Riktlinjer för SCA Skogs miljöarbete

SCA Skog skall skapa levande skogar för framtida generationer. Det innebär bland annat att vi skall förena hög och värdeskapande produktion med resurseffektivitet. Vi ska också bevara skogens biologiska mångfald och historiska värden samtidigt som den ska vara en tillgång för friluftslivet.

Våra medarbetare skall ha hög kompetens och genom ett stort engagemang för miljöfrågor bidra till att utveckla och ständigt förbättra vår verksamhet.

Vi skall bedriva en hållbar verksamhet genom att producera och leverera våra produkter och tjänster med teknik och metoder som begränsar och förebygger en negativ påverkan på miljön.

Vi skall samverka med våra kunder, leverantörer, entreprenörer och andra viktiga intressenter för att nå längre i vårt hållbarhetsarbete. De bindande krav som identifieras i denna dialog är en miniminivå.

Skogsbruket på det egna markinnehavet är certifierat enligt FSC®, Forest Stewardship Council®, respektive PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes, och skall i enlighet med dessa kriterier bedrivas ansvarsfullt. Vi skall sträva efter att vid uppdrag hos alla privata skogsägare ta samma ansvar för miljöhänsyn som vi gör i vårt eget skogsbruk.

All virkesanskaffning skall göras på ett ansvarsfullt sätt och är därför certifierad enligt kraven i FSC och PEFC för spårbarhet och kontroll av ursprung.

Vid större förändringar i verksamheten skall vi beakta vår påverkan på miljöaspekterna.

Jonas Mårtensson
Affärsområdeschef Skog

 

               

 

 

Instruktion för anskaffning av vedråvara

SCA ska aktivt verka för ett ansvarsfullt skogsbruk dels genom skötseln av den egna skogen dels genom ansvarsfulla inköp av vedråvara. All vedråvara som SCA använder ska komma från ansvarsfullt skötta skogar och som lägst uppfylla FSCs standard för Controlled Wood. SCA ska aktivt arbeta för att maximera andelen vedråvara som kommer från FSC™ (FSC™ C004466) - eller PEFC-certifierade skogar.

Denna instruktion omfattar all typ av vedråvara och är en underinstruktion till SCAs hållbarhetspolicy. Med vedråvara avses vedfiber som används för produktion av trä-, massa- och pappersprodukter.

Affärsområde Skog ansvarar för all anskaffning av vedråvara till SCAs industrier förutom anskaffning av sågad trävara för vidareförädling som sköts av affärsområde Trä. Anskaffningen ska göras på ett ansvarsfullt sätt som stödjer:

 • SCA-koncernens övergripande mål och policyer
 • SCAs övergripande ambition att skapa levande skogar för framtida generationer

SCA arbetar aktivt för att utesluta vedråvara som härstammar från:

 • Skogar som avverkats olagligt
 • Skogar med höga bevarandevärden där avverkning hotar dessa värden. I Sverige gäller detta virke från skogar med nyckelbiotopskvalitet som avverkats i strid med Skogsstyrelsens rekommendationer.
 • Skogar som i betydande utsträckning omvandlas till plantage eller annan markanvändning.
 • Skogsbruk som använder sig av genetiskt modifierade träd.
 • Skogsbruk som bryter mot någon av ILOs kärnkonventioner gällande tvångs- och barnarbete, föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar eller diskriminering och trakasserier.
 • Skogar där avverkning sker i strid med traditionell sedvanerätt eller mänskliga rättigheter.
 • Källor som strider mot EUs timmerförordning EUTR.

Detta görs genom att:

 • Skogsbruket som bedrivs på SCAs eget skogsinnehav i Sverige är certifierat enligt FSCs och PEFCs svenska standarder för ansvarsfullt skogsbruk.
 • Skogsbruk på eget markinnehav i andra länder ska bedrivas på ett ansvarsfullt sätt och certifieras enligt FSCs och PEFCs nationella standarder.
 • Vid köp, anskaffas i första hand vedråvara certifierad enligt FSC eller PEFC.
 • Uppmuntra privata skogsägare att certifiera sitt skogsbruk eller att lämna naturhänsyn enligt SCA-nivå (SCA-hänsyn).
 • Hela SCAs anskaffning av vedråvara är tredjepartscertifierad enligt FSCs och PEFCs internationella standarder för Chain of Custody.

Ta del av dokument

Här kan du läsa vår instruktion