För sex år sedan restaurerades rikkärret Rödmyran Paulund i Västerbotten. Nu är området mer fuktigt och frodigt, vilket lockar ovanliga arter.

Rikkärr är en ovanlig naturtyp som ofta är artrik och har mycket höga naturvärden. Den här typen av våtmarker är en bristvara i dagens skogar. För sex år sedan gjorde SCA en restaurering av  rikkärret Rödmyran Paulund i Västerbotten. Rödmyran ingår i ett så kallat Natura 2000-område, där det mest skyddsvärda området är just rikkärret. Rödmyran dikades troligen på 1930-talet och det gjorde att vattennivån sjönk och den dränerade myren började växa igen. 

– Vid restaureringen röjde vi först och avverkade en del träd manuellt. Sedan lade vi igen gamla diken så att vattennivån kunde stiga och myren återfick sin naturliga miljö. Vi lade inte igen hela dikessystemet, utan gjorde torvproppar på utvalda ställen så att det skulle bildas flera småvatten  och gölar, säger Ulf Hallin, SCAs naturvårdsspecialist i Västerbotten.

Hur har det gått?

Området har blivit fuktigare och fått en frodigare vegetation. Här förekommer bland annat den  sällsynta kalkkärrsgrynsnäckan som behöver en fuktig och basisk miljö för att trivas. 

– Här växer också arter som axag, slåtterblomma, dvärglummer och orkidéerna guckusko och ängsnycklar (bilden till höger). Den ökade örtrikedomen gynnar bland annat fjärilar och andra insekter. De småvatten som har bildats gynnar arter som trivs i fiskfria vatten, som t ex groddjur och olika arter av sländor, säger Ulf.

Foto: Ulf Hallin