Koncernens resultaträkning

MSEK Not 2017 2016 1)
Nettoomsättning B1 16 664 15 373
Övriga rörelseintäkter B2 1 603 1 724
Förändring av varulager   -159 -132
Värdeförändring biologiska
tillgångar
D3 617 689
Råvaror och förnödenheter B3 -5 951 -5 585
Personalkostnader C1 -2 763 -2 536
Övriga rörelsekostnader B3 -6 251 -6 258
Resultat från joint ventures
och andelar i intresseföretag
F2 1 -6
Jämförelsestörande poster B4 -113 116
EBITDA   3 648 3 385
Avskrivningar   -1 137 -1 114
Rörelseresultat   2 511 2 271
Finansiella intäkter E7 29 40
Finansiella kostnader E7 -122 -124
Resultat före skatt   2 418 2 187
Skatter B5 -544 -417
Periodens resultat, kvarvarande verksamhet   1 874 1 770
       
Periodens resultat, avvecklad verksamhet G1 140 281 4 242
       
Periodens resultat   142 155 6 012
       
Periodens resultat hänförligt till:      
Moderbolagets aktieägare      
Periodens resultat, kvarvarande verksamhet   1 873 1 770
Periodens resultat, avvecklad verksamhet   3 041 3 800
Resultateffekt från utdelningen av Essity   136 914 -
Periodens resultat   141 828 5 570
       
Innehav utan bestämmande inflytande      
Periodens resultat, kvarvarande verksamhet   1 -
Periodens resultat, avvecklad verksamhet
för värdeöverföring
  326 442
Periodens resultat   327 442
       
Medelantal aktier, miljoner 2)   702,3 702,3
       
Resultat per aktie      
Resultat per aktie, SEK - moderbolagets
aktieägare kvarvarande verksamhet 2)
  2,67 2,52
Resultat per aktie, moderbolagets
aktieägare avvecklad verksamhet 2)
  4,33 5,41
Resultat per aktie, SEK - varav resultateffekt
från utdelningen av Essity 2)
  194,94 -
Resultat per aktie, SEK   201,94 7,93
Utdelning per aktie, SEK   1,50 3) 6,00
1) Vissa belopp är omräknade jämfört med årsredovisningen 2016 för att
överensstämma med förändringarna av redovisningsprinciper 2017, se not A1.
2) Det finns inga aktieinstrument som ger upphov till utspädningseffekter.  
3) Enligt styrelsens förslag.        
       
Nettoomsättning per segment      
MSEK Not 2017 2016
Skog   - -
Trä   5 994 5 440
Massa   2 236 2 189
Papper   8 434 7 744
Övrig verksamhet   - -
Nettoomsättning B1 16 664 15 373
       
EBITDA per segment      
MSEK Not 2017 2016
Skog   1 364 1 238
Trä   669 531
Massa   483 530
Papper   1 479 1 245
Övrig verksamhet   -347 -159
EBITDA summering   3 648 3 385

Koncernens balansräkning

Nettolåneskuld   5 966 35 361   188 
MSEK
TILLGÅNGAR
Not 2017 2016   Proforma
exklusive
Essity 2016
Anläggningstillgångar          
Goodwill D1 3 19 257  
Övriga immateriella tillgångar D1 91 7 750   85 
Byggnader, mark, maskiner och inventarier D2 17 104 62 184   14 690 
Biologiska tillgångar D3 31 386 30 770   30 770 
Innehav i joint venture och intresseföretag F2 28 1 123   27 
Aktier och andelar F3 - 46   14 
Överskott i fonderade pensionsplaner C5 1 002 1 186   851 
Långfristiga finansiella tillgångar E2 28 722  
Uppskjutna skattefordringar B5 22 1 465  
Andra långfristiga tillgångar   43 242  
Summa anläggningstillgångar   49 707 124 745   46 455 
           
Omsättningstillgångar          
Varulager D4 3 460 14 347   3 403 
Kundfordringar E3 2 299 17 811   1 968 
Aktuella skattefordringar B5 4 741  
Övriga kortfristiga fordringar D5 694 2 898   508 
Kortfristiga finansiella tillgångar E2 9 568   -1 109 
Anläggningstillgångar som innehas för försäljning G1 - 156  
Likvida medel E2 538 4 482   238 
Summa omsättningstillgångar   7 004 41 003   5 009 
Summa tillgångar   56 711 165 748   51 464 
           
