Vi måste agera i samklang med det samhälle vi verkar i för att vara relevanta nu och i framtiden.

För att förstå de behov och förväntningar som finns på oss som bolag för vi en levande och konstruktiv dialog med våra intressenter för att:

  • Kontinuerligt förbättras
  • Utveckla långvariga relationer
  • Prioritera våra initiativ inom hållbarhetsområdet

 

 

 

Prioriterade områden

SCA har under 2017 indentifierat vilka frågor som är viktiga för skogsbolaget SCA och dess intressenter.

Lönsam tillväxt EBITDA
EBITDA-Marginal
Minskad klimatpåverkan Påverkan från egen verksamhet
Påverkan i värdekedjan
Förnybara produkter
Innovation
Resurseffektivitet Ständiga förbättringar
Innovation (materialeffektiva produkter och tjänster)
Material och energieffektivitet
Låga utsläpp till vatten
Ansvarsfullt skogsbruk Tillväxt i skogen
Biologisk mångfald
Skogsägartjänster (SkogsvingeTM)
Ekotjänster
Omsorg om människa och samhälle Hälsa och säkerhet
Strategisk kompetensförsörjning
Mångfald
Samhällsengagemang
Värdebaserad kultur Etik och värdegrund
Mänskliga rättigheter
Uppförandekod
Hållbar leverantörskedja

Väsentliga områden

Väsentlighetsanalysen baseras på intressentdialoger, omvärldstrender och företagets strategiska prioriteringar och ligger till grund för SCAs strategiska inriktning och fokus för hållbarhetsarbetet.

Läs mer
Väsentlighetsanalys

Intressentdialog 

Intressentgrupp Hur vi för dialog Huvudsakliga områden Hur vi arbetar med frågorna
Kunder och konsumenter Kundbesök, intervjuer, hemsida, deltagande i kundevent och konferenser, utskick ,Facebook, LinkedIn Miljöpåverkan, miljömärkning, fiberinköp, skogsbruk, mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet, kundnytta, resurseffektivitet, innovation, produktsäkerhet • Kundundersökningar
• Besök av kunder för att visa vår värdekedja
• Utbildning i uppförandekod och antikorruption, leverantörsstandard, klimatavtryck, FSC- och PEFC-certifiering, produktsäkerhet
• LCA-analys av produkter
• Utveckling av nya produkter tillsammans med kund
• Tekniska kundbesök • Etablerat ett kundservicecenter för containerboard i Obbola
• Deltagande i branschorganisationer på nationell och europeisk nivå
Medarbetare Mål- och utvecklingssamtal, arbetsplatsträffar, samverkansmöten, webbenkäter, intranät, interna utbildningar, ledarträffar Hälsa- och säkerhet, kompetensutveckling, rekrytering och successionsplanering, ersättningar, jämställdhet, affärsetik, arbetsförhållanden, resurseffektivitet, miljöpåverkan, produktutveckling • Utbildning i Uppförandekoden, introduktionsutbildning för nyanställda, kompetenshöjande insatser
• Program ZERO för utveckling av hälso- och säkerhetskulturen, OHSAS 18001-certifiering
• Affärsrådsmöten, medarbetarundersökning, jämställdhetsplaner, utbildning i förändringsledarskap
Investerare och ägare Investerarträffar till exempel i samband med kvartalsredovisningar, kapitalmarknadsdagar, årsstämma, intervjuer, hemsida Utdelningsmål, finansiella mål, tillväxtområden, skogsvärdering, riskhantering, hälsa och säkerhet, etik, mänskliga rättigheter, klimatpåverkan, resurseffektivitet  • Investerar/analytikermöten, Investerardag 31 maj 2017
• Roadshows i samband med kvartalsbokslut
• Riskhantering som del av förvaltningsberättelsen i årsredovisningen
Leverantörer Uppföljningsmöten, offertförfrågningar och upphandlingar, skogsägarträffar, intervjuer Leverantörskontroller, affärsetik, mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet, skogsbruk, energiförbrukning, resurseffektivitet, klimatpåverkan • Revidering av SCAs leverantörsstandard (Global Supplier Standard), Leverantörsbedömningar
• Nöjdkundintervjuer med privata skogsägare
Intresseorganisationer Möten i specifika frågor, intervjuer, hemsida Skogsskötsel, biologisk mångfald, klimat- och miljöfrågor, resurseffektivitet, grön energi, mänskliga rättigheter • Intressentdialoger, medlemskap och engagemang i organisationer som Skogsindustrierna, Confederation of European Paper Industries (CEPI), FSC och PEFC
Samhälle Dialogmöten, lokala evenemang, samrådsmöten, intervjuer, hemsida Hälsa och säkerhet, miljöfrågor, lokala frågor, förnybar energi, arbetsmarknad, samhällsengagemang, mångfaldsfrågor, mänskliga rättigheter • Public affairs, dialoger med lagstiftare, myndigheter, opinionsbildare och lokalsamhällen, samråd runt investeringar, tillståndsärenden och andra lokala frågor
• Deltagande i Handelskammaren, Skogen i skolan. Styrelserepresentation i Mittuniversitetet och Sundsvall-Timrå flygplats

Kontakt