Vi ska bruka våra skogar så att de i framtiden är minst lika rika på råvara, biologisk mångfald och upplevelser som idag.

Mål

  • All färsk vedfiber i våra produkter ska vara certifierade enligt FSC®, (Forest Stewardship Council®) och PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification), eller uppfylla FSCs standard för kontrollerat virke.
  • Vi ska bevara den biologiska mångfalden i våra skogar. Minst 5 procent av vår produktiva skogsmark ska undantas från avverkning i ekologiska landskapsplaner. Ytterligare 5 procent av våra skogar ska undantas av naturhänsyn. 

Utfall 2016

  • Grad av FSC®/PEFCTM/Controlled wood: 100 procent.
  • Biologisk mångfald, 7 procent långsiktigt i ekologiska landskapsplaner, 13 procent av arealen undantagen av naturhänsyn från planerad för avverkning.

Aktiviteter

  • Bedriva skogsbruk i enlighet med kraven i prestationsbaserade, internationellt erkända standarder som accepteras av kunder och som stöds av viktiga intressenter så som FSC® och PEFCTM.
  • Bedriva aktivt skogsbruk med hänsyn och främja biologisk mångfald genom fortsatt naturhänsyn vid avverkningar samt riktade insatser så som t ex naturvårdsbränningar.

 

Med näsa för barkborrar

Hundars känsliga luktsinne kan göra stor nytta i kampen mot granbarkborrar och rädda stora virkesvärden. SCA anlitade fyrbenta samarbetspartners för att hjälpa skogsägare i Medelpad att hantera problem med skadeinsekterna. Borren lever på gran och bor oftast i kvarlämnat virke men kan också angripa levande granar.

Hundarna kommer från SnifferDogs Sweden. De har tränats att känna igen lukten av granbarkborrar och söker upp angripna granar. Det gör att skogsägare kan avverka granen då den fortfarande är frisk och få fullt betalt för den. Dessutom minskar risken för fler angrepp då borrarna följer med träet ut ur skogen och inte kan föröka sig.

På runt en timme kan de sniffande hundarna söka igenom ett område på tio hektar, vilket är betydligt mer än en människa klarar av. Hundarna hittar också fram till angripna områden som är svåra att ringa in med vanliga sökmetoder.

Våra mångfaldsparker

SCA fortsätter arbetet att utveckla skogsbruket mot ännu större uthållighet och hållbarhet ur alla aspekter. Våra mångfaldsparker är områden som präglas av större mångfald än skogslandskapet i övrigt.

Mångfaldsparkerna är större landskapsavsnitt på flera hundra hektar där minst halva skogsmarksarealen ska avsättas eller skötas för att gynna natur- och kulturvärden. I parkerna ska vi använda en mångfald av åtgärder och skötselmetoder, för att både förstärka värden som redan finns och skapa nya. I våra parker vill vi också lyfta fram kulturhistoriska och rekreativa värden.

Läs mer om SCAs mångfaldsparker