Värdetrakter beskrivs som landskap med särskilt höga ekologiska värden. De är ett verktyg för planering och samverkan i skogslandskapet och har introducerats av Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket beskriver en värdetrakt som ett landskap med särskilt höga ekologiska värden. Värdetrakterna används för strategisk naturvårdsplanering och samverkan inom grön infrastruktur, formellt skydd av skog och ett hållbart skogsbruk.

Det är Naturvårdsverket som leder arbetet med att se över värdetrakter och har gett länsstyrelserna i uppdrag att peka ut och avgränsa värdetrakter. Hittills är ca 6 miljoner hektar i Sverige utpekat som värdetrakter. SCA samarbetar med länsstyrelserna i detta arbete.

Arbetet är en del i uppdraget att genomföra nationell strategi för formellt skydd av skog och ta fram handlingsplaner för grön infrastruktur.

SCA och värdetrakter

På SCAs marker är minst 18 procent eller 364 000 hektar identifierade som värdetrakter. Eftersom värdetrakterna har definierats utifrån andelen formellt eller frivilligt skyddad skog är därmed andelen frivilligt skog högre där. Data om värdetrakternas gränser saknas dock för Norrbottens län.

SCA delar Naturvårdsverkets uppfattning om att det inte är hela värdetrakter som ska skyddas, utan att de ska fungera som ett underlag för att kunna prioritera arbetet med att till exempel gynna biologisk mångfald, skydd av värdefull skog och att kunna utföra olika naturvårdsinsatser där de gör störst nytta.

Så här säger Naturvårdsverket om värdetrakter:

Värdetrakter – ett verktyg för planering och samverkan i skogslandskapet

- Skogliga värdetrakter är ett viktigt planeringsunderlag. Det är i dessa landskap vi bör genomföra insatser för biologisk mångfald – både skydd och skötsel. I stora delar av trakterna kan normalt brukande fortsätta, ibland med förstärkt naturhänsyn. Tanken är inte att hela värdetrakter ska skyddas, utan att olika insatser för biologisk mångfald ska prioriteras till dessa områden, säger Claes Svedlindh, avdelningschef Naturvårdsverket.

Värdetrakter i skog finns avgränsade inom alla län sedan länge, men arbetet har kommit olika långt. Värdetrakterna utgår från underlag om förekomsten av värdefull skog, däribland skyddade skogar och inventeringar av värdefulla skogar, som till exempel nyckelbiotopsinventeringen.

- Det finns mycket värdefull skog som behöver bevaras för framtiden och här behöver vi hjälpas åt skogsägare, myndigheter och ideella organisationer, säger Claes Svedlindh.

Källa: Naturvårdsverkets hemsida.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.