Sedan flera år byter SCA g ut vägtrummor för att ta bort vandringshinder för fiskar och andra vattenlevande organismer. Det har gett positiva resultat i många vattendrag.

Från 2011 och framåt har ett tusental vägtrummor på SCAs mark inventerats för att se om de utgör ett vandringshinder för fisk eller andra vattenlevande organismer. Inventeringen omfattar alla vattendrag som länsstyrelsen klassar som värdefulla eller särskilt värdefulla. Även deras biflöden har inventerats.

Trummorna kan ställa till problem för vattenlevande organismer om de till exempel har gått sönder, om de är felaktigt placerade så att det blir ett vattenfall vid dem eller att lutningen är för brant så att vattnet får för hög hastighet. 

– Efter inventeringen har vi under flera år bytt ut och lagt om ett stort antal trummor. Nu är projektet avslutat, men vi byter fortlöpande ut trummor i samband med att vi rustar våra skogsbilvägar. De senaste åren har vi sammanlagt bytt ut 50-60 stycken per år, säger säger Askia Sandberg, SCAs naturvårdsspecialist i Ångermanland.

Hur har det gått?

I många fall har runda trummor bytts mot valvbågar – halvtrummor där bäcken kan rinna igenom  behindrat och organismer kan vandra ostört. Med valvbågar bibehåller man den naturlig bottnen och det uppstår inte något vattenfall vid valvbågens slut. 

– Det här är en insats som har gett positiva resultat i många vattendrag. Det har blivit lättare för både fiskar, insekter och andra vattenlevande organismer att förflytta sig i vattendragen om nu kan ta sig längre upp i vattendragen och det är bland annat positivt för den genetiska variationen i populationen, säger Askia. Den sällsynta flodpärlmusslan är en art som gynnas om öringen får bättre möjlighet att ta sig uppströms i vattendrag.

Vägtrummor före och efter SCAs byte

 

Foto: Askia Sandgren