För att vara relevanta, idag och i framtiden, måste SCA utvecklas i samklang med det samhälle vi är en del av. För SCA är samhällets utmaningar en källa till innovation och utveckling av affärsmodeller och produkterbjudanden.

SCA för kontinuerlig dialog med olika intressenter om hur koncernen kan bidra till att samhället utvecklas på ett bra sätt. Det gäller exempelvis i möten och samtal med kommunrepresentanter, lokalbefolkning, renskötande samer och närboende kring SCAs anläggningar. Koncernen sponsrar det lokala föreningslivet, har regelbundna utbyten med rekryteringsföretag och arbetsförmedlingar och samarbetar på olika sätt med universitet och högskolor i norra Sverige.

Levande landsbygd

SCA bidrar till den lokala ekonomin i kommuner i norra Sverige där bolaget bedriver verksamhet. Av SCAs drygt 3 000 medarbetare är nästan alla anställda i norra Sverige. Förutom de direkta inbetalningarna i form av olika skatter, genererar SCA förutsättningar för att handel, servicetjänster och samhällsservice kan finnas kvar på mindre orter.

SCAs skogsbruk skapar arbetstillfällen i glesbygd såväl direkt som indirekt. SCAs skogar, inte minst de skogsbilvägar SCA anlägger, bidrar till ekoturism, jakt och fiske. Tillsammans skapar dessa verksamheter möjligheter för människor att leva och verka i bland annat Norrlands inland.

Huvudkontor nära verksamheterna

Genom att SCA som börsnoterat bolag har valt att placera huvudkontoret i Sundsvall, nära verksamheterna, skapas nya arbetstillfällen och koncernen bidrar till att göra Sundsvall mer attraktiv som stad att bo och verka i. SCA har också lyckats rekrytera spetskompetenser till Sundsvall.

Närheten mellan SCAs forsknings- och utvecklingsenhet och Mittuniversitetet bidrar till flera intressanta forsknings- och innovationsprojekt i regionen och till att attrahera forskarkompetens till Sundsvall. SCA samarbetar tillsammans med IBM, Processum RISE och BizMaker i Forest Business Accelerator för utveckling av startups med skogliga affärsidéer.

Exempel på SCAs samhällsengagemang

• Samarbete med universitet för att nyttja AI-teknik för ett säkrare underhåll med mål att minska olycks- och haveririsker
• Kalla Champs kunde genomföras på ett anpassat sätt. Syftet var att uppmuntra unga till rörelse och hälsa genom utomhusaktiviteter i skogen
• Utveckling av ett tidigare deponiområde till ett fågelområde i Umeälvens delta för att gynna biologisk mångfald tillsammans med samarbetspartners
• Samarbete med Skogsstyrelsen för att utvärdera hyggesfritt skogsbruk på försöksytor i en av bolagets mångfaldsparker
• Stöd till föreningsliv och lokalt samhällsengagemang inom idrott, kultur och andra områden
• Planteringsutbildning för arbetslösa. Ett 40-tal personer gick en veckas utbildning för att sedan kunna söka jobb som skogsplantörer

SCA stödjer globala initiativ

SCA bidrar direkt eller indirekt till FNs globala mål för hållbar utveckling.

FNs globala mål

FNs 17 globala mål

Sponsring och samhällsengagemang

Läs mer
Riktlinjer