SCAs hållbarhetsarbete utvärderas i allt större utsträckning av externa bedömare. Fondplacerare och investerare baserar ofta sina investeringar på hållbarhetsindex och rankningar.

Skogscertifiering

FSC®, Forest Stewardship Council® och PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification)

Skötseln av SCAs egna skogar har varit certifierad enligt Forest Stewardship Council® (FSC®) sedan 1999 och enligt Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFCTM) sedan 2011.


Våra sågverk, Östrands massafabrik, Ortvikens pappersbruk, linerbruken Obbola och Munksund samt pelletstillverkningen inom BioNorr är spårbarhetscertifierade (Chain of Custody) enligt FSC och PEFC. De försörjs med råvara från certifierade skogar eller med kontrollerat virke, det vill säga virke som inte kommer från kontroversiella källor enligt FSC Controlled Wood respektive PEFC Controlled Sources.

SCAs sågade trävaror, pappersmassa, liner, tryckpapper och pellets kan köpas som FSC- och PEFC-certifierade produkter. SCA är en av världens största leverantörer av certifierade skogsindustriprodukter.

Miljöcertifiering och
energiledningssystem

ISO 14001 och ISO 50001

SCA använder sig av ISO 14001 och ISO 50001 för miljöstyrning och energiledning. Hela den skogliga verksamheten är certifierad enligt ISO 14001. SCAs anläggningar är certifierade enligt tabellen nedan.

Kvalitetscertifiering

ISO 9001

ISO 9001 är det kvalitetssäkringssystem som används inom SCA. Standarden har många fördelar och har visat sig förbättra kvalitet, möta kundkrav och öka kundnöjdheten.

Arbetsmiljö och säkerhet

OHSAS 18001

För att säkerställa att enhetliga processer tillämpas inom SCA, och att bolaget hela tiden fortsätter att arbeta för förbättrad hälsa och säkerhet på arbetsplatserna, tillämpar SCA den internationella standarden OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series). OHSAS anger krav för organisationens arbetsmiljöledningssystem. 

Status

Certifieringsstatus för SCAs helägda verksamheter per 2016-12-31:

Enhet
 
ISO
9001
ISO
14001
ISO
50001
OHSAS
18001
FSC
CoC
PEFC
CoC
Skog   X     X X
Ortvikens
pappersbruk
X X X X X X
Östrands massabruk X X X X X X
Obbola papperbruk X X X X X X
Munksunds
pappersbruk
X X X X X X
Tunadals sågverk     X X X X
Bollsta sågverk     X X X X
Rundviks sågverk   X X   X X
Munksunds sågverk   X X X X X
Timber Supply
Skandinavien
    X   X X
Timber Supply UK X X     X X
Timber France   X     X X
Timber China         X X
Inköp & logistik X X        
Sundsvall, terminal X X        
Umeå, terminal X X        
London, terminal X X        
Rotterdam, terminal X X        
Kiel, terminal X X        
BioNorr,
pelletstillverkning
  X X   X X

CDP

SCA har utnämnts som världsledande i kampen mot klimatförändringar av CDP, en internationell icke vinstdrivande organisation som arbetar för hållbara ekonomier. SCA kvalificerade sig även till CDP:s lista "Climate A".

WWF

Environmental Paper Company Index

WWF framhåller SCA som ett ledande transparent företag genom sin redovisning av miljöpåverkan i WWF Environmental Paper Index.

FTSE4Good index

FTSE4Good är ett marknadsindex som mäter resultat och prestanda hos företag som uppfyller globalt erkända normer för företagsansvar. SCA har ingått i FTSE4Goods globala hållbarhetsindex sedan 2001.

Global Compact

Mänskliga rättigheter är en viktig del av SCAs uppförandekod och koncernens värderingar. SCA har därför valt att vara med i FN:s Global Compact. SCA har varit medlem sedan 2008.

MSCI World ESG Index

SCA ingår i MSCI World ESG Index, ett brett diversifierat globalt aktieindex som omfattar företag som fått höga betyg för sitt hållbarhetsarbete i relation till företag i samma sektor.

Nasdaq OMX

SCA ingår i OMX GES Sustainability Nordic och OMX Sustainability Sweden, två index för ansvarsfulla investeringar lanserade av Nasdaq OMX i samarbete med GES Investment Services.

ECPI

SCA ingår i två av EPCI:s hållbarhetsindex.

Vigeo

SCA ingår i Vigeo:s hållbarhetsfond Ethibel Sustainability Excellence Europe.