FNs utvecklingsmål som SCA bidrar till.

Agenda 2030 är den handlingsplan som världens länder enats om för att säkra frihet, välstånd och miljö för framtida generationer. Planen är konkretiserad med 17 globala hållbarhetsmål som tillsammans och som en helhet uttrycker ambitioner för en önskvärd utveckling.

Hållbarhetsmålen antogs 2015 och används som ramverk för nationellaplaner, internationella åtaganden och inom den privata sektorn.

Integreringen av ekonomisk tillväxt med sociala och miljörelaterade dimensioner gör ramverket mycket relevant för ansvarstagande företag.

I Sveriges handlingsplan för Agenda 2030 anges som två prioriteringar ”en samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi”, samt ”ett starkt näringsliv med hållbart företagande”. Innovation och regional utveckling är andra ledord. SCA bidrar direkt eller indirekt till samtliga mål.

Vårt bidrag till målen

FNs globala mål 3,5

Program ZERO för en hälsosam och säker arbetsmiljö med få olyckor. Arbete för ökad mångfald och en inkluderande företagskultur genom bredare rekryteringsbas och en levande Uppförandekod.

FNs globala mål 3,5

Bra arbetsvillkor och goda möjligheter till vidareutbildning och kompetensutveckling. Medverkan i externa utbildningsprogram, arbetslivserfarenhet för ungdomar genom praktikplatser och feriearbeten.

FNs globala mål 16,14

God kontroll och systematiskt arbete för att minimera utsläpp till vatten- och havsmiljöer för att säkra tillgång till rent vatten.

FNs globala mål 7,9

All skogsråvara används för att producera förnybara produkter. Bioenergi och biobränslen är en viktig del av produktmixen. Effektivisering av flöden och processer är nyckeln till både lönsamhet och låg miljöbelastning. Innovation leder kontinuerligt till nya förnybara produkter.

FNs globala mål 10,11

Långsiktig ekonomisk verksamhet bidrar till livskraftiga lokalsamhällen. Dialog och påverkan genom SCAs Leverantörstandard. Sponsring av lokalt föreningsliv. Arbetstillfällen i SCAs verksamhet och affärsmöjligheter för entreprenörer och virkesleverantörer säkras i lokalsamhället.

FNs globala mål 12

Produktionssystemen nyttjar skogsråvaran på bästa sätt under ansvar för arbetsmiljö och natur. Med högre råvaruutbyte ökar potentialen för substitution av fossilbaserade produkter, som möjliggör mer hållbar konsumtion.

FNs globala mål 13

Industriprocesserna är i mycket hög grad fossilfria tack vare förnybar energi från skogsråvaran. Effektiviseringar och omställningar minskar klimatbelastningen ytterligare.

FNs globala mål 15

Ansvarsfull skötsel av SCAs egna skogar och motsvarande åtaganden från externa virkesleverantörer leder till ökande naturvärden där den biologiska mångfalden är minst lika stor i framtiden, samt ökad virkestillväxt som säkerställer samhällets behov.

FNs globala mål 17

Partnerskap med lokalsamhällets intressenter. Medlem i FN Global Compact.