SCAs nya hållbarhetsmål

Minskad klimatpåverkan

Mål

 • Vår värdekedja ska vara fossilfriVåra skogar ska motverka klimatförändring genom att växande träd binder koldioxid
 • Vi ska öka vindkraftsproduktionen på SCAs mark

Läs mer om klimatpåverkan

Ansvarsfullt skogsbruk

Mål

 • Våra skogar ska vara minst lika rika på biologisk mångfald, upplevelser och virke i framtiden som idag
 • All färsk vedfiber i våra produkter ska vara FSC- eller PEFC-certifierade, eller minst uppfylla FSCs standard för kontrollerat virke, FSC CW

Läs mer om ansvarsfullt skogsbruk

Omsorg om människa och samhälle

Mål

 • Vi har en nollvision för arbetsplatsolyckor
 • Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där mångfald är en del av kulturen

Läs mer om vår omsorg om människa och samhälle

Värdebaserad kultur

Mål

 • Vi ska efterleva SCAs uppförandekod och samtliga medarbetare ska genomgå regelbunden utbildning i koden
 • Våra inköp ska komma från leverantör

Läs mer om värdebaserad kultur

SCA stödjer globala initiativ

Läs mer här

Mål och utfall 2017

Minskad klimatpåverkan

Mål

 • Vi ska minska koldioxidutsläppen från fossila bränslen och från inköpt el och värme med 20 procent till år 2020, med 2010 som referensår
 • Vi ska öka vindkraftsproduktionen på SCAs skogsmark till 5 TWh år 2020
 • Våra anläggningar ska minska nivåerna av suspenderade ämnen till vatten med 10 procent och utsläppen av fosfor till vatten med 10 procent till år 2020, med 2014 som basår

Utfall 2017

 • Utsläpp av fCO2 har minskat med 49 procent mätt som utsläpp per ton massa och papper
 • Vindkraftsproduktionen på SCAs mark uppgick till 2,3 TWh
 • Utsläppen av suspenderade ämnen har ökat med 57 procent och fosforutsläppen med 5 procent, delvis till följd av ombyggnation

Ansvarsfullt skogsbruk

Mål

 • All färsk vedfiber i våra produkter ska vara FSC- eller PEFC-certifierade, eller uppfylla FSCs standard för kontrollerat virke
 • Vi ska bevara den biologiska mångfalden i våra skogar. Minst 5 procent av vår produktiva skogsmark ska undantas från avverkning i frivilliga avsättningar. Ytterligare 5 procent av våra skogar ska undantas av naturhänsyn

Utfall 2017

 • 100 procent av färskfiberanskaffningen uppfyllde FSC, PEFC eller FSC CW
 • 8 procent areal undantagen i frivilliga avsättningar
 • 13 procent areal undantagen för naturhänsyn

Omsorg om människa och samhälle

Mål

 • Vi har en nollvision för arbetsplatsolyckor och ska minska olycksfrekvensen (FR) med 50 procent mellan 2014 och 2020
 • Certifiering enligt OHSAS 18001 ska ha införts som standard för arbetsmiljö på alla huvudanläggningar 2016

Utfall 2017

 • Arbetsolycksfallen har minskat med 9 procent mätt som olycksfallsfrekvens
 • Alla huvudanläggningar är certifierade enligt OHSAS 180011

Värdebaserad kultur

Mål

 • Vi ska efterleva SCAs uppförandekod och samtliga medarbetare ska genomgå regelbunden utbildning i koden.
 • Vi ska utvärdera våra leverantörskedjor utifrån ett totalt riskperspektiv. År 2020 ska 100 procent av våra inköp komma från leverantörer som följer kriterierna i SCAs globala leverantörsstandard

Utfall 2017

 • Ungefär 90 procent av våra anställda är utbildade i uppförandekoden
 • Av de 28 största leverantörerna hade 75 procent undertecknat SCAs leverantörsstandard

Minskad klimatpåverkan

Vi ska bidra till att minska den globala uppvärmningen genom att erbjuda produkter med låg klimatpåverkan, sänka de egna utsläppen av koldioxid och ansvarsfullt bruka våra skogar.

Läs mer om klimatpåverkan

Ansvarsfullt skogsbruk

Vi ska bruka våra skogar så att de i framtiden är minst lika rika på råvara, biologisk mångfald och upplevelser som idag

Läs mer om vårt ansvarsfulla skogsbruk

Omsorg om människa och samhälle

SCA utvecklas tillsammans med de samhällen vi verkar i och ska vara en säker och inkluderande arbetsgivare

Läs mer om vår omsorg om människa och samhälle

Värdebaserad kultur

SCA ska vara ett företag att lita på med hög integritet både hos våra egna anställda, och våra leverantörer

Läs mer om värdebaserad kultur