Vi måste agera i samklang med det samhälle vi verkar i för att vara relevanta nu och i framtiden.

För att förstå de behov och förväntningar som finns på oss som bolag för vi en levande och konstruktiv dialog med våra intressenter för att:

  • Kontinuerligt förbättras
  • Utveckla långvariga relationer
  • Prioritera våra initiativ inom hållbarhetsområdet

 

 

 

 

Prioriterade områden

SCA har under 2018 indentifierat vilka frågor som är viktiga för skogsbolaget SCA och dess intressenter.

Strategisk prioritering
Varför väsentligt SCAs väsentlighetsanalys
Lönsam tillväxt Långsiktig överlevnad bygger på uthållig och lönsam tillväxt som skapar värden för kunder, ägare, medarbetare och de samhällen bolaget verkar i. • Enligt bolagets strategi
Fossilfri värld SCA producerar och säljer förnybara produkter som kan ersätta fossilbaserade alternativ och därigenom bidra till att minska den globala uppvärmningen. SCA bidrar även till klimatnytta genom nettotillväxten i bolagets skogar som absorberar koldioxid från atmosfären och genom att kontinuerligt arbeta med att minska utsläppen av växthusgaser från den egna värdekedjan. • Produkter med låg klimatpåverkan
• Koldioxidutsläpp
• Förnybar energi
Värdefulla skogar Skog är en viktig del i jordens ekosystem. SCA bedriver ett ansvarsfullt skogsbruk för att gynna den biologiska mångfalden samtidigt som aktivt brukande av skogen skapar värden för våra kunder, för koncernen och säkrar framtida tillgång på skogsråvara. • Ansvarsfullt skogsbruk
• Biologisk mångfald
• Leverantörskontroll
Effektiv resursanvändning
SCA arbetar ständigt med att öka resurseffektiviteten, vilket bidrar till högre lönsamhet samtidigt som vi hushållar med jordens resurser och minskar påverkan på miljön.
• Produkter med låg klimatpåverkan
• Resurseffektivitet
• Utsläpp
Ansvar för människa och samhälle Våra anställda är vår viktigaste resurs. SCA säkrar den framtida kompetensförsörjningen genom att vara en inkluderande och attraktiv arbetsgivare som sätter hälsa och säkerhet först. Genom vår verksamhet skapar vi arbetstillfällen, både direkt och indirekt, och utvecklas tillsammans med de samhällen där vi bedriver verksamhet. • Hälsa och säkerhet
• Mångfald
• Samhällsengagemang
Värdegrund För att vara ett trovärdigt och transparant företag baseras SCAs verksamhet på en gemensam värdegrund som beskrivs i vår Uppförandekod och som alla våra anställda ska leva upp till, som ska genomsyra våra affärsrelationer och hur vi bemöter våra intressenter. SCA strävar efter en hållbar leverantörskedja med leverantörer som delar våra värderingar. • Etik och värdegrund
• Mänskliga rättigheter
• Leverantörskontroll

Väsentliga områden

Väsentlighetsanalysen baseras på intressentdialoger, omvärldstrender och företagets strategiska prioriteringar och ligger till grund för SCAs strategiska inriktning och fokus för hållbarhetsarbetet.

Läs mer
Väsentlighetsanalys

 


Intressentdialog 

Intressentgrupp Hur vi för dialog Huvudsakliga områden Hur vi arbetar med frågorna
Kunder och konsumenter Kundbesök, intervjuer, deltagande i kundevent och konferenser, mässor, utskick, hemsida, sociala medier Miljöpåverkan, miljömärkning, fiberinköp, skogsbruk, mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet, kundnytta, resurseffektivitet, innovation, produktsäkerhet • Kundundersökningar
• Besök av kunder för att visa bolagets värdekedja
• Dialog och fältbesök för att visa ansvarsfullt skogbruk
• Utbildning i uppförandekod och antikorruption, leverantörsstandard, klimatavtryck, FSC- och PEFC-certifiering, produktsäkerhet
• Livscykelanalys av produkter
• Utveckling av nya produkter tillsammans med kunder 
• Besök hos kund av teknisk expertis
• Kunder som genomför revisioner av vår verksamhet
• Deltagande på mässor på nationell och europeisk nivå
Medarbetare Mål- och utvecklingssamtal, arbetsplatsträffar, samverkansmöten, webbenkäter, intranät, interna utbildningar, ledarträffar Kultur på arbetsplatsen, hälsa- och säkerhet, kompetensutveckling, rekrytering och successionsplanering, ersättningar, jämställdhet, affärsetik, arbetsförhållanden, resurseffektivitet, miljöpåverkan, produktutveckling • Utbildning i Uppförandekoden, introduktionsutbildning för nyanställda, kompetenshöjande insatser, jämställdhetutbildning, early career program 
• Program ZERO för utveckling av hälso- och säkerhetskulturen, OHSAS 18001-certifiering
• Medarbetarundersökning, likabehandlingsplaner, utbildning i förändringsledarskap
• Facklig samverkan, exempelvis affärsrådsmöten, samverkansmöten och skyddskommittémöten
Investerare och ägare Investerarträffar till exempel i samband med kvartalsredovisningar, kapitalmarknadsdagar, årsstämma, intervjuer, hemsida Utdelningsmål, finansiella mål, tillväxtområden, skogsvärdering, riskhantering, hälsa och säkerhet, etik, mänskliga rättigheter, klimatpåverkan, resurseffektivitet • Årsstämma 23 mars 2018
• Investerar/analytikermöten, kapitalmarknadsdag 22 maj 2018
• Roadshows i samband med kvartalsbokslut
• Riskhantering som del av förvaltningsberättelsen i årsredovisningen
Leverantörer Uppföljningsmöten, offertförfrågningar och upphandlingar, skogsägarträffar, intervjuer, hemsida Leverantörskontroller, affärsetik, mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet, energiförbrukning, resurseffektivitet, klimatpåverkan • Revidering av SCAs leverantörsstandard (SCA Supplier Standard), Leverantörsbedömningar, uppföljningsmöten
Privata skogsägare Skogsägarträffar, personliga möten, kundtidning, hemsida, sociala medier Skötselmetoder, skogsbruksplaner, äganderätt, skogscertifiering, naturhänsyn • Affärskontakter löpande under året
• Nöjdkundintervjuer med privata skogsägare
• Genomfört ett antal skogsägarträffar
• Vidareutvecklat SkogsvingeTM för bättre markägarfunktioner
• Samarbete med Skogscertifiering Prosilva AB angående gruppcertifikat för skogsägare
Intresseorganisationer Möten i specifika frågor, intervjuer, hemsida Skogsskötsel, biologisk mångfald,
klimat- och miljöfrågor,
resurseffektivitet, grön energi,
mänskliga rättigheter, jakt, rennäring
• Intressentdialoger, medlemskap och engagemang i organisationer som Skogsindustrierna, Confederation of European Paper Industries (CEPI), FSC och PEFC
• Deltagande i revidering av den svenska FSC-standarden
• Fältbesök i bolagets skogar
Samhälle Dialogmöten, lokala evenemang, samrådsmöten, intervjuer, hemsida Hälsa och säkerhet, miljöfrågor, lokala frågor, förnybar energi, arbetsmarknad, utbildning, samhällsengagemang, mångfaldsfrågor, mänskliga rättigheter • Public affairs, dialoger med lagstiftare, myndigheter, opinionsbildare och lokalsamhällen, samråd runt investeringar, tillståndsärenden och andra lokala frågor
• Deltagande i Handelskammaren, Skogen i skolan. Styrelserepresentation i Mittuniversitetet och Sundsvall-Timrå flygplats
• Samrådsmöten med lokala samebyar
• Rundabordssamtal i olika frågor

Kontakt