Vi ska vara ett företag att lita på med hög integritet både hos våra egna anställda och hos våra leverantörer.

SCAs nya hållbarhetsmål

  • Vi ska efterleva SCAs uppförandekod och samtliga medarbetare ska genomgå regelbunden utbildning i koden
  • Våra inköp ska komma från leverantör

Mål och utfall 2017

  • Vi ska efterleva SCAs uppförandekod och samtliga medarbetare ska genomgå regelbunden utbildning i koden.
  • Vi ska utvärdera våra leverantörskedjor utifrån ett totalt riskperspektiv. År 2020 ska 100 procent av våra inköp komma från leverantörer som följer kriterierna i SCAs globala leverantörsstandard.

Utfall

  • Ungefär 90 procent av våra anställda är utbildade i uppförandekoden
  • Av de 28 största leverantörerna hade 75 procent undertecknat SCAs leverantörsstandard

Aktiviteter 

  • Utbildning om SCAs uppförandekod som en del av introduktionen för nyanställda. Levandegöra koden genom diskussioner i olika forum
  • Genomföra en översyn av uppföljningsmetod av leverantörsstandard.

 Etik – från efterlevnad till ledarskap

Vi utvecklar fortlöpande vårt arbete inom etik och integritet. Vi vill röra oss bortom regler och kontroll för att också förstå de sociologiska och psykologiska faktorerna bakom regelbrott. Eller enklare uttryckt: varför goda människor ibland beter sig olämpligt.

En kultur som präglas av integritet börjar med två viktiga insikter: att omgivningen har stor inverkan på individers agerande samt att det är nödvändigt att förstå och hantera etiska gråzoner. Det kräver i sin tur att etik blir en fråga om ledarskap snarare än att lyda regler.

För att öka kunskap, förståelse och medvetenhet har vi genomfört ett antal gruppdiskussioner runt etiska dilemman där deltagarna har fått diskutera svåra situationer som till exempel relationen till kunder och leverantörer, intressekonflikter och medarbetarfrågor. Genom att visa att det sällan finns ett rätt svar ville vi stärka deltagarnas förmåga att hantera olika situationer. Dessa diskussioner bidrog också till att deltagarna kände sig mer bekväma med att dela dilemman som de själva ställts inför.