FNs utvecklingsmål som SCA bidrar till.

Agenda 2030 är den handlingsplan som världens länder enats om för att säkra frihet, välstånd och miljö för framtida generationer. Planen är konkretiserad med 17 globala hållbarhetsmål som tillsammans och som en helhet uttrycker ambitioner för en önskvärd utveckling.

Hållbarhetsmålen antogs 2015 och används som ramverk för nationella planer, internationella åtaganden och inom den privata sektorn.

Integreringen av ekonomisk tillväxt med sociala och miljörelaterade dimensioner gör ramverket mycket relevant för ansvarstagande företag.

I Sveriges handlingsplan för Agenda 2030 anges som två prioriteringar ”en samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi”, samt ”ett starkt näringsliv med hållbart företagande”. Innovation och regional utveckling är andra ledord. SCA bidrar direkt eller indirekt till samtliga mål.

Vårt bidrag till målen

Mål 1 och 2
Krav att leverantörer uppfyller SCAs Leverantörsstandard (till exempel minimilöner). Riskbaserade revisioner på plats. Indirekt påverkan.

Mål 3 och 5
SCAs skogar erbjuder naturupplevelser vilket bidrar till bättre hälsa. ZERO-arbetet för ett olycksfritt och hälsosamt SCA. Slumpvisa drogtester. Arbete för ökad mångfald och en inkluderande företagskultur genom bredare rekryteringsbas och en levande Uppförandekod. Riktad insats för att öka andelen kvinnor av sommarvikarierna.

Mål 4 och 8
Medverkan i externa utbildningsprogram, arbetslivserfarenhet för ungdomar genom praktikplatser och feriearbeten. Vidareutbildning enligt modell 70-20-10. Bra arbetsvillkor och goda möjligheter till kompetensutveckling för egna anställda. Krav på att följa SCAs Leverantörsstandard. SCAs strategi för lönsam tillväxt. Samarbete med turismföretag.

Mål 6 och 14
SCAs enheter använder nästan enbart ytvatten för färskvattenförsörjning. God kontroll och program för att minska processutsläpp till vatten. Återskapande av våtmarker. Detaljhänsyn vid avverkning. Systematiskt arbete för att minimera utsläpp till vatten- och havsmiljöer. Fiberbaserade förpackningar ersätter plast och minskar nedskräpning av haven.

Mål 7 och 9
Förnybar energi produceras i stor mängd från restprodukter och gör SCAs processer nästan fossilfria. Överskott säljs som biobränslen och fjärrvärme. Grön el produceras från massabruk och möjliggörs genom vindkraft på SCAs mark. Innovation kring bioraffinaderi. Ständiga förbättringar för att öka resurseffektiviteten genom olika program, till exempel ESAVE, POEx och TIPS. Innovation för lansering av förnybara produkter. Investering i skogsbilvägar.

Mål 10 och 11
Arbetstillfällen, inköp av tjänster och sponsring av lokalt föreningsliv för en meningsfull fritid bidrar till livskraftiga lokalsamhällen. Dialog och påverkan genom SCAs Leverantörstandard. Långsiktig ekonomisk verksamhet, arbetstillfällen och affärsmöjligheter för entreprenörer och leverantörer. Samverkan och partnerskap för regional utveckling. Trä som byggmaterial. SCAs mångfaldsparker.

Mål 12 och 13
Produkter som är förnybara och bidrar till ett cirkulärt samhälle och minskar fossilberoendet. Minimera eget avfall och arbete med kemikaliesubstitution. Uthållig avverkningsnivå i bolagets skogar. Klimatnytta genom växande skogar som binder CO[2], fossilfri produktion och substitution av fossilbaserade material. Effektiviseringar och omställningar minskar klimatbelastningen ytterligare.

Mål 15
SCA har tagit ett eget initiativ för att nå högre precision i arbetet med att värna den biologiska mångfalden, se "Program för bevarande av biologisk mångfald". Ansvarsfullt och aktivt skogsbruk med naturhänsyn vid varje åtgärd. FSC- och PEFC-certifiering. Uppmuntra externa leverantörer att lämna högre naturhänsyn (SCA-nivå). Riktade insatser för biologisk mångfald.

Mål 16 och 17
En levande Uppförandekod i hela organisationen. SCAs Leverantörs- standard. Utvärdering av länder med avseende på mänskliga rättigheter och affärsetik. Tydligt avståndstagande mot korruption. Medverkan på nationell och internationell nivå för utveckling av miljöcertifierat skogsbruk. Partnerskap med andra bolag och intressenter för ökad cirkularitet. Medlem i FNs Global Compact.