Kärnvärden

SCAs kärnvärden har sina rötter i företagets historia och runt dessa kärnvärden har koncernen byggts. De definierar ett sätt att arbeta och uppträda.

Kärnvärdena inspirerar och utmanar SCAs medarbetare i deras strävan att skapa ett framgångsrikt företag – ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Ansvar
Vi har ansvar för naturen, varandra och kommande generationer. Vi, var och en, har också ansvar för att alla jobbar tryggt och säkert och får möjlighet att utvecklas. Känner vi ansvar, lär oss mer och har roligt, gör vi ett bättre jobb.

Respekt
Respekt för kollegor, våra kunder och samarbetspartners är en självklarhet. Människors lika värde och respekt för varandra främjar samarbeten och gör att vi utvecklas - som människor och som företag.

Högklassighet
Vi strävar alltid efter att överträffa förväntningarna, genom att förbättra oss själva, våra produkter och tjänster för en hållbart lönsam och förnybar framtid.

Vision

"Bidra till ett cirkulärt samhälle genom att förse våra kunder med hållbara produkter baserade på råvara från ansvarsfullt skötta skogar och en effektiv värdekedja".

Mål

  • Skapa ökat värde för aktieägarna genom att växa med marknaden och generera ett stabilt kassafl­öde
  • Bidra till våra kunders framgång
  • Bidra till ett hållbart och cirkulärt samhälle
  • Skapa förutsättningar för våra medarbetare att uppnå sin fulla potential i ett vinnande lag

Strategier

  • Vinna på utvalda marknader och produktkategorier

SCAs marknader har, generellt sett, såväl på kund- som på leverantörssidan, relativt låg konsolidering med många aktörer. Bolagets strategi bygger på att utveckla attraktiva erbjudanden för kunder, vilket innebär rätt och förväntad kvalitet för varje specifik slutanvändning, högsta leveranssäkerhet och ett starkt hållbarhetserbjudande.

Strategin förfinas genom att selektivt välja ut attraktiva produktnischer för respektive verksamhetsområde samt genom prioritering av ekonomiskt fördelaktiga geografiska marknader. SCA följer kontinuerligt upp bolagets utveckling inom dessa viktiga områden och prioriterar insatser för att kunna växa och säkerställa uthållighet.

  • Utveckla nya affärsmöjligheter genom innovationer

SCA strävar efter att stärka sitt varumärke och öka kundnyttan genom att driva målmedvetet innovationsarbete som inkluderar såväl traditionell produktutveckling för utvalda tillämpningar men också genom utökat serviceerbjudande där till exempel digitalisering erbjuder nya och omfattande möjligheter. Innovationsarbete bedrivs såväl genom gemensam resurs som inom respektive verksamhetsområde och följs kontinuerligt upp av ledningen.

  • Förbättra effektiviteten

Bolagets stora skogsinnehav har möjliggjort och fortsätter driva produktionseffektivitet i skogsbruket och de stora självkontrollerade råvaruflödena möjliggör optimering av logistik för samtliga verksamhetsområden. De effektiva råvaruflödena har gjort det lönsamt och strategiskt riktigt att investera i strukturrationaliseringar som resulterar i dagens stora moderna sågverk respektive massa- och pappersproducerande enheter. Ständiga förbättringar i effektivitet och i kunderbjudande är nödvändiga och utgör en väsentlig del av bolagets strategi. Effektivitetsarbetet genomsyrar hela organisationen inklusive produktion, underhåll, logistik, administration, utveckling och marknadsföring/försäljning.