SCAs uppförandekod är ett policydokument som beslutats av styrelsen.

Värdebaserad kultur är ett av fokusområdena inom SCAs hållbarhetsarbete och där kunskap och förståelse av uppförandekoden är ett mål. SCA har nolltolerans för all form av korruption och oetiska affärsmetoder. SCAs leverantörsstandard ska användas för att främja gemensamma värderingar och prioriteringar genom hela leverantörskedjan.

Uppförandekoden

Chefsjuristen är ansvarig för uppförandekoden.

Uppföljning av implementering av koden sker inom SCAs samtliga enheter genom internkontroll och genom SCAs internrevision, som rapporterar direkt till styrelsens revisionsutskott.

Det finns en möjlighet att anmäla överträdelser mot uppförandekoden genom en så kallad visselblåsar-funktion.

Ansvaret för korruptionsfrågorna är delegerade för att få ett lokalt fokus. SCA har inrättat ett Compliance råd där SCAs personaldirektör, hållbarhetschef, chefsjurist samt vd ingår. Rådet övervakar implementering och efterlevnad av SCAs uppförandekod.

SCA utbildar kontinuerligt sina medarbetare i uppförandekoden och har utbildningsprogram om Anti-korruption och om efterlevnad av reglerna på konkurrensrättens område. SCA har också program inrättade för att motverka överträdelser av reglerna på konkurrensrättens område.

SCA tar brott mot uppförandekoden på största allvar vad gäller uppföljning och åtgärder.

På SCAs intranätsida samt SCAs hemsida, som alla anställda har tillgång till, finns bland annat SCAs uppförandekod.

SCAs upprättar varje år en hållbarhetsredovisning som granskas av oberoende revisorer. 

Läs mer om vår uppförandekod

Relationen till leverantörer

SCAs ambition är att främja hållbar och ansvarsfull affärspraxis i hela leverantörskedjan genom att välja samarbetspartner som delar samma värden som SCA och som uppfyller SCAs uppförandekod och globala leverantörsstandard. SCA vill säkerställa att kunder och konsumenter får säkra varor och tjänster med hög kvalitet, som tillverkas och levereras med respekt för människa och miljö.