Via Personalstiftelserna finns det möjlighet att söka stipendier för studier och resor. Vissa stipendier är möjliga att söka för alla SCA- och Essityanställda i Sverige medan andra bara kan sökas av SCA-anställda vid Sundsvalls-industrierna.

Studiestipendier anställda

Alla SCA- och Essityanställda som arbetat inom SCA eller Essity i minst två år och fortfarande är anställda har möjlighet att söka studiestipendium för yrkesutbildning.

Anställda vid SCAs Sundsvallsindustrier kan söka från Sundsvallsbolagens stiftelse för personalens yrkesutbildning, "Tunadalsfonden". Övriga kan söka från SCA och Essitys Sociala Fond. Samma ansökningsblankett används för båda stiftelserna och återfinns längst ner på sidan.

Villkor för stipendium

 • Stipendium kan endast sökas för innevarande termin.
 • Sökanden ska ha arbetat och varit sammanhängande anställd vid SCA eller Essity under minst två år och vid ansökningstillfället fortfarande vara anställd.
 • Studierna ska avse allmän yrkesutbildning eller YTH-utbildning.
 • Den sökande ska vara tjänstledig för hel- eller deltidsstudier, och inte erhålla annat studiestöd än studiemedel.
 • För ansökningar avseende hel- eller deltidsstudier gäller att studierna ska inrymmas inom SCA och Essitys verksamhetsområde.
 • Den studerande som har höga kostnader för att genomgå en utbildning på fritiden kan söka bidrag för fritidsstudier. Även den som bedriver hel- eller deltidsstudier som inte avser allmän yrkesutbildning eller YTH-utbildning kan erhålla bidrag för fritidsstudier.
 • Stipendium kan erhållas för utlandsförlagda intensivkurser i språk. Kursen ska pågå under minst en vecka och ha ett fastställt kursprogram.
 • Studiestipendium från Tunadalsfonden och SCA och Essitys Sociala Fond är skattepliktiga.

Stipendiets storlek

Årets anslagna medel och antalet ansökningar avgör bidragets storlek. För närvarande är stipendiets maxbelopp följande för:

 • Heltidsstudier 15 000 kr/termin
 • Deltidsstudier 7 500 kr/termin
 • Fritidsstudier 2 000 kr/termin*
 • Intensivkurser i språk 7 500 kr/termin

* Kan den studerande påvisa högre kursavgift utgår studiestipendium med belopp motsvarande verklig kostnad, dock högst 3 000kr/termin.

Tunadalsfonden respektive SCA och Essitys Sociala Fond gör skatteavdrag med 30 % på samtliga studiestipendier i samband med utbetalning, och upprättar kontrolluppgift.

Sista ansökningsdag

Ansökan för vårterminen skall vara kansliet tillhanda senast den 31 mars och för höstterminen den 31 oktober. Den sökande erhåller beslut senast en månad efter sista ansökningsdag.

Studiestipendium Ansökan.pdf


 

Resestipendium

Resestipendium efter avslutad anställning kan sökas av den som har

 • minst 15 års anställning inom SCA eller Essity och slutade/slutar sin anställning 1998 eller senare på grund av arbetsbrist, avgångspension eller av fri vilja utan att ta ny anställning utanför SCA eller Essity.
 • minst 10 års anställning inom SCA eller Essity och slutade/slutar sin SCA-anställning 1998 eller senare på grund av sjukersättning (tidigare sjukpension) eller ålderspension.

Villkor

 • Avskedsgåva från SCA eller Essity får inte vara värd mer än 5 000 kr.
 • Stipendiet söks efter avslutad anställning, det vill säga när du inte längre uppbär lön från SCA eller Essity.
 • Stipendiet kan endast sökas vid ett tillfälle.
 • Din ansökan måste vara beviljad innan du bokar din resa.
 • Resan ska vara bokad inom ett år från det att din ansökan beviljats.
 • Resestipendiet gäller endast resor, kan inte ersättas med kontanter och omfattar inte inköp av presentkort.
 • Resestipendiet är personligt och omfattar endast dig.

Ansökan om resestipendium behöver inte ske i anslutning till avslutande av anställning, det vill säga det finns ingen bortre tidsgräns när du senast måste ansöka.

För närvarande är stipendiets storlek 7 500 kr.

På grund av skattregler kan bidraget inte betalas ut direkt till dig och resan kan inte bokas via Internet. Ansökningsblankett finns längst ner på sidan. 

Resestipendium Ansökan.pdf