Minska klimatpåverkan

  • Vi ska minska koldioxidutsläppen från fossila bränslen och från inköpt el och värme med 20 procent till år 2020, med 2005 som referensår
  • Vi ska öka vindkraftsproduktionen på SCAs skogsmark till 5 TWh år 2020
  • Våra anläggningar ska minska nivåerna av suspenderade ämnen till vatten med 10 procent och utsläppen av fosfor till vatten med 10 procent till år 2020, med 2014 som basår

Läs mer om klimatpåverkan

Ansvarsfullt skogsbruk

  • All färsk vedfiber i våra produkter ska vara FSC- eller PEFC-certifierade, eller uppfylla FSCs standard för kontrollerat virke
  • Vi ska bevara den biologiska mångfalden i våra skogar. Minst 5 procent av vår produktiva skogsmark ska undantas från avverkning i ekologiska landskapsplaner. Ytterligare 5 procent av våra skogar ska undantas av naturhänsyn

Läs mer om ansvarsfullt skogsbruk

Omsorg om människa och samhälle

  • Vi har en nollvision för arbetsplatsolyckor och ska minska olycksfrekvensen (FR) med 50 procent mellan 2014 och 2020
  • Certifiering enligt OHSAS 18001 ska ha införts som standard för arbetsmiljö på alla huvudanläggningar 2016

Läs mer om vår omsorg om människa och samhälle

Värdebaserad kultur

  • Vi ska efterleva SCAs uppförandekod och samtliga medarbetare ska genomgå regelbunden utbildning i koden.
  • Vi ska utvärdera våra leverantörskedjor utifrån ett totalt riskperspektiv. År 2020 ska 100 procent av våra inköp komma från leverantörer som följer kriterierna i SCAs globala leverantörsstandard

Läs mer om värdebaserad kultur

Minska klimatpåverkan

Vi ska bidra till att minska den globala uppvärmningen genom att erbjuda produkter med låg klimatpåverkan, sänka de egna utsläppen av koldioxid och ansvarsfullt bruka våra skogar.

Läs mer om klimatpåverkan

Ansvarsfullt skogsbruk

Vi ska bruka våra skogar så att de i framtiden är minst lika rika på råvara, biologisk mångfald och upplevelser som idag

Läs mer om vårt ansvarsfulla skogsbruk

Omsorg om människa och samhälle

SCA utvecklas tillsammans med de samhällen vi verkar i och ska vara en säker och inkluderande arbetsgivare

Läs mer om vår omsorg om människa och samhälle

Värdebaserad kultur

SCA ska vara ett företag att lita på med hög integritet både hos våra egna anställda, och våra leverantörer

Läs mer om värdebaserad kultur