Vi ska utvecklas tillsammans med de samhällen vi verkar i och ska vara en säker och inkluderande arbetsgivare där medarbetarna når sin fulla potential.

Mål

  • Vi har en nollvision för arbetsplatsolyckor och ska minska olycksfrekvensen (FR) med 50 procent mellan 2014 och 2020.
  • Certifiering enligt OHSAS 18001 ska ha införts som standard för arbetsmiljö på alla huvudanläggningar 2016.

Utfall 2016

  • Antal arbetsplatsolyckor per miljon arbetade timmar (FR), minskning med 16 procent.
  • Andel certifierade huvudanläggningar: 100 procent.

Aktiviteter

  • Fortsätta att utveckla vår hälso- och säkerhetskultur genom program ZERO, vilket inkluderar introducering av beteendebaserad säkerhet.
  • Följa upp efterlevnad av OHSAS 18001 inom ordinarie program för interna och externa verksamhetsrevisioner.

Hjälp till katastrofområden

Under 2016 drabbade ett antal förödande naturkatastrofer många människor runt om i världen och SCA och dess medarbetare har försökt hjälpa till och mildra effekterna. I en jordbävning som drabbade centrala Italien i augusti dog cirka 300 människor. SCA i Italien stöttade de berörda orterna genom att samarbeta med italienska Röda Korset. 

Medarbetarna kunde skänka pengar via lönen, som SCA sedan matchade. I oktober inträffade ännu en jordbävning. SCA levererade då byggmaterial från Tunadals sågverk för bygget av 40-50 stugor. Dessa är tänka som tillfälliga bostäder för de drabbade.

Med Ta 2-blocket kan ka göra en extra koll innan jobbet startar. ZERO. Ta två. Bilden tagen på Ortviken. SCA Inside nr 4, 2016.ZERO.

Utvecklad hälso- och säkerhetskultur med ZERO

ZERO är ett program för att utveckla hälso- och säkerhetskulturen inom SCA. Trots medvetna satsningar och ett systematiskt arbete för hälsa och säkerhet så sker alltför många olyckor. Utvecklingen måste vändas och ZERO ska hjälpa oss att åstadkomma detta. Första delmålet är att halvera antalet arbetsolycksfall till år 2018, jämfört med 2014.

Läs mer om ZERO