Våra skogar ska vara lika rika på djur och växter i framtiden som i dag.

Vi sköter våra skogar långsiktigt med ambitionen att både producera mer högkvalitativ förnybar råvara och att bevara och utveckla skogens övriga värden.

Målet med vårt skogsbruk är att ha minst lika mycket virke, biologisk mångfald och naturupplevelser i våra skogar i framtiden som vi har i dag.

Så här jobbar vi

Reportage om skogsvård i Din Skog 2015.

Vår naturvårdsstrategi integrerar naturhänsynen i vårt praktiska skogsbruk.

Naturvårdsstrategi

Reportage om skogsvård i Din Skog 2015.

Miljöhänsyn är en självklar del i all vår verksamhet. Den omfattar naturhänsyn, kulturhänsyn, hänsyn till rekreation och friluftsliv samt hänsyn till renskötsel.

Miljöhänsyn

Skogsvy mot berg, forest on a mountain

Genom att upprätta ekologiska landskapsplaner kan vi planera naturvården i ett landskapsperspektiv. På så sätt kan vi bevara växter och djur som lever i skogen.

Ekologiska landskapsplaner

Tallstammar i skogen, Pine stems in the forest

Vårt skogsbruk är certifierat, vilket innebär att vi åtar oss att följa standarder och riktlinjer för ett ansvarsfullt skogsbruk.

Certifierat skogsbruk

John Deere harvester in the forest. SCA Skog, SCA Forest Products. The photo is taken in Östavall, Sweden.John Deere skördare i skogen. SCA Skog, SCA Forest Products. Bilden är tagen i Östavall, Medelpad.

Våra riktlinjer för miljöarbetet inom SCA Skog och våra råvaruanskaffning beskriver hur vi övergripande hanterar dessa frågor.

Miljöarbete och råvaruanskaffning

Framgallrad lövskog Tjäderbergets mångfaldspark

SCA får bidrag från Skogens miljövärden. Syftet är att bevara och utveckla biologisk mångfald och kulturvärden.

Skogens miljövärden

Nturvårdsbränning, brans i skogen

Skogen brinner - för naturens bästa

Naturvårdsbränningar

Naturvårdsbränningar

Välskötta skogar brinner mer sällan än urskogar

Dagens skogar brinner inte lika ofta som förr. Orsaken är att vi bekämpar bränderna effektivt och att skogen struktur och skötsel gör att den inte är lika eldfängd som förr.

Läs mer
Skogsbränder

Samer och renskötsel

Hänsyn till samer och rennäring