Resultaträkning

MSEK Not 2016 2015
Summa   13 989 13 014
1) Inkluderar försäljning av värdepapper, 970 MSEK.
2) Inkluderar ej försäljning av värdepapper, 970 MSEK.
3) Enligt styrelsens förslag.
4) Exklusive jämförelsestörande poster.
     
Koncernen      
Nettoomsättning B1 117 314 115 316
Kostnad för sålda varor B2 -85 721 -85 476
Jämförelsestörande poster B2 -529 -323
Bruttoresultat   31 064 29 517
Försäljnings- och administrationskostnader m.m. B2 -17 756 -17 025
Jämförelsestörande poster B2 -2 181 -1 7441)
Intäkter från andelar i intresseföretag och joint
venture
  152 199
Rörelseresultat   11 279 10 947
Finansiella intäkter E7 132 2052)
Finansiella kostnader E7 -1 051 -1 160
Resultat före skatt   10 360 9 992
Skatter B4 -4 348 -2 540
Periodens resultat   6 012 7 452
Resultat hänförligt till:      
Moderbolagets aktieägare   5 570 7 002
Innehav utan bestämmande inflytande   442 450
Resultat per aktie      
Resultat per aktie, SEK – moderbolagets aktieägare      
    före utspädningseffekter   7:93 9:97
    efter utspädningseffekter   7:93 9:97
Utdelning per aktie, SEK   6:00 5:753)
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets
aktieägare
   5 570 7 002
Medelantal aktier före utspädning, miljoner   702,3 702,3
Medelantalet aktier efter utspädning   702,3 702,3
Per affärsområde MSEK      
Nettoomsättning      
Personliga hygienprodukter   33 651 34 344
Mjukpapper   67 561  64 184 
Skogsindustriprodukter   16 587  17 279 
Övrigt   26 -9
Internleveranser   -511 -482
Summa   117 314 115 316
Rörelseresultat4)
     
Personliga hygienprodukter   4 255 3 990
Mjukpapper   8 155 7 217
Skogsindustriprodukter   2 211 2 605
Övrigt   -632 -798
Internleveranser   -

Balansräkning

Nettolåneskuld   35 361 29 478
1) Upplupna räntekostnader har omklassificerats från
    rörelseskulder till kortfristiga finansiella skulder.
     
MSEK Not 2016 2015
Koncernen      
Anläggningstillgångar      
Goodwill D1 19 257 15 412
Övriga immateriella tillgångar D1 7 750 7 440
Byggnader, mark, maskiner och inventarier D2 62 184 54 532
Biologiska tillgångar D3 30 770 30 119
Innehav i joint venture och intressebolag F3 1 123 1 078
Aktier och andelar F5 46 45
Överskott i fonderade pensionsplaner C5 1 186 371
Långfristiga finansiella tillgångar E2 722 1 032
Uppskjutna skattefordringar B4 1 465 1 063
Andra långfristiga tillgångar   242 150
Summa anläggningstillgångar   124 745 111 242
Omsättningstillgångar      
Varulager D4 14 347 14 661
Kundfordringar E3 17 811 16 829
Aktuella skattefordringar B4 741 872
Övriga kortfristiga fordringar D5 2 898 2 832
Kortfristiga finansiella tillgångar E2 568 774
Anläggningstillgångar som innehas för försäljning G1 156 120
Likvida medel E2 4 482 5 042
Summa omsättningtillgångar   41 003 41 130
Summa tillgångar   165 748 152 372
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
Eget kapital E8    
Moderbolagets aktieägare      
Aktiekapital   2 350 2 350
Övrigt tillskjutet kapital   6 830 6 830
Reserver   400 -2 242
Balanserade vinstmedel   63 562 63 463
    73 142 70 401
Innehav utan bestämmande inflytande   6 377 5 290
Summa eget kapital   79 519 75 691
Långfristiga skulder      
Långfristiga finansiella skulder E4 31 360 21 475 
Avsättningar för pensioner C5 5 602 2 771
Uppskjutna skatteskulder B4 11 718 11 076
Övriga långfristiga avsättningar D7 1 413 901
Övriga långfristiga skulder D6 181 258
Summa långfristiga skulder   50 274 36 481
Kortfristiga skulder      
Kortfristiga finansiella skulder E4 5 3571)
12 4521)
Leverantörsskulder   15 750 14 351
Aktuella skatteskulder B4 935 827
Kortfristiga avsättningar D7 1 447 990
Övriga kortfristiga skulder D6 12 466 11 580
Summa kortfristiga skulder   35 955 27 748
Summa skulder   86 229 64 229
Summa eget kapital och skulder   165 748 139 920
Eventualförpliktelser och ställda panter,
se not G3 i Årsredovisning 2016.
     
Sysselsatt kapital   114 880 105 169

Kassaflöde

Nettolåneskuld vid årets slut   -35 361 -29 478
1) Avsättning för löneskatt på förmånsbestämda
    pensionsförpliktelser har omklassificerats till
    nettolåneskuld enligt IAS 19 vid 2013 års början.
     
