SCA-koncernens finansverksamhet är centraliserad för att tillvarata stordriftsfördelar och synergieffekter samt för att minimera hanteringsrisker.

Den centrala finansfunktionen svarar för koncernens lånefinansiering, likviditetshantering, valuta- och ränteriskhantering samt fungerar som internbank för koncernbolagens finansiella transaktioner. Utöver att tillse att SCA-koncernen har en betryggande finansiering utförs finansiella transaktioner i syfte att hantera koncernens finansiella risker.

För SCAs finansiella rapporter, klicka här >>>

Finansiering och låneprogram

SCAs finansiering sker genom långfristiga kreditlöften från bankgruppen, bilaterala lån från Svensk Exportkredit, samt genom publika låneprogram. Samtliga finansiella transaktioner utförs under bestämda riskmandat och limiter beslutade i styrelsen.

Långfristiga lånelöften

SCA har två syndikerade bankfaciliteter, enligt nedan.

  Facilitet A Facilitet B
Lånebelopp: 3,5 miljarder SEK 4,5 miljarder SEK
Låntagare: Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)
Typ: Revolving Credit Facility
Förfall: 2022 2020
Deltagande banker: Danske Bank, SEB,
SHB, Swedbank
Danske Bank, SEB,
SHB, Swedbank

Upplåningsprogram

En del av SCAs finansiering sker genom utgivande av företagscertifikat. SCA har följande program för kortfristig finansiering.

Typ: Företagscertifikat Sverige
Emittent: Svenska Cellulosa Aktiebolaget (publ)
Programbelopp: 5 miljarder SEK
Arrangör: SHB
Emissionsinstitut: Danske Bank, SEB, SHB, Swedbank
Issuing and Paying Agent: SHB

Informationsbroschyr Företagscertifikatsprogram>>>

Kreditbetyg (rating)

Rating är det betyg som en låntagare kan erhålla från oberoende kreditbedömningsinstitut på förmågan att klara av sina finansiella åtaganden. Denna förmåga kallas också kreditvärdighet. Den hjälper investerare att analysera vilka kreditrisker som följer med av företaget utgivna kreditinstrument.

Svenska Cellulosa Aktiebolag SCA (publ) har haft en långsiktig rating från Standard & Poors (S&P) sedan 1994. Koncernen har i nuvarande skepnad, efter separationen av hygindelen (nuvarande Essity), fått det långsiktiga kreditbetyget bekräftat till BBB, med stabila utsikter.

Kreditvärderings-
institut
Långsiktig
rating
Utsikter Kortsiktig
rating
Kortsiktig
svensk rating
S&P BBB Stabila A-2 K-2

S&P:s kreditbetyg - Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) >>>