Ägarförhållanden

SCAs tio största aktieägare
Enligt Modular Finance AB, per den 31 december 2016, var följande företag, stiftelser och aktiefonder SCAs tio största registrerade aktieägare efter röstetal:

SCAs tio största
aktieägare
Antal A-aktier Antal B-aktier Röster (%) Innehav (%)
AB Industrivärden 35 000 000 31 800 000 29,7 9,5
Norges Bank Investment
Management
8 066 000 31 220 168 8,7 5,6
SHB resultatandelsstiftelse
Oktogonen
3 150 000 0,00 2,4 0,4
Swedbank Robur Fonder 0,00 27 442 314 2,1 3,9
Skandia 2 038 110  908 021 1,7 0,4
AMF Försäkring & Fonder 0,00 18 859 380 1,5 2,7
SHB pensionskassa  1 303 000 0,00 1,0 0,2
SCAs Personalstiftelse 982 845 74 406 0,8 0,1
SEB Fonder 0,00 8 366 603 0,7 1,2
Första AP-fonden 0,00 8 209 809 0,6 1,2
Källa: Euroclear        
År 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Andel utländskt ägande i % 58 64 61 63 58 45 43 42 41 43 43

Utdelning och utdelningspolicy

SCA strävar efter att ha en långsiktigt stabil och stigande utdelning till sina aktieägare. När rörelsens kassaflöde, långsiktigt överstiger vad bolaget kan investera i lönsam expansion och under förutsättning att målet för kapitalstruktur är uppfyllt, distribueras överskottet till aktieägarna.

Styrelsen föreslår en ökning av utdelningen med 4,3 procent till 6:00 (5:75) SEK per aktie för verksamhetsåret 2016. Utdelningstillväxten under den senaste femårsperioden uppgår därmed till 7,4 procent. Utdelningen 2016 motsvarar en direktavkastning på 2,3 procent, beräknat på SCAs aktiekurs vid utgången av året.

Utdelning per aktie 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
SEK 6:00 5:75 5:25 4:75 4:50 4:20 4:00 3:70 3:50 4:40 4:00

Handelsinformation

SCA-aktien är noterad och handlas på börsen Nasdaq Stockholm och som depåbevis (ADR nivå 1) i USA genom Deutsche Bank.

Nasdaq Stockholm
SCA noterades på Stockholmsbörsen 1950.

A-listan SCA A (ISIN-kod: SE 0000 171 886)
A-listan SCA B (ISIN-kod: SE 0000 112 724)

Depåbevis i USA
För att göra SCA-aktien mer tillgänglig för amerikanska investerare etablerade SCA ett Level 1 ADR-program i USA 1995. Det betyder att B-aktierna finns tillgängliga som depåbevis i USA utan att formellt vara registrerade vid en aktiebörs. Depåbevisen noteras i US-dollar och betraktas som US Securities (symbol SVCBY). Ett depåbevis svarar mot en aktie. Förvaltarbank är Deutsche Bank Trust Company Americas.

Index
På börsen Nasdaq Stockholm ingår SCA bland annat i OMX Stockholm 30 index, OMX Nordic 40 och inom sektorn Personal & Household Goods inom Consumer Goods. Förutom de index som är direkt knutna till Stockholmsbörsen finns SCA med i andra index som exempelvis FTSE Eurofirst Index och FTSE Global Equity Index. Inom MSCI ingår SCA i Household Products inom Consumer Staples. SCA finns också representerat i hållbarhetsindex som FTSE4Good, OMX GES Sustainability Sweden PI och OMX GES Sustainability Nordic PI.

Likviditet
Under 2016 omsattes det på Nasdaq Stockholm cirka 415 (540) miljoner SCA-aktier, motsvarande ett värde av cirka 105 (119) miljarder SEK. Dagsomsättningen för SCA på Nasdaq Stockholm uppgick i genomsnitt till cirka 1,6 miljoner aktier, motsvarande ett värde av cirka 415 (474) MSEK. Under året omsatte handeln vid BATS Chi-X cirka 227 miljoner SCA-aktier, handeln vid Turquoise cirka 87 miljoner SCA-aktier och handeln vid övriga handelsplatser cirka 17 miljoner SCA-aktier.

Externa länkar
SCA A-aktier på NASDAQ Nordic

SCA B-aktier på NASDAQ Nordic

SCA hos Deutsche Bank Trust Company Americas

Omstämpling av aktier

SCAs ordinarie bolagsstämma 1999 gav ägarna av A-aktier rättighet att stämpla om dessa till B-aktier. För att påkalla konvertering, fyll i formuläret som finns bifogat under relaterade dokument.

28 april 2017  
Antal A-aktier 64 594 464
Antal B-aktier 637 748 025
Totalt antal registrerade aktier 702 342 489

Aktieemissioner

Emissioner etc. 1993–2016
Sedan 1993 har aktiekapitalet och antalet aktier ökat genom nyemissioner, konverteringar och split, enligt följande tabell:

MSEK (förutom antal aktier) Antalet aktier Ökning av aktiekapital  Inbetalt belopp 
1993 Konvertering av förlagsbevis
och nyteckningar genom
optionsbevis 1
4 030 286 40,3 119,1
  Nyemission 1:10,
emissionskurs 80 SEK
17 633 412 176,3 1 410,7
1994 Konvertering av förlagsbevis 16 285 0,2  
1995 Konvertering av förlagsbevis 3 416 113 34,2  
1996   - - -
1997   - - -
1998   - - -
1999 Nyemission 1:6,
emissionskurs 140 SEK
32 899 989 329,0 4 579,0
2000 Konvertering av förlagsbevis 101 631 1,0 15,0
2001 Nyemission, riktad 1 800 000 18,0 18,0
2002 Nyteckning genom
optionsbevis IIB
513 0 0,1
2003 Konvertering av förlagsbevis
och nyteckning genom
optionsbevis IIB
2 825 475 28,3 722,9
2004 Konvertering av förlagsbevis 9 155 0,1 1,1
2007 Split 3:1 470 073 396 - -