Via visselblåsarsystemet kan du anmäla

Om du har misstankar om att en person i ledande ställning eller nyckelposition inom SCA har begått allvarliga oegentligheter kan du rapportera detta genom en alternativ kanal: det så kallade visselblåsarsystemet. Sådana allvarliga oegentligheter kan röra till exempel:

  • bokföring, intern bokföringskontroll och/eller revision;
  • givande och tagande av muta;
  • andra allvarliga oegentligheter som till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen och mycket allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

Vi uppmuntrar dig att i första hand vara öppen med din identitet, men du kan också välja att rapportera din misstanke helt anonymt. Du lämnar din anmälan via en extern sida som tillhör en fristående part. Ärendet hanteras sedan av särskilt utsedda granskare inom SCA. All kommunikation mellan anmälaren och granskarna sker krypterat och du förblir anonym om du vill det.

Alla kan anmäla

Den som har en verklig misstanke om att en person i ledande befattning eller nyckelperson inom SCA har begått en allvarlig oegentlighet kan anmäla detta via visselblåsarsystemet. Du behöver inte vara anställd inom SCA för att göra en anmälan.

Så här gör man en anmälan

Du lämnar din anmälan via följande länk: https://report.whistleb.com/sca

För att säkerställa din anonymitet rekommenderar vi dig att lämna din anmälan via en enhet som inte är ansluten till SCAs nätverk.

Hur kommer din anmälan att hanteras?

Det är endast särskilt utsedda granskare inom SCA som kan läsa ditt meddelande och hanteringen av ärendet är strikt konfidentiell. När din anmälan tas emot beslutar granskarna om meddelandet omfattas av visselblåsarsystemet eller inte.

  • Om meddelandet omfattas av visselblåsarsystemet utreds detta enligt SCAs rutiner för hantering av visselblåsarärenden. I vissa fall kan det finnas behov av att ställa uppföljningsfrågor till dig. Du kommer då att få ett meddelande om detta via visselblåsarsystemet.
  • Om ärendet inte omfattas av visselblåsarsystemet hanterar granskarna detta enligt SCAs rutiner för övriga överträdelser av Uppförandekoden.

Inom 10 dagar efter din anmälan kan du förvänta dig återkoppling från SCA kring ditt ärende. Alla meddelanden sänds i krypterad form och du förblir anonym om du vill det.

Information om hantering av personuppgifter inom ramen för visselblåsarsystemet

Personuppgifter behandlas endast i den omfattning det är nödvändigt för att bedöma och utreda anmälningar om sådana allvarliga oegentligheter som visselblåsarsystemet omfattar. Bland annat kan behandlingen avse uppgifter om namn, befattning och misstänkta överträdelser. Det är frivilligt för dig att göra en anmälan i visselblåsarsystemet.

All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och annan relevant lagstiftning samt nationella riktlinjer. Vill du ha mer information om hur vi i sådana fall behandlar dina personuppgifter kan du ta del av vår integritetsinformation som du hittar på www.sca.com, eller kontakta oss på något av de sätt som anges nedan.

SCA är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Behandlingen sker i Sverige.

Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är en så kallad intresseavvägning, det vill säga att den är nödvändig för SCAs berättigade intresse av att motverka, och i förekommande fall beivra, att personer i nyckelpositioner eller ledande ställning inom SCA begår allvarliga oegentligheter som rör bokföring, intern bokföringskontroll, revision, bekämpande av mutor eller andra allvarliga oegentligheter som rör SCAsvitala intressen.

Det är endast särskilt utsedda personer inom SCA eller av SCA särskilt för ändamålet anlitad extern part som får tillgång till de personuppgifter som behandlas inom ramen för visselblåsarsystemet och hanteringen är strikt konfidentiell.

Om du blir anmäld kommer du att informeras om de närmare omständigheterna kring anmälan så snart det är möjligt med hänsyn till utredningen. SCA kommer dock aldrig att avslöja anmälarens identitet. Vid misstanke om brott kan uppgifterna komma att lämnas ut till rättsvårdande myndigheter, som till exempel en polismyndighet.

Personuppgifter som behandlas i visselblåsarsystemet raderas senast 30 dagar efter avslutad utredning, med undantag för fall då vi är skyldiga att spara dessa med hänvisning till annan relevant lagstiftning eller om det är nödvändigt för att vidta rättsliga åtgärder. Data som arkiveras anonymiseras och innehåller inte personuppgifter genom vilka personer direkt eller indirekt kan identifieras.

Personuppgifter som inte omfattas av visselblåsarsystemet raderas omedelbart.

Dina rättigheter

Du har rätt att, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan när som helst begära att vi rättar uppgifter om dig som är felaktiga. Du har också rätt att invända mot vår behandling, be oss radera eller begränsa de personuppgifter vi har om dig och att vi ger dig en kopia av dessa personuppgifter. Vi kan ha rätt att neka din begäran om det innebär ett hinder för utredningen eller en risk för att bevismaterial förstörs.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter ber vi dig kontakta förvaltningsgruppen för dataskydd via e-post gdpr@sca.com. Du har även rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten:

Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten (myndigheten byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten under år 2018)

Box 8114

104 20 Stockholm

datainspektionen@datainspektionen.se