EGET KAPITAL OCH SKULDER          
Eget kapital E8        
Moderbolagets aktieägare          
Aktiekapital   2 350 2 350   2 350 
Övrigt tillskjutet kapital   6 830 6 830   6 830 
Reserver   -219 400   -3661 
Balanserade vinstmedel   27 790 63 562   34 419 
Summa eget kapital moderbolagets aktieägare   36 751 73 142   39 938
Innehav utan bestämmande inflytande   2 6 377  
Summa eget kapital   36 753 79 519   39 939 
           
Långfristiga skulder          
Långfristiga finansiella skulder E4 3 675 31 360   61 
Avsättningar för pensioner C5 366 5 602   329 
Uppskjutna skatteskulder B5 8 381 11 718   7 846 
Övriga långfristiga avsättningar D7 13 1 413  
Övriga långfristiga skulder D6 103 181   61 
Summa långfristiga skulder   12 538 50 274   8 303 
           
Kortfristiga skulder          
Kortfristiga finansiella skulder E4 3502 5 357
  -217 
Leverantörsskulder D8  2 900 15 750   2 778 
Aktuella skatteskulder B5 22 935   20 
Kortfristiga avsättningar D7 19 1 447   38 
Övriga kortfristiga skulder D6 977 12 466   603 
Summa kortfristiga skulder   7 420 35 955   3 222 
Summa skulder   19 958 86 229   11 525 
Summa eget kapital och skulder   56 711 165 748   51 464 
           
Sysselsatt kapital   42 719 114 880   40 127 

Koncernens operativa kassaflödesanalys

Nettolåneskuld vid periodens slut   -5 966 -35 361
1) Essitys likvida medel uppgick på noteringsdagen till 4 170 MSEK. 
MSEK Not 2017 2016
Nettoomsättning   16 664 15 373
Rörelsens kostnader   -12 903 -12 104
Justerat resultat före av- och nedskrivningar
(justerat EBITDA)
  3 761 3 269
Justering för icke kassamässiga poster   -616 -685
Kassamässigt rörelseöverskott   3 145 2 584
Förändring av      
   Varulager   -60 17
   Rörelsefordringar   -100 254
   Rörelseskulder   17 103
Förändring av rörelsekapital   -143 374
Löpande nettoinvesteringar   -638 -959
Övrigt operativt kassaflöde   -91 -82
Operativt kassaflöde, kvarvarande verksamhet   2 273 1 917
Operativt kassaflöde, avvecklad verksamhet   4 649 13 031
Operativt kassaflöde   6 922 14 948
Finansiella poster E7 -93 -84
Betald skatt B5 -30 -17
Övrigt   -41 3
Rörelsens kassaflöde, kvarvarande verksamhet   2 109 1 819
Rörelsens kassaflöde, avvecklad verksamhet   3 040 8 563
Rörelsens kassaflöde   5 149 10 382
Strategiska investeringar och avyttringar      
Företagsförvärv F4 - -58
Strategiska investeringar i anläggningar   -2 863 -2 231
Summa strategiska investeringar   -2 863 -2 289
Avyttringar F4 - 120
Kassaflöde från strategiska investeringar och
avyttringar, kvarvarande verksamhet
  -2 863 -2 169
Kassaflöde från strategiska investeringar och
avyttringar, avvecklad verksamhet
  -25 297 -8 204
Kassaflöde från strategiska investeringar och
avyttringar
  -28 160 -10 373
Kassaflöde före utdelning,
kvarvarande verksamhet
  -754 -350
Kassaflöde före utdelning,
avvecklad verksamhet
  -22 257 359
Kassaflöde före utdelning   -23 011 9
Riktad nyemmission till innehav utan bestämmande
inflytande
  - 435
Utdelning   -4 214 -4 228
Nettokassaflöde från kvarvarande och
avvecklad verksamhet
  -27 225 -3 784
       
Nettolåneskuld      
MSEK   2017 2016
Nettolåneskuld vid periodens början   -35 361 -29 478
Nettokassaflöde   -27 225 -3 784
Nettolåneskuld, avvecklad verksamhet 1)   56 010 -
Omvärderingar mot eget kapital   1 027 -1 526
Valutaeffekter och marknadsvärdeförändingar   -417 -573