Vår strategi baseras på en hållbar affärsmodell där värdeskapande för människor och miljö är en förutsättning för tillväxt och lönsamhet. Vårt hållbarhetsarbete ska bidra till en bättre framtid för kommande generationer genom att:

  • Minska klimatpåverkan genom de produkter vi erbjuder, från vår egen verksamhet och genom att sköta våra skogar på ett ansvarsfullt sätt
  • Bedriva ett ansvarsfullt skogsbruk där den biologiska mångfalden gynnas
  • Omsorg om människa och samhälle genomsyrar vårt agerande och våra beslut
  • Vara ett trovärdigt och ansvarsfullt företag med en värdebaserad kultur som genomsyrar det sätt vi bemöter människor, gör affärer och bedriver verksamhet genom hela vår värdekedja

Minska klimatpåverkan

Vi ska bidra till att minska den globala uppvärmningen genom att erbjuda produkter med låg klimatpåverkan, sänka de egna utsläppen av koldioxid och ansvarsfullt bruka våra skogar.

Minska klimatpåverkan

Ansvarsfullt skogsbruk

Vi ska bruka våra skogar så att de i framtiden är minst lika rika på råvara, biologisk mångfald och upplevelser som idag

Läs mer om vårt ansvarsfulla skogsbruk

Omsorg om människa och samhälle

SCA utvecklas tillsammans med de samhällen vi verkar i och ska vara en säker och inkluderande arbetsgivare

Omsorg om människa och samhälle

Värdebaserad kultur

SCA ska vara ett företag att lita på med hög integritet både hos våra egna anställda, och våra leverantörer

Värdebaserad kultur
Anders Hultgren, SCA Energy tankar bilden med biodrivmedel. Rufus.

Fossilfritt drivmedel från skogen

Svartlut, en restprodukt vid massatillverkning, blir förnybar bensin och diesel i SCAs nya pilotanläggning i Obbola utanför Umeå som togs i bruk i början av 2017. SCA är först med en teknik som möjliggör framställning av biodrivmedel ur det lignin som finns i svartlut och som är en restprodukt från massatillverkningen. Enkelt uttryckt innebär det att härma naturen: ”Det som tog naturen 100 miljoner år att skapa i form av olja kan SCA göra direkt av restprodukter från skogsindustrin”, förklarar Anders Hultgren, chef Bioraffinaderi på SCA.

Läs mer i en intervju med Anders Hultgren

Kontakt

Katarina Kolar, SCA Forest Products.
Katarina Kolar
Hållbarhetschef
Christer Fält, environment report 2009.
Christer Fält
Miljöchef