En luckhuggning i Nottbotten ger en solbelyst och gles tallskog. Det gynnar både svampar och insekter.

Sommaren 2019 gjorde SCA luckhuggningar på ett område i Kroktjärn i Vuollerimtrakten som inom kort ska bli naturreservat. Här finns många olika arter av rödlistade marksvampar som
trivs i sandtallskog.

– Genom att vi har huggit luckor på ca 20-25 meter i diameter blir markytan solbelyst, vilket kan göra att svamparna bildar fruktkroppar. Det kan också gynna en del insekter, bl a finns mindre  märgborre här och den betraktas som en signalart i norra Sverige, säger Mariana Jussila, SCAs naturvårdsspecialist i Norrbotten.

SCA har även katat en del tallar för att skapa skadad och kådad ved. Det gör att veden på sikt blir hårdare och därmed håller tallen längre som låga och blir till stor nytta för många arter.

Hur har det gått?

– Hittills ser resultatet bra ut, men det är först om några år som vi kan säga mer om åtgärden har  gynnat svamparna och även andra arter. Maskinlaget har gjort ett bra arbete. Luckorna är jämnt utspridda i området och ser ut som en naturlig del av bestånden, säger Mariana.