MSEK Not 2016 2015
Koncernen      
Nettoomsättning   117 314 115 316
Rörelsens kostnader   -97 299 -96 539
Rörelseöverskott   20 015 18 777
Justering för icke kassamässiga poster   -672 -465
Kassamässigt rörelseöverskott   19 343 18 312
Förändring av      
   Varulager   1 076 -1 390
   Rörelsefordringar   -236 -1 129
   Rörelseskulder   1 130 2 120
Förändring av rörelsekapital   1 970 -399
Löpande nettoinvesteringar   -5 181 -4 162
Strukturkostnader m.m.   -1 184 -830
Operativt kassaflöde   14 948 12 921
Finansiella poster E7 -995 -955
Skattebetalning B4 -3 799 -2 208
Övrigt   152 132
Rörelsens kassaflöde   10 382 9 890
Strategiska investeringar, strukturkostnader och
avyttringar
     
Företagsförvärv F6 -6 598 -93
Strategiska investeringar i anläggningar   -4 264 -3 125
Summa strategiska investeringar   -10 862 -3 218
Avyttringar F6 489 329
Kassaflöde från strategiska strukturkostnader,
investeringar och avyttringar
  -10 373 -2 889
Kassaflöde före utdelning   9 7 001
Riktad nyemmission till innehav utan bestämmande
inflytande
  435 -
Utdelning till aktieägare   -4 228 -3 903
Nettokassaflöde   -3 784 3 098
Nettolåneskuld vid årets början   -29 478 -35 947
Nettokassaflöde   -3 784 3 098
Omvärderingar mot eget kapital   -1 526 1 910
Valutaeffekter m.m.   -573 1 461
Effekt av omklassificering av operativ skuld till
nettolåneskuld1)
  - -

Nyckeltal

Nyckeltal 1)
2016 2015
Utdelning, SEK/aktie2)
6:00 5:75
1) Se Definitioner och nyckeltal på sidan 144 i Årsredovisning 2016.
2) Utdelning 2016 avser föreslagen utdelning.
   
Soliditet, % 44 46
Räntetäckningsgrad, ggr 12.3 11.5
Skuldbetalningsförmåga inkl. pensionsskulder, % 40 47
Skuldsättningsgrad inkl. pensionsskuld 0.44 0.39
Skuldsättningsgrad exkl. pensionsskuld 0.39 0.36
Avkastning på sysselsatt kapital, % 10 10
Avkastning på sysselsatt kapital exkl. jämförelsestörande poster, % 13 12
Avkastning på eget kapital, % 8 10
Rörelsemarginal, % 10 9
Rörelsemarginal exkl. jämförelsestörande poster, % 12 11
Nettomarginal, % 5 7
Kapitalomsättningshastighet, ggr 1.05 1.06
Rörelsens kassaflöde, SEK/aktie 14:78 14:08
Resultat, SEK/aktie 7:93 9:97

Data per aktie

varav aktier i eget förvar (milj.st) 2,8 2,8
1) Se Definitioner och nyckeltal på sidan 144 i Årsredovisning 2016.
2) Enligt styrelsens förslag.
3) Rullande femårsvärden.
4) Aktiekursen vid årets slut dividerat med resultat per
   aktie efter full skatt och utspädningseffekter.
5) Börsvärde plus nettolåneskulder plus innehav utan
   bestämmande inflytande dividerat med rörelseresultat.
   (EBIT = earnings before interest and taxes).
6) Aktiens kursförändring jämfört med börsen som helhet
   (mäts på rullande 48-månader).
7) Omräknat 2012 och 2013 i enlighet med IFRS 10 och 11.
   
Samtliga resultatmått inkluderas jämförelsestörande
poster om inte annat anges.
   
Belopp i SEK per aktie där annat ej anges 2016 2015
Resultat per aktie efter full skatt:    
Efter utspädningseffekter 7:93 9:97
Efter utspädningseffekter, exkl jämförelsestörande poster7)
11:18 11:82
Före utspädningseffekter 7:93 9:97
Börskurs för B-aktien:    
Genomsnittskurs under året 253:73 222:03
Årets slutkurs, 31 december 257:30 246:50
Rörelsens kassaflöde1)7) 14:78 14:08
Kassaflöde från den löpande verksamheten 22:15
19:92
Utdelning 6:002) 5:75
Utdelningstillväxt, %3) 7 8
Direktavkastning, % 2,30 2,30
P/E-tal4) 32 25
P/E-tal exkl jämförelsestörande poster4)7) 23 21
Price/EBIT5)7) 19 19
Price/EBIT exkl jämförelsestörande poster5)7) 15 16
Betavärde6) 0,70 0,70
Andel utdelad vinst (före utspädning), % 76 58
Eget kapital, efter utspädningseffekter7) 113 107
Eget kapital, före utspädningseffekter7) 113 107
Inregistrerade aktier 31 december (milj.st) 705,1 705,1

Beskrivning av kostnader

SCA-koncernen

Totalt råvaror och förnödenheter       40
Totala rörelsekostnader1): 103 478 MSEK       %
Försäljnings- och administrationskostnader2)       17
Energi       5
Transport- och distributionskostnader       11
Övriga kostnader för sålda varor3)       27
Råvaror och förnödenheter       40
Råvaror och förnödenheter, varav        
Massa       13
Returpapper       4
Virke/flis       4
Superabsorbenter       2
Non woven       2
Övrigt4)       15

Skogsindustriprodukter

Totalt råvaror och förnödenheter 33
1) Exklusive jämförelsestörande poster.
2) I försäljnings- och administrationskostnader
    ingår kostnader för marknadsföring med 5
    procentenheter.
3) De två största posterna i Övriga kostnader
    för sålda varor utgörs av personal och avskrivningar
    med 12 respektive 5 procentenheter.
4) I Övrigt under råvaror och förnödenheter ingår
    bland annat kostnader för kemikalier och 
    förpackningsmaterial samt platsmaterial.
 
Totala rörelsekostnader1): 14 370 MSEK %
Försäljnings- och administrationskostnader 4
Energi 3
Transport- och distributionskostnader 19
Övriga kostnader för sålda varor 41
Råvaror och förnödenheter 33
Råvaror och förnödenheter, varav  
Virke/flis 20
Övrigt 13