Ägarförhållanden

SCAs tio största aktieägare
Enligt Modular Finance AB, per den 31 december 2017, var följande företag, stiftelser och aktiefonder SCAs tio största registrerade aktieägare efter röstetal:

  SCAs tio största aktieägare efter röster per den 31 december 2017
# Ägare Antal A-aktier Antal B-aktier Kapital Röster
1 Industrivärden 35 000 000 31 800 000 9,5 % 29,7 %
2 Norges Bank 8 066 000 42 530 137 7,2 % 9,6 %
3 Handelsbanken
Pensionsstiftelse
3 827 747

5 846 050

1,4 %

3,4 %

4 Swedbank Robur Fonder   34 005 834 4,8 % 2,6 %
5 AMF Försäkring & Fonder 475 000 21 008 401 3,1 % 2,0 %
6 BlackRock   20 195 989 2,9 % 1,6 %
7 Fidelity   19 185 470 2,7 % 1,5 %
8 Livförsäkringsbolaget Skandia  1 705 441 1 553 258 0,5 % 1,4 %
9 SEB Fonder   18 030 477 2,6 % 1,4 %
10 Pensionskassan SHB
Försäkringsförening
1 303 000 3 576 950 0,7 % 1,3 %
  Tio största 50 377 188 197 732 566 35,3 % 54,6 %
  Övriga 14 210 803 440 021 932 64,7 % 45,4 % 
  Totalt 64 587 991 637 754 498 100,0 % 100, 0 %
  Källa: Modular Finance        

Utdelning och utdelningspolicy

SCA strävar efter att ha en långsiktigt stabil och stigande utdelning till sina aktieägare. När rörelsens kassaflöde, långsiktigt överstiger vad bolaget kan investera i lönsam expansion och under förutsättning att målet för kapitalstruktur är uppfyllt, distribueras överskottet till aktieägarna.

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 SEK per aktie för verksamhetsåret 2017. För 2016 delades 6,00 SEK per aktie ut. På grund av att den utdelade hygienverksamheten svarade för större delen av både omsättning, vinst och sysselsatt kapital i SCA, kan utdelningen för 2017 inte jämföras med tidigare års utdelning i SCA.

Handelsinformation

SCA-aktien är noterad och handlas på börsen Nasdaq Stockholm och som depåbevis (ADR nivå 1) i USA genom Deutsche Bank.

Nasdaq Stockholm
SCA noterades på Stockholmsbörsen 1950.

A-listan SCA A (ISIN-kod: SE 0000 171 886)
A-listan SCA B (ISIN-kod: SE 0000 112 724)

Depåbevis i USA
För att göra SCA-aktien mer tillgänglig för amerikanska investerare etablerade SCA ett Level 1 ADR-program i USA 1995. Det betyder att B-aktierna finns tillgängliga som depåbevis i USA utan att formellt vara registrerade vid en aktiebörs. Depåbevisen noteras i US-dollar och betraktas som US Securities (symbol SVCBY). Ett depåbevis svarar mot en aktie. Förvaltarbank är Deutsche Bank Trust Company Americas.

Externa länkar
SCA A-aktier på NASDAQ Nordic

SCA B-aktier på NASDAQ Nordic

SCA hos Deutsche Bank Trust Company Americas

Fördelning av anskaffningskostnad

för SCA-aktier med anledning av utdelning av aktier i Essity Aktiebolag

Skatteverket har beslutat att av anskaffningskostnaden för aktier i SCA AB, serie A, bör 21 procent hänföras till dessa aktier och 79 procent till erhållna aktier i Essity AB, serie A. Av anskaffningskostnaden för aktier i SCA AB, serie B, bör 20 procent hänföras till dessa aktier och 80 procent till erhållna aktier i Essity AB, serie B.

Se bifogade Skatteverkets Allmänna råd, SKV A 2017:12

Omstämpling av aktier

SCAs ordinarie bolagsstämma 1999 gav ägarna av A-aktier rättighet att stämpla om dessa till B-aktier. För att påkalla konvertering, fyll i formuläret som finns bifogat under relaterade dokument. Totalt antal registrerade aktier visas i tabellen nedan:

28 februari 2018  
Antal A-aktier 64 587 831
Antal B-aktier 637 754 658
Totalt antal registrerade aktier 702 342 489

Aktieemissioner

Emissioner etc. 1993–2016
Sedan 1993 har aktiekapitalet och antalet aktier ökat genom nyemissioner, konverteringar och split, enligt följande tabell:

MSEK (förutom antal aktier) Antalet aktier Ökning av aktiekapital  Inbetalt belopp 
1993 Konvertering av förlagsbevis
och nyteckningar genom
optionsbevis 1
4 030 286 40,3 119,1
  Nyemission 1:10,
emissionskurs 80 SEK
17 633 412 176,3 1 410,7
1994 Konvertering av förlagsbevis 16 285 0,2  
1995 Konvertering av förlagsbevis 3 416 113 34,2  
1996   - - -
1997   - - -
1998   - - -
1999 Nyemission 1:6,
emissionskurs 140 SEK
32 899 989 329,0 4 579,0
2000 Konvertering av förlagsbevis 101 631 1,0 15,0
2001 Nyemission, riktad 1 800 000 18,0 18,0
2002 Nyteckning genom
optionsbevis IIB
513 0 0,1
2003 Konvertering av förlagsbevis
och nyteckning genom
optionsbevis IIB
2 825 475 28,3 722,9
2004 Konvertering av förlagsbevis 9 155 0,1 1,1
2007 Split 3:1 470 073 396 - -