SCAs innovationsprocess är djupt förankrad i koncernens strategi och affärsmodell. Innovationsarbetet baseras på omvärldstrender, kund och konsumentinsikter, ny teknologi och nya affärsmodeller. Under hela processen inkluderas genomgående hållbarhetsaspekter och produktsäkerhet.

SCA driver ett dedikerat innovationsarbete för att möta dagens utmaningar såväl som för att vara förberedd att möta framtiden med förändrade marknader och nya kundkrav. Allt innovationsarbete inom SCA börjar med en insikt om ett behov hos kunder eller konsumenter. Denna insikt styr innovationsarbetet när det gäller hur vi ska förbättra befintliga produkter, tillfredsställa nya behov och bygga våra varumärken. Innovation handlar också om att utveckla serviceerbjudanden där tex digitalisering innebär nya omfattande möjligheter.

Innovation skapar värde i verksamheten genom att det ökar kund- och konsumentnyttan och minskar kostnaderna genom att öka effektiviteten till exempel map hur vi använder råvaror och optimerar transporter. Detta innebär både minskad miljöpåverkan och sänkta kostnader.

Innovationsarbete utförs både på central nivå och ute vid respektive affärsområde. Arbetet följs noga upp av SCAs ledning. Utöver det interna arbetet driver SCAs utveckling och innovation genom strategiska samarbeten med externa partners.

The Forest Business Accelerator

SCA samarbetar med startup-bolag genom the Forest Business Accelerator http://www.bizmaker.se/forest/. Acceleratorn, som korskopplar skoglig utveckling med digitalisering och entreprenörskap, är ett samarbete mellan SCA, IBM och affärsinkubatorn Bizmaker. Acceleratorprogrammet ger utvalda skogliga startups skräddarsydd affärscoaching för kommersialisering och internationalisering. Genom denna satsning ser vi möjligheter att bygga nya relationer och initiera samarbeten som bidrar till förnyelsen av vår industri.

Arcwise®

Arcwise® är en revolutionerande innovation inom wellpappförpackningar. För första gången i historien, har Arcwise® möjliggjort att wellpapp går att böja till en kontinuerlig rund form. Teknologin ger den unika möjligheten att integrera grafisk design med en förpackning som har kurvformer och en wellpapps styvhet. En ny värld av innovativa designmöjligheter öppnas samtidigt som förpackningsprestanda och hållbarhetsaspekter avsevärt kan förbättras. Materialbesparingar på upp till 30 procent är möjliga att uppnå. Arcwise® stödjer varumärkesägares strävan att lansera nya innovativa förpackningslösningar som gör att varumärket sticker ut i konkurrensen på marknaden.

SmartTimber

Innovationer i virke och tanke

SmartTimber är ett koncept som rymmer mycket, både smarta virkesprodukter och innovativa tjänster. Produkterna inom SmartTimber är utvecklade för att förenkla arbetet hos slutanvändaren och för att förbättra totalekonomin för byggprojekt. Exempel på produkter som ingår i SmartTimber är kärnvedstrall, mellanstruken ytterpanel med dold spikning och produkter med längder anpassade efter slutanvändningsområdet. I SmartTimber ingår också en rad tjänster som sparar tid och kostnader för handlarna, till exempel streckkodsmärkning av virket och smarta logistiktjänster.

Fabriksmålad träpanel

SCA lanserade framgångsrikt andra generationens hyvlade och målade ytterpaneler för den skandinaviska marknaden under 2015. Den nya generationen har en förbättrad yta tack vare ny skärteknik, bättre längdanpassning för slutanvändning och anpassning gentemot e-handel.

Defektfria komponenter för snickeri och inomhusbruk

Genom att använda avancerad skär-, skannings- och limteknik har SCA utvecklat en rad komponenter för industrikunder under 2015. Komponenterna, som förbättrats avseende synliga fel och dimensionsstabilitet, används för högkvalitativa trävaruprodukter inom snickeri- och renoveringssektorn.

Skogsvinge™

Verktyget Skogsvinge™ ger alla skogsägare i norra Sverige tillgång till ett helt nytt perspektiv på sitt skogsinnehav och unik möjlighet att få detaljerad kunskap om sin skog. Skogsvinge™ är ett samlingsnamn för flera olika produkter som beskriver skogen och underlättar skötseln av den. Dataunderlaget är insamlat med hjälp av luftburen laserskanning. SCA har sedan utvecklat metoder för att ur detta underlag kunna ta fram skogliga data med hög precision. Bland Skogsvinges produkter finns Skogsvinge™ Skoglig data som innehåller information om bland annat skogens höjd, volym, grundyta och diameter. Skogsvinge™ Gallring visar var det är lämpligt att gallra skogen, och Skogsvinge™ Skuggad terrängmodell visar hur det ser ut under vegetationen, till exempel var dolda hinder som svaga partier och diken gömmer sig. Dessa produkter tillsammans utgör en solid grund för planering av skogsbruket, lika bra som om du hade gjort en inventering av hela fastigheten från marken!

GraphoStyle

GraphoStyle är ett ljust och matt LWC-papper som skapar mervärde för läsare och annonsörer. Den matta ytan är lättläst, medan den höga ljusheten ger goda kontraster och liv i bilderna. GraphoStyle har 30 procents högre bulk än konventionella LWC-papper, vilket ger det tryckta materialet en hög kvalitetskänsla. GraphoStyle lämpar sig bra för ett brett spektrum av tidskrifter och reklamtidningar, även de med lägre sidantal.