Vi ska bruka våra skogar så att de i framtiden är minst lika rika på råvara, biologisk mångfald och upplevelser som idag.

SCAs nya hållbarhetsmål

  • Våra skogar ska vara minst lika rika på biologisk mångfald, upplevelser och virke i framtiden som idag
  • All färsk vedfiber i våra produkter ska vara certifierade enligt FSC®, (Forest Stewardship Council®) och PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification), eller minst uppfylla FSCs standard för kontrollerat virke, FSC CW

Mål och utfall 2017

  • All färsk vedfiber i våra produkter ska vara certifierade enligt FSC®, (Forest Stewardship Council®) och PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification), eller uppfylla FSCs standard för kontrollerat virke.
  • Vi ska bevara den biologiska mångfalden i våra skogar. Minst 5 procent av vår produktiva skogsmark ska undantas från avverkning i ekologiska landskapsplaner. Ytterligare 5 procent av våra skogar ska undantas av naturhänsyn. 

Utfall 2017

  • 100 procent av färskfiberanskaffningen uppfyllde FSC, PEFC eller FSC CW
  • 8 procent areal undantagen i frivilliga avsättningar
  • 13 procent areal undantagen för naturhänsyn

Aktiviteter

  • Bedriva skogsbruk i enlighet med kraven i prestationsbaserade, internationellt erkända standarder som accepteras av kunder och som stöds av viktiga intressenter så som FSC och PEFC
  • Bedriva aktivt skogsbruk med hänsyn och främja biologisk mångfald genom fortsatt naturhänsyn vid avverkningar samt riktade insatser så somt ex naturvårdsbränningar

Fjärilspark för hotade fjärilar

I SCAs skogsbruk främjar vi biologisk mångfald genom naturhänsyn i alla skogsbruksåtgärder, men även genom riktade insatser. Ett exempel är Jämtkrogens fjärilslandskap som SCA, tillsammans med Länsstyrelserna i Västernorrland och Jämtland, etablerat för att rädda de två fjärilsarterna trolldruvemätare och violett guldvinge, som är starkt hotade i Sverige.

– Våra åtgärder skapar förutsättningar för att gynna dessa, och många andra, fjärilsarter som minskar. I fjärilsparken skapar vi korridorer där fjärilarna kan få solljus och trivas. Det kan handla om att hugga fram stigar och små luckor i skogen, röja längs skogsbilvägar och kraftledningar. Även längs E14 har Trafikverket anpassat slåttern för att gynna fjärilarna. Vi försöker också spara lövträd, helst sälg, för att även skapa goda förutsättningar för insekter och humlor inför pollineringsperioden, berättar Håkan Blomqvist, naturvårdsspecialist på SCA.

Våra mångfaldsparker

SCA fortsätter arbetet att utveckla skogsbruket mot ännu större uthållighet och hållbarhet ur alla aspekter. Våra mångfaldsparker är områden som präglas av större mångfald än skogslandskapet i övrigt.

Mångfaldsparkerna är större landskapsavsnitt på flera hundra hektar där minst halva skogsmarksarealen ska avsättas eller skötas för att gynna natur- och kulturvärden. I parkerna ska vi använda en mångfald av åtgärder och skötselmetoder, för att både förstärka värden som redan finns och skapa nya. I våra parker vill vi också lyfta fram kulturhistoriska och rekreativa värden.

Läs mer om SCAs mångfaldsparker