SCAs klimatnytta uppgår till 10,5 miljoner ton koldioxid per år, vilket är mer än utsläppen från alla Sveriges personbilar. Nu sätter vi ett nytt mål och ökar från 10 till 15 miljoner ton koldioxid per år till 2030 (med basår 2019). Det långsiktiga målet är en fossilfri värdekedja.

Hållbart skogsbruk ger största nyttan för klimatet

SCA bidrog 2021 med en klimatnytta om 10,5 miljoner ton koldioxid. 5,8 miljoner ton av dessa uppstår genom att produkter med fossilt avtryck kan bytas ut mot produkter gjorda av eller baserade på biomassa från skogen.

Det finns andra värden som kräver hänsyn. Vart femte träd i SCAs skogar får dö en naturlig död och bli mat för insekter, hackspettar och vedsvampar, för att bevara skogens biologiska mångfald, på SCAs eget initiativ och bekostnad.

SCAs skogar gör nytta för klimatet på flera sätt. Först genom att träd växer och binder koldioxid och växande skogar binder mer koldioxid än fullvuxen skog. SCA sköter skogarna aktivt och har en ung och vital skog med hög tillväxt. Sedan genom att samma träd blir produkter som kan ersätta sådana med ett större kolspår, till exempel papper i stället för plast och biobränslen i stället för fossila bränslen. Då kan olja och kol permanent stanna under jord och samhällets totala klimatbelastning minskar. 

SCA redovisar sin klimatpåverkan

SCA redovisar för första gången företagets effekt på klimatet i den årsredovisning som publiceras den 27 februari. Vid ett seminarium i Stockholm redovisade SCA såväl positiv effekt på klimatet genom skogstillväxt och substitution, som verksamhetens klimatbelastning. Beräkningarna presenteras utförligt i en rapport av