SCAs skogar är hem för mängder av djur och växter. Och vårt mål är att skogarna ska vara minst lika rika på biologisk mångfald i framtiden som de är i dag.

För en del hotade och sällsynta arter krävs det specialinsatser för att de ska överleva och öka i antal. Många åtgärder gör vi i våra mångfaldsparker, medan andra sker på utvalda ställen där vi hittat arter som behöver stöd. Mosippor, ortolansparvar och mossor hör till de arter som SCA har hjälpt på traven. Här kan du läsa om några av våra åtgärder och hur det har gått.

Fjärilar, fåglar och andra djur

Ortolansparven gillar hyggen
Den hotade ortolansparven behöver öppen jord i ett skyddat läge för att hitta insekter åt sina ungar. Därför har SCA grävt fram gropar med mineraljord.

Turkos blåvinge

Fjärilsfynd på blomstrande fäbod
SCA gjorde en varsam avverkning och lämnade olika lövträd träd i Tjäderbergets mångfaldspark. Det har skapat en fäbodmiljö som lockar fjärilar och insekter.

Trolldruvemätare 700x467 för webb

Jämtkrogens fjärilslandskap
I Jämtkrogens fjärilslandskap trivs sällsynta fjärilar som violett guldvinge och trolldruvemätare. Hör görs olika åtgärder för att gynna dem och få dem att bli fler.

Fågelholk

Bostäder till ugglor, mesar och fladdermöss
Det är bostadsbrist i skogen för många fåglar och andra flygfän. Därför sätter SCA upp fågelholkar i Sörgraninge mångfaldspark.

Komposter för snokar
Snoken kräver värme för sina ägg. Därför skapade SCA tre stora komposthögar av bark i Njurundakustens mångfaldspark.

Blommor, mossor och svampar

Inplanterad tallticka tar tid på sig
Tallticka lever på gamla tallar, som numera är en bristvara i skogen. I Njurunda-kustens mångfaldspark har SCA därför provat att föra in svampen i friska tallar.

Sällsynt mossa med höga krav
För att gynna den sällsynta mossan timmerskapania som kräver död ved som översvämmas av vatten lade SCA stockar i Skavån. Det ska ge mossan fler ställen att växa på.

Mosippa gynnas av bränning
För att gynna den sällsynta mosippan har SCA provat olika åtgärder. En varsam naturvårdsbränning verkar vara det som fungerar bäst.

Lyckad bränning för svampar
SCA gjorde en naturvårdsbränning i Sörgraninge mångfaldspark för att gynna sällsynta svampar. I området har man identifierat 90 arter av marksvampar.

Vått är gott

Igenlagt dike Bjursjömyren 700x467 för webb

Återställd våtmark gynnar fåglar och groddjur
I Bjursjömyren har SCA återställt ett 50 hektar stort våtmarksområde som tidigare var dikat. Målet är att gynna olika fåglar och groddjur.

Vandringsglädje i vattendrag
Sedan flera år byter SCA g ut vägtrummor för att ta bort vandringshinder för fiskar och andra vattenlevande organismer. Det har gett positiva resultat i många vattendrag.

Trivsel i restaurerat rikkärr
För sex år sedan restaurerades rikkärret Rödmyran Paulund i Västerbotten. Nu är området mer fuktigt och frodigt, vilket lockar ovanliga arter.

Fina skogar

Luckhuggning för ljusare tallskog
En luckhuggning i Nottbotten ger en solbelyst och gles tallskog. Det gynnar både svampar och insekter.

Naturvårdsbränning i myrmosaik
SCA har genomfört en naturvårdsbränning i en brandpräglad tallskog i Norrbotten. Det ska skapa ny död ved och en gynnsamt klimat för insekter.

Fårull mot älgar
Kan fårull avkräckaälgar från att beta lövträd? SCA har genomfört ett förösk i Medelpad.