiljölagen. Eventuella behov av speciella åtgärder skall alltid utredas, vare sig de leder till ansökan om bidrag från Sociala Fonden eller löses lokalt.

För att uppnå en enhetlig handläggning, hänskjuts remittering till specialistvård till de företagsläkare som respektive affärsgrupps personalchef särskilt utsett för dessa frågor. Meddelande om vilka läkare som är berättigade att tillstyrka ansökan om specialistvård med bidrag från Sociala Fonden, skall göras till Sociala Fonden av respektive affärsgrupp.

För ansökan krävs också att företagets rehabiliteringsgrupp, eller då sådan inte finns, närmaste chef/rehabiliteringsansvarig och facklig företrädare, bedömer att behov av särskild vårdåtgärd föreligger. Ansökan om bidrag skall tillstyrkas/avstyrkas av affärsgruppens personalchef.

Samtliga ansökningar, även sådana som av någon part inte tillstyrkts, skall tillställas Sociala Fonden.

Respektive arebetsgivare står för kostnader som uppkommer i företagshälsovården med anledning av remittering till specialistvård.

Sociala Fonden står för externa kostnader i samband med specialistvård.

Den anställde betalar en egenavgift/självrisk på 2 000 kr.

Riktlinjer och regler samt blankett finns längst ner på sidan.

Ögonoperationer

Sociala Fonden beviljar från och med 2010-07-01 specialistvårdsbidrag för ögonoperationer med 30 % av kostnaden eller maximalt 15 000 kr enligt offert från den som ska utföra ingreppet. Bidraget kan sökas av SCA-och Essityanställda med kravet att Sociala Fonden har beviljat bidragsansökan innan ingreppet utförs.

Undantaget är de SCA- och Essityanställda som genomgått ögonoperation mellan 2008 och 2010-07-01 utan bidrag från Sociala Fonden. De som under denna period finansierat operationen helt med egna medel kan ansöka om ett retroaktivt bidrag med 30 % av bruttokostnaden för operationen eller max 15 000 kr. De som under ovan nämnda period finansierat operationen genom att arbetsgivaren gjort ett bruttolöneavdrag motsvarande kostnaden för behandlingen kan söka ett retroaktivt bidrag med 15 % av bruttokostnaden för operationen eller max 7 500 kr.

I de fall ingreppet finansieras med bruttolöneavdrag utbetalas bidraget till den anställdes arbetsgivare mot uppvisande av faktura för genomförd operation. I de fall den anställde finansierar ingreppet utan bruttolöneavdrag utbetalas bidraget till den anställde mot uppvisande av faktura för genomförd operation. Bidrag för ögonoperationer kan från Sociala Fonden utges med maximalt 600 000 kr per år.

Ansökningar som inkommer efter att det ekonomiska taket har nåtts kan beviljas men utbetalas först nästa budgetår.

Specialistvård Riktlinjer.pdf

Specialistvård Ansökan.pdf

Ögonoperation Ansökan.pdf


 

Studieresor

SCA-anställda som arbetat inom SCAs Sundsvallsindustrier i minst två år och fortfarande är anställda, har möjlighet att söka bidrag för studieresor med yrkesutbildningsanknytning.

Detta gäller endast anställda vid SCAs Sundsvallsindustrier som omfattas av Sundsvallsbolagens stiftelse för personalens yrkesutbildning, "Tunadalsfonden".

Villkor

  • Bidrag kan sökas för rese-, logi- och matkostnader hänförliga till studiebesök
  • Besöksmål/-en måste vara branschanknutna
  • Bidrag beviljas endast om resan sker på inte betald arbetstid och under förutsättning att resan inte delbetalas med medel utgivna av arbetsgivaren eller Personalstiftelserna
  • Ansökan lämnas personligen av var och en som avser att göra studiebesök

Bidragets storlek

För närvarande är bidragets storlek 7 500 kr per person.

Sista ansökningsdag

Ansökan skall vara kansliet tillhanda senast den 31 mars eller den 31 oktober. Ansökan skall inlämnas minst fyra veckor före genomförandet. Besked erhålls normalt cirka två veckor efter sista ansökningsdag.

Fullständiga villkor och regler samt blankett finns längst ner på sidan.

Studieresa Riktlinjer.pdf

Studieresa Ansökan.pdf


 

Svenska Re

För SCA- och Essityanställda i Sverige, med behov av rehabilitering, finns möjligheten att genom SCA och Essitys Sociala Fond få bidrag till en vistelse på Svenska Res anläggning i San Augustin, Gran Canaria.

På Svensk Res anläggning i San Agustin på Gran Canaria får människor koncentrerad rehabilitering i varmt klimat som ger ett varaktigt resultat. SCA- eller Essityanställd i Sverige som remitteras av företagshälsovården tillsammans med ett godkännande av den lokala rehabiliteringsgruppen samt behörig chef kan ansöka om bidrag för att få vistas en vecka på anläggningen.

Bidragets storlek

Bidraget storlek är normalt på 8000 kronor. Överskjutande kostnader faktureras arbetsgivaren.

Medföljande resenär

I de fall då det är medicinskt befogat och/eller om deltagaren är beroende av en medföljande assistent kan bidrag även utses till den medföljande. Behovet av medföljande assistans måste vara styrkt av läkare.

Blanketter samt ytterligare information finns längst ner på sidan.

SvenskaRe Riktlinjer.pdf

SvenskaRe Remissblankett.pdf

SvenskaRe Ansökan.pdf