Med en naturvårdsbränning i Sörgraninge mångfaldspark i Ångermanland ville SCA gynna sällsynta svampar. I området har man identifierat 90 arter av marksvampar, varav 23 är naturvårdsarter.

Under 2017 gjorde SCA en naturvårdsbränning i en sandtallskog på 11,5 hektar i Sörgraninge mångfaldspark i Ångermanland. Syftet var att gynna sällsynta svampar som är anpassade till
marker med gles vegetation och ett tunt humustäcke. 

När man bränner bort ris, lav och örter blir det lättare för svamparna att bilda fruktkroppar, alltså den del av svampen som syns ovanför marken.

Hur har det gått?

SCA har gjort inventeringar, men det går inte att säga något säkert efter bara två års uppföljning, eftersom väderleken har väldigt stor påverkan på hur många fruktkroppar som bildas. Men nya sällsynta arter dyker upp efterhand, så det ger en fingervisning om att åtgärden har varit lyckad. Och arterna har nu goda möjligheter att sprida sporer som kan gro i den mineraljord som blottlades vid bränningen. 

Sammanlagt har 90 arter av marksvampar identifierats i området efter bränningen, varav 23  räknas som naturvårdsarter. Det finns minst 19 rödlistade arter, bland annat smalfotad taggsvamp, mospindling och den mycket sällsynta talltuvskivlinge, även kallad hon-shimeji (bilden ovan).