Riktlinjer för SCA Skogs miljöarbete

SCA Skog skall skapa levande skogar för framtida generationer. Det innebär bland annat att vi skall förena hög och värdeskapande produktion med resurseffektivitet. Vi ska också bevara skogens biologiska mångfald och historiska värden samtidigt som den ska vara en tillgång för friluftslivet.

Våra medarbetare skall ha hög kompetens och genom ett stort engagemang för miljöfrågor bidra till att utveckla och ständigt förbättra vår verksamhet.

Vi skall bedriva en hållbar verksamhet genom att producera och leverera våra produkter och tjänster med teknik och metoder som begränsar och förebygger en negativ påverkan på miljön.

Vi skall samverka med våra kunder, leverantörer, entreprenörer och andra viktiga intressenter för att nå längre i vårt hållbarhetsarbete. De bindande krav som identifieras i denna dialog är en miniminivå.

Skogsbruket på det egna markinnehavet är certifierat enligt FSC®, Forest Stewardship Council®, respektive PEFC™, Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes, och skall i enlighet med dessa kriterier bedrivas ansvarsfullt. Vi skall sträva efter att vid uppdrag hos alla privata skogsägare ta samma ansvar för miljöhänsyn som vi gör i vårt eget skogsbruk.

All virkesanskaffning skall göras på ett ansvarsfullt sätt och är därför certifierad enligt kraven i FSC och PEFC för spårbarhet och kontroll av ursprung.

Vid större förändringar i verksamheten skall vi beakta vår påverkan på miljöaspekterna.

Jonas Mårtensson
Affärsområdeschef Skog

 

Riktlinjer för råvaruanskaffning

SCA Skog AB ansvarar för råvaruanskaffningen till SCAs svenska virkesförbrukande industrier. Denna policy omfattar all virkesanskaffning till dessa industrier.

SCA Skog avstår aktivt från handel med råvara som:

  • Avverkats olagligt.

Härstammar från:

  • Skogar där avverkning sker i strid med traditionell sedvanerätt och medborgerliga rättigheter.
  • Skogar med höga bevarandevärden där brukandet hotar dessa värden. Detta inkluderar nyckelbiotoper i Sverige enligt Skogsstyrelsens metodik och definition, utom då avverkning görs i syfte att bevara eller främja biotopens mångfald.
  • Skogar som överförs till plantager eller annan markanvändning, utom då omfattningen av marköverföringen berör en mycket begränsad del av fastigheten.
  • Skogar som innehåller, eller efter avverkning föryngras med genetiskt modifierade träd.
  • I vår tillämpning av denna standard kan begreppet skogar i tillämpliga fall likställas med begreppet privata skogsägare.