FNs utvecklingsmål som SCA bidrar till.

Agenda 2030 är den handlingsplan som världens länder enats om för att säkra frihet, välstånd och miljö för framtida generationer. Planen är konkretiserad med 17 globala hållbarhetsmål som tillsammans och som en helhet uttrycker ambitioner för en önskvärd utveckling.

Hållbarhetsmålen antogs 2015 och används som ramverk för nationellaplaner, internationella åtaganden och inom den privata sektorn.

Integreringen av ekonomisk tillväxt med sociala och miljörelaterade dimensioner gör ramverket mycket relevant för ansvarstagande företag.

I Sveriges handlingsplan för Agenda 2030 anges som två prioriteringar ”en samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi”, samt ”ett starkt näringsliv med hållbart företagande”. Innovation och regional utveckling är andra ledord. SCA bidrar direkt eller indirekt till samtliga mål.

Vårt bidrag till målen

FNs globala mål 1,2

Krav att leverantörer uppfyller SCAs Leverantörsstandard. Revisioner på plats.

FNs globala mål 3,5

SCAs skogar erbjuder naturupplevelser, jakt och fiske vilket bidrar till bättre hälsa. Kalla Champs för att uppmuntra barn till rörelse. ZERO-arbetet för ett hälsosamt och olycksfritt SCA. Arbete för ökad mångfald och en inkluderande företagskultur genom bredare rekryteringsbas och en levande Uppförandekod. Hälften kvinnor av sommarersättare på sågverken.

FNs globala mål 3,5

Medverkan i externa utbildningsprogram, arbetslivserfarenhet för ungdomar genom praktikplatser och feriearbeten. Vidareutbildning enligt modell 70-20-10. Bra arbetsvillkor och goda möjligheter till vidareutbildning och kompetensutveckling för egna anställda. Krav på att följa SCAs Leverantörsstandard. SCAs strategi för lönsam tillväxt.

FNs globala mål 16,14

SCAs enheter använder nästan enbart ytvatten för färskvattenförsörjning. God kontroll och program för att minska processutsläpp till vatten. Fiberbaserade förpackningar erätter plast och minskar nedskräpning av haven. Systematiskt arbete för att minimera utsläpp till vatten- och havsmiljöer.

FNs globala mål 7,9

Förnybar energi produceras i stor mängd från restprodukter, vilket möjliggör nästan fossilfri bränsleanvändning inom SCA. Överskottet säljs i form av pellets, tallolja, fjärrvärme och biobränslen. Grön el produceras från massabruk och möjliggörs genom vindkraftsprojekt på SCAs mark. Ständiga förbättringar för att öka resurseffektiviteten genom olika program, till exempel ESAVE, POEx och TIPS. Innovation för lansering av förnybara produkter. Investering i skogsbilvägar.

FNs globala mål 10,11

Arbetstillfällen, inköp av tjänster och sponsring av lokalt föreningsliv för en meningsfull fritid bidrar till livskraftiga lokalsamhällen. Dialog och påverkan genom SCAs Leverantörstandard. Långsiktig ekonomisk verksamhet, arbetstillfällen och affärsmöjligheter för entreprenörer och leverantörer. Partnerskap och samverkan för cirkulära värdekedjor. Samråd med rennäringen om markanvändning.

FNs globala mål 12

Produkter som är förnybara och bidrar till ett cirkulärt samhälle som minskar fossilberoendet. Nollvision för arbetsplatsolyckor. Utvärdering av länder för kartläggning risker så som korruption och mänskliga rättigheter.

FNs globala mål 13

Klimatnytta genom växande skogar som binder CO2, fossilfri produktion och substitution av fossilbaserade material. fektiviseringar och omställningar minskar klimatbelastningen ytterligare.

FNs globala mål 15

Ansvarsfullt och aktivt skogsbruk med naturhänsyn vid varje åtgärd. FSC och PEFC-certifiering. Uppmuntra externa virkesleverantörer att lämna hänsyn motsvarande FSC-nivå.

FNs globala mål 16,17

Granskning av länder innan affäsrelation inleds. Tydligt avståndstagande från korruption. En levande Uppförandekod i hela organisationen. Medverkan på natioenll och internationell nivå för utveckling av miljöcertifierat skogsbruk. Partnerskap med andra bolag och intressenter för ökad cirkularitet. Medlem i FN Global Compact.