FNs utvecklingsmål som SCA stödjer.

Agenda 2030 med FNs17 globala mål för hållbarutveckling ger ett tydligt ramverk för att möta världens utmaningar. Målen täcker de tre dimensionerna av hållbarhet: sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. Målen är odelbara, det vill säga utvecklingen inom ett mål är beroende av utvecklingen inom de andra. Ett av målen handlar om partnerskap och för att lyckas med dessa mål krävs samarbete och partnerskap på olika plan.

SCA bidrar till en positiv utveckling inom ett flertal av dessa mål. Inledningsvis har vi identifierat tre av målen där vi kan göra störst skillnad. Dessa mål knyter också an till våra fokusområden:

  • Hållbar konsumtion och produktion (12)
  • Bekämpa klimatförändringen (13)
  • Ekosystem och biologisk mångfald (15)

Hållbar konsumtion och produktion

Våra produkter är baserade på förnybar råvara och är återvinningsbara. De bidrar till ett biobaserat och cirkulärt samhälle. Våra verksamheter ska erbjuda en trygg, säker och inkluderande arbetsmiljö och utövas med minsta påverkan på miljön.

Läs mer

Mål 12

Bekämpa klimatförändringar

Vi motverkar klimatförändringar genom att våra produkter ersätter fossilbaserade alternativ, genom att minimera vårt eget klimatavtryck och genom att sköta våra skogar så att den växande skogen absorberar koldioxid från atmosfären.

Läs mer

Mål 13

Ekosystem och biologisk mångfald

Vi bedriver ett ansvarsfullt skogsbruk så att våra skogar ska vara minst lika rika på biologisk mångfald, naturupplevelser och råvara i framtiden som de är idag. Våra skogar är certifierade enligt FSC® och PEFCTM och vi uppmuntrar och hjälper privata skogsägare att certifiera sin skog.

Läs mer

Mål 15