Vi måste agera i samklang med det samhälle vi verkar i för att vara relevanta nu och i framtiden.

För att förstå de behov och förväntningar som finns på oss som företag för vi en levande och konstruktiv dialog med våra intressenter för att:

  • Kontinuerligt förbättras
  • Utveckla långvariga relationer
  • Prioritera våra initiativ inom hållbarhetsområdet

 

Exempel på intressenter:

 

SCAs prioriterade intressenter är kunder, leverantörer, medarbetare, NGOs, samhälle och ägare.

Prioriterade områden

SCA har under 2017 indentifierat vilka frågor som är viktiga för skogsbolaget SCA och dess intressenter.

Lönsam tillväxt EBITDA
EBITDA-Marginal
Minskad klimatpåverkan Påverkan från egen verksamhet
Påverkan i värdekedjan
Förnybara produkter
Innovation
Resurseffektivitet Ständiga förbättringar
Innovation (materialeffektiva produkter och tjänster)
Material och energieffektivitet
Låga utsläpp till vatten
Ansvarsfullt skogsbruk Tillväxt i skogen
Biologisk mångfald
Skogsägartjänster (SkogsvingeTM)
Ekotjänster
Omsorg om människa och samhälle Hälsa och säkerhet
Strategisk kompetensförsörjning
Mångfald
Samhällsengagemang
Värdebaserad kultur Etik och värdegrund
Mänskliga rättigheter
Uppförandekod
Hållbar leverantörskedja

Väsentliga områden

De hållbarhetsområden som har störst strategisk betydelse för SCAs affärer och värdegrundsabete utifrån genomförd väsentlighetsanalys kopplade till koncernens fyra fokusområden.

Läs mer
Baserad på intressedialoger
Väsentlighetsanalys
Väsentlighetsanalys

Kontakt