Varifrån kommer vår vedråvara idag och framåt?

Hur mycket vedråvara förbrukar vi?

Vad ställer vi för krav på inköpt vedråvara?

Hur arbetar vi med naturhänsyn?

Hur ser SCAs avverkningsplanering ut?


Uthållig avverkningsnivå

 

Avverkningsplan

  • Avverkningsplaneringen är en långsiktig process där möjlig avverkningsvolym bestäms utifrån den hållbara avverkningsnivån och skogens ålder.

  • En grov avverkningsplan tas fram med ett perspektiv på 10 år för att möjliggöra planering av skogsbilvägar.

  • Avverkningsplaneringen förfinas ju närmare avverkningstidpunkten kommer. Denna fas omfattar cirka tre år och innehåller bland annat naturvärdesinventering på plats och samråd med samebyar.

  • Alla avverkningsobjekt anmäls till Skogsstyrelsen och avverkningsanmälningarna kan ses på deras hemsida webbplats.
    Läs mer här.


  • Exakt tidpunkt för avverkning av ett specifikt objekt påverkas också av väderförhållanden så som hur lång vintern är, regnmängd, risk för bränder och stormar.

Vi återplanterar efter att vi avverkat – varje träd ersätts med minst två nya

Var finns våra skogar?

Hur samverkar vi med rennäringen?

Några definitioner

Det finns många termer och begrepp i diskussionen om skogsbruk och naturvård. Här är några av dem.

Skog med höga bevarandevärden – Skog med de allra högsta naturvärdena – i den svenska FSC-standarden definierade som nyckelbiotoper, så som Skogsstyrelsen definierar dessa. SCAs skogar med höga bevarandevärden är frivilligt undantagna från skogsbruk i företagets ekologiska landskapsplaner.

Värdetrakter – Ett planeringsverktyg som utvecklats av Naturvårdsverket, vilket innebär att man definierar ett område med fler än ett naturreservat eller skogar med höga bevarandevärden. En betydande andel av en värdetrakt utgörs av skog med normala naturvärden, som kan brukas utifrån dessa förutsättningar.

Kontinuitetsskog – Skog som är naturligt föryngrad och som aldrig kalhuggits. Detta är fallet med de flesta av SCAs skogar äldre än 60 år, dvs praktiskt taget all avverkningsbar skog.

Gammelskog – Ett begrepp som ibland används för skog med höga naturvärden. Det finns dock ingen tydligt definition av begreppet.

Skogsmark – Enligt FAOs definition mark där mer än 10 % skuggas av träd och som inte används för jordbruk.

Produktiv skogsmark – Skog där virkesproduktionen över en omloppstid, tiden från en föryngring till nästa, i genomsnitt uppgår till mer än en kubikmeter virke per hektar och år.

Impediment – Skogsmark där virkesproduktionen är mindre än en kubikmeter per år och hektar i genomsnitt över en omloppstid.