Kärnvärden

SCAs kärnvärden har sina rötter i företagets historia och runt dessa kärnvärden har koncernen byggts. De definierar ett sätt att arbeta och uppträda.

Kärnvärdena inspirerar och utmanar SCAs medarbetare i deras strävan att skapa ett framgångsrikt företag – ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Ansvar
SCA arbetar för att varje individ får möjlighet att utvecklas inom företaget – och utveckling kräver ansvar. Att ta ansvar är att vara pålitlig, men också kreativ, ha självtillit och vara redo att anta utmaningar. Vi utför alltid våra dagliga uppgifter omsorgsfullt och noggrant, med våra kunders och företagets bästa i åtanke.

Respekt
Att visa respekt är att vara öppen och ärlig och att uppträda med integritet. För att visa respekt krävs att vi funderar över hur våra handlingar kommer att påverka vår omgivning, inom företaget och utanför, nu och i framtiden. Respekt främjar samarbete och gör det lättare för oss att uppnå våra gemensamma mål.

Högklassighet
I vår strävan efter högklassighet lyfter vi professionalism till ett högre plan. För att nå högklassighet krävs att vi utmanar oss själva att överträffa förväntningar från kunder aktieägare och medarbetare, och att vi alltid strävar efter att förbättra resultaten och nå målen med råge.

Vision

"Bidra till ett cirkulärt samhälle genom att förse våra kunder med hållbara produkter baserade på råvara från ansvarsfullt skötta skogar och en effektiv värdekedja".

Mål

  • Skapa ökat värde för aktieägarna genom att växa med marknaden och generera ett stabilt kassafl­öde
  • Bidra till våra kunders framgång
  • Bidra till ett hållbart och cirkulärt samhälle
  • Skapa förutsättningar för våra medarbetare att uppnå sin fulla potential i ett vinnande lag

Strategier

  • Vinna på utvalda marknader och produktkategorier

SCAs marknader har, generellt sett, såväl på kund- som på leverantörssidan, relativt låg konsolidering med många aktörer. Bolagets strategi bygger på att utveckla attraktiva erbjudanden för kunder, vilket innebär rätt och förväntad kvalitet för varje specifik slutanvändning, högsta leveranssäkerhet och ett starkt hållbarhetserbjudande.

Strategin förfinas genom att selektivt välja ut attraktiva produktnischer för respektive verksamhetsområde samt genom prioritering av ekonomiskt fördelaktiga geografiska marknader. SCA följer kontinuerligt upp bolagets utveckling inom dessa viktiga områden och prioriterar insatser för att kunna växa och säkerställa uthållighet.

  • Utveckla nya affärsmöjligheter genom innovationer

SCA strävar efter att stärka sitt varumärke och öka kundnyttan genom att driva målmedvetet innovationsarbete som inkluderar såväl traditionell produktutveckling för utvalda tillämpningar men också genom utökat serviceerbjudande där till exempel digitalisering erbjuder nya och omfattande möjligheter. Innovationsarbete bedrivs såväl genom gemensam resurs som inom respektive verksamhetsområde och följs kontinuerligt upp av ledningen.

  • Förbättra effektiviteten

Bolagets stora skogsinnehav har möjliggjort och fortsätter driva produktionseffektivitet i skogsbruket och de stora självkontrollerade råvaruflödena möjliggör optimering av logistik för samtliga verksamhetsområden. De effektiva råvaruflödena har gjort det lönsamt och strategiskt riktigt att investera i strukturrationaliseringar som resulterar i dagens stora moderna sågverk respektive massa- och pappersproducerande enheter. Ständiga förbättringar i effektivitet och i kunderbjudande är nödvändiga och utgör en väsentlig del av bolagets strategi. Effektivitetsarbetet genomsyrar hela organisationen inklusive produktion, underhåll, logistik, administration, utveckling och marknadsföring/försäljning.