I slutet av september var det åter dags för referensgruppmöte i SCAs mångfaldspark Tjäderberget i Västerbotten. Under mötet träffas olika intressenter som är engagerade i parken för att diskutera naturvård liksom utförda och kommande åtgärder.

Mötesdagen bjöd på strålande höstväder med sol och färgsprakande lövträd och inleddes med havsörn som flög över gruppen. På träffen deltog representanter från länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Naturskyddsföreningen, Svenska turistföreningen, Lillsele byaförening, Västerbottens ornitologiska förening (VOF) och en forskare vid SLU som är expert på vedinsekter. Även en representant från Holmen var med eftersom SCA och Holmen samverkar med varandra i olika frågor.

– I våra mångfaldsparker har vi samlat större sammanhängande områden, som i de flesta fall ligger intill naturreservat. Minst halva parkarealen sköter vi med fokus på naturvärden, medan den andra halvan har fokus på virkesproduktion med generell hänsyn. Här kan vi ta ett större helhetsgrepp och jobba ännu mer med landskapsekologin, säger Andreas Renöfält, som ansvarar för SCA fem parker

– Vi kan även prova nya metoder, göra försök och stötta olika forskningsprojekt, poängterade Ulf Hallin, SCAs naturvårdsspecialist i Västerbotten och ansvarig för Tjäderberget. De resultat vi får fram kan vi ta med oss till vår verksamhet utanför parkerna.

Inventerat vinterfåglar

Sedan förra hösten har SCA bland annat avvecklat ett contortabestånd på ca 18 hektar i parken, röjt några vandringsleder och planterat gråal på ett ställe. I vårvintras gjordes även en enklare fågelinventering.

– Jag räknade alla vinterfåglar som jag såg och hörde under 20 minuter på sex områden i parkens södra del, under totalt sex dagar. Det var fyra naturvårdsområden och två produktionsområden, berättar Rashid Kadhim vid Umeå universitet. Studien visar att det fanns en större artrikedom av vinterfåglar i naturvårdsområdena med lövträd och gammal tall jämfört med de två produktionsskogarna.

– En sådan här studie är intressant eftersom det indikerar att våra naturvårdsåtgärder kan ha en positiv effekt på fågellivet, och det är ju det vi vill få svar på. Det är säkert ännu större skillnad under sommarmånaderna, säger Andreas.

Besökte olika områden

Under träffen besökte gruppen olika områden för att prata om vad som har gjorts och vad som bör göras framöver. Ett av stoppen var vid ett inhägnat område på sju hektar där SCA skyddar lövträd från älgbetning efter en hyggesbränning 2009.

– Här finns även sälg men de växer ojämnt och trivs bäst på lite mer bördiga och blöta ställen, berättade Ulf. Vi har tyvärr även haft besök av en älg som lyckades komma in och som orsakade en del skador i hägnet.

Gruppen diskuterade vikten av att friställa sälgar som kan få växa sig stora där de trivs och gynna björken där den trivs. Länsstyrelsen betonade vikten att bevara och gynna lövträdsområden eftersom det är viktiga miljöer för många insekter och fåglar. Tjäderberget är känt för sina naturvärden kopplade lövträd och det var uppskattat med SCAs åtgärder för just lövvärden. Några i gruppen konstaterade också att man inte ska ta ner hägn för tidigt, eftersom älgen kan göra stor skada även på träd som har blivit stora.

Under dagen besökte man även två contortaområden. På det ena stället ska SCA avverka all contortatall för att skapa en lövdominerad skog med inslag av svensk tall och gran, och på det andra intilliggande området har man redan avverkat all contorta. 

– Vi ska prova att plantera lite sälg här, men sedan får ni gärna ge förslag på åtgärder, sa Ulf och fick en rad olika idéer med allt från bränning till att prova olika föryngringsmetoder.

Olika åsikter

Dagens sista besök var i ett 90 år gammal tallbestånd som självföryngrats efter en brand på 1930-talet. Här gick åsikterna om kommande åtgärder kraftigt isär beroende på vilket intresse som deltagarna företrädde. Insekter kan gynnas av exempelvis brand och död ved, medan fåglar trivs i t ex högstubbar och glesare mellan träden, och friluftslivet konstaterade i sin tur att det redan var en bra tallskog med en fin stig och gott om blåbärsris.

– Kalavverka, gallra hårt, bränna, skapa högstubbar och död ved eller spara som det är. Vi fick flera förslag, så vi får fundera på vad vi gör, troligen kan det bli en kombination, säger Ulf.

Nöjd med dagen

Det var en nöjd grupp som avslutade dagen med kaffe och summering.

– Jag är positivt överraskade, sa en av deltagarna som var med för första gången i år.
Diskussionerna har till stor del handlat om att förvalta lövträden, vilket är bra, och jag har sett positiva exempel på biologisk mångfald. Så det här känns lovande!

Publicerad 2020-10-01