Årsstämma 2017

SCAs årsstämma 2017 hölls klockan 15:00, den 5 april 2017 i Stockholm Waterfront Congress Centre, Stockholm. Där beslutades om utdelning av samtliga aktier i SCA Hygiene AB. Med anledning av detta höll SCA en extra bolagsstämma 17 maj 2017 på Hotell Södra berget i Sundsvall, för att bland annat utse nya styrelseledamöter i SCA.

Om bolagsstämman

SCAs högsta beslutande organ är bolagsstämman, där samtliga aktieägare har rätt att delta, att få ett ärende behandlat samt att rösta för samtliga sina aktier. Vid bolagets ordinarie bolagsstämma väljs bolagets styrelse. Bolagsstämman väljer också bolagets revisor.

Till bolagsstämmans mer framträdande uppgifter hör att utse bolagets styrelse och revisor, vilka föreslås av en särskild av bolagsstämman utsedd valberedning. Till grund för bolagsstämmans kompetens och arbete ligger främst den svenska aktiebolagslagen samt den av bolagsstämman antagna bolagsordningen. Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt information om att kallelse skett i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

Bolaget ska senast i samband med delårsrapporten för tredje kvartalet offentliggöra när och på vilken ort årsstämman kommer att hållas. Kallelse till bolagsstämma ska enligt bolagsordningen utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

För att få delta i stämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen. En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid en bolagsstämma ska skriftligen begära detta hos styrelsen. Begäran ska ha kommit SCA tillhanda minst sju veckor före bolagsstämman så att ärendet kan införas i kallelsen. I samband med kallelsens utfärdande lämnas information om formerna och tid för anmälan till bolagsstämman.

Om valberedningen

Valberedningen utses av bolagsstämman

Senast sex månader före årsstämman ska uppgifter om sammansättningen av valberedningen lämnas på bolagets webbplats. Samtidigt ska information lämnas om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

Valberedningens förslag presenteras därefter i kallelsen till årsstämman och samtidigt på bolagets hemsida, där valberedningen även ska motivera sitt förslag och lämna en kort redogörelse för hur arbetet har bedrivits.

Valberedning årsstämma 2018

  • Helena Stjernholm ordförande, AB Industrivärden
  • Petter Johnsen, Norges Bank Investment Management
  • Håkan Sandberg, Handelsbankens Pensionsstiftelse med flera
  • Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder
  • Pär Boman, styrelseordförande i SCA

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen har möjlighet att göra det under följande adress:

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
Valberedningen
c/o Chefsjuristens kontor
851 88 Sundsvall

Eller via e-mail till: valberedningen@sca.com