SCA genererade 2021 en klimatnytta som uppgick till 10,5 miljoner ton koldioxid. Det är mer än utsläppen från alla personbilar i Sverige. Bakom resultatet ligger en hög tillväxt i skogen, låga utsläpp och att skogsråvara blir produkter som ersätter fossilbaserade alternativ, så att kol kan hållas kvar i marken. – Det är fantastiskt, men vi behöver skruva upp takten ytterligare på vårt klimatarbete för att nå våra framtida mål, säger Hans Djurberg, SCAs hållbarhetschef.

Illustration ovan: SCAs klimatnytta 2021 

Växande skog binder koldioxid och SCAs skogar växer bra. Under 2021 uppgick nettobindningen i skogarna till 5,4 miljoner ton koldioxid. 
 
– Nettobindningen visar alltså hur mycket kolbindningen har ökat under året. Vi avverkar mindre än skogen växer så virkesvolymen ökar hela tiden – och därmed ökar också inlagringen av kol, säger Hans.

Tack vare aktiv skötsel 
Det är inte en tillfällighet att skogarna växer bra, utan en följd av att SCA sedan lång tid bedriver en aktiv, hållbar skogsskötsel och kontinuerligt investerar resurser i att snabbt få en ny generation skog att växa upp efter avverkning. Hans Djurberg fortsätter: 
 
– Vi tar noga vara på markens produktionsförmåga, genom att anpassa val av trädslag till växtplatsens förutsättningar och säkerställa bästa möjliga plantmaterial från våra egna plantskolor. Dessutom säkerställer vi hög kvalitet i distribution och hantering hela vägen ut i skogen, så att plantorna är vitala när de väl planteras. 
 
Att systematiskt markbereda, röja och gallra i rätt tid är andra viktiga faktorer, liksom att gödsla skogar på lämpliga marker. Den snabbväxande contortatallen, som finns på 15 procent av SCAs marker, är en annan bidragande orsak till skogen binder så mycket koldioxid. Contortatallen växer 40 procent snabbare än vanlig tall och det motsvarar ett upptag av 800 000 ton extra koldioxid per år på SCAs marker. 
 
Fördubblad virkesvolym 
Virkesuttaget från de svenska skogarna har fördubblats under de senaste 100 åren. Samtidigt har virkesvolymen som finns kvar i skogarna också fördubblats. Detta gäller även i SCAs skogar. 
 
– Det är exceptionellt och visar hur vi genom aktiv, hållbar skötsel både kan öka kollagret och ta ut virke för att producera klimatsmarta produkter – produkter som har en avgörande roll för att hålla det fossila kolet kvar under jord. De ersätter nämligen produkter av till exempel stål, plast och betong som har ett högt fossilt avtryck, säger Hans. 
 
Nya marknader runt hörnet 
När förnybara produkter ersätter fossila produkter kallas det för substitution och under 2021 uppgick SCAs substitutionseffekt till 5,8 miljoner ton koldioxid. 5,8 miljoner ton kunde alltså hållas kvar i marken tack vare SCAs produkter. 
 
– Det är imponerande siffror och framöver kommer vi att kunna gå in på nya produktområden och därmed ersätta ännu fler fossila material med produkter från skogen. Vi kommer bland annat att börja tillverka flytande biodrivmedel tillsammans med St1 och genom att drivmedlet ersätter fossila alternativ får vi en substitutionseffekt inom ett område där vi inte varit verksamma tidigare.   
En annan viktig del i klimatarbetet är att använda hela trädet på bästa möjliga sätt. SCA gör sågade trävaror av allt virke som är möjligt att använda till det och resten blir andra förnybara produkter som förpackningspapper, pappersmassa och bioenergi. Av de sågade trävarorna blir 90 procent långlivade produkter, som binder kol under en lång tid, fortsätter Hans. 

Halverade utsläpp 
SCA bidrar alltså till klimatnytta på två sätt: 5,4 miljoner ton koldioxid binds tack vare växande skogar och 5,8 miljoner ton hålls kvar i backen tack vare att hållbara produkter ersätter produkter som plast och betong. Sammanlagt blir det 11,2 ton. Från det dras 0,7 ton, som är den fossila koldioxid som SCA genererar genom insatsvaror, produktion och transporter. 
 
– Tack vare ett systematiskt arbete och övergång till biobränslen har våra fossila utsläpp halverats sedan 2010 och våra industriprocesser är i dag fossilfria till 96 procent, säger Hans. 
 
SCA fortsätter att minska utsläppen genom att bland annat göra verksamheterna ännu mer energieffektiva, med hjälp av investeringar och ständiga förbättringar. 
 
– Vi arbetar också med optimering av logistikkedjan för att effektivisera transportarbetet och även där byter vi ut fossila bränslen. Det långsiktiga målet är att bli helt fossilfria, säger Hans. 

Hållbar energi som extra bonus 
I beräkningen av SCAs klimatnytta finns det flera positiva delar som inte räknas in, bland annat    
klimatnyttan av de vindkraftverk som står på SCAs marker. SCA hjälper också omvärlden att bli fossilfri genom att leverera överskottsvärme från sina fabriker som fjärrvärme till kringliggande kommuner. Ett exempel är den utbyggda massafabriken i Timrå som genom sin energieffektivitet bidrar till ett överskott av grön el på 0,4 TWh, vilket motsvarar ett mellanstort kraftvärmeverk. 

Kraftigt ökad klimatnytta 
– En klimatnytta på 10,5 miljoner ton under ett år är ett fantastiskt resultat, men vi strävar ännu högre. Vårt mål är att SCAs klimatnytta ska uppgå till 15 miljoner ton år 2030. Vi kommer att jobba brett för att nå det, med fortsatt fokus på att sköta skogen och minska utsläppen, men för att nå hela vägen blir det extra viktigt att öka substitutionseffekten. Vi kommer att öka produktionen så att fler fossila alternativ kan ersättas, men vi kommer också att se över vår produktportfölj för att se vilka produkter som gör allra störst nytta för klimatet. Klimatnyttan kommer att bli en mycket viktig faktor när vi tar beslut om våra framtida satsningar, avslutar Hans. 

Foto: Michael Engman