Minskad klimatpåverkan

Vi ska bidra till att minska den globala uppvärmningen genom att erbjuda produkter med låg klimatpåverkan, sänka de egna utsläppen av koldioxid och ansvarsfullt bruka våra skogar.

Läs mer om klimatpåverkan

Ansvarsfullt skogsbruk

Vi ska bruka våra skogar så att de i framtiden är minst lika rika på råvara, biologisk mångfald och upplevelser som idag

Läs mer om vårt ansvarsfulla skogsbruk

Omsorg om människa och samhälle

SCA utvecklas tillsammans med de samhällen vi verkar i och ska vara en säker och inkluderande arbetsgivare

Läs mer om vår omsorg om människa och samhälle

Värdebaserad kultur

SCA ska vara ett företag att lita på med hög integritet både hos våra egna anställda, och våra leverantörer

Läs mer om värdebaserad kultur
Terminal crane in Terminal Sundsvall delivered by Terex Gottwald. Container handling. Terminalkran.

Effektiv distribution avgörande för SCAs konkurrenskraft

Som en del i SCAs strävan till ständiga förbättringar och ökad konkurrenskraft har koncernen optimerat distributionen av färdigprodukter till nyckelmarknader i Europa och världen. I det nya distributionssystemet, D2016, har SCA två fartygsavgångar i veckan till Kiel och en till Rotterdam och Sheerness utanför London. Med de nya rutterna har koncernen minskat bränsleförbrukningen per transporterat ton. – Vi har även ökat andelen containertransporter av varor ut från Sundsvall och Umeå via Rotterdam och vidare ut i världen. Vi har därför kunnat öka storleken på containerfartygen som chartras. De större fartygen innebär förutom ökad konkurrenskraft även lägre energiåtgång och mindre utsläpp per fraktad enhet samt att SCA bidrar till minskande vägtransporter. Sammantaget ger D2016, utöver miljövinster, effektivitetsvinster på 70-100 MSEK per år, konstaterar Magnus Wikström, chef sjötransporter på SCA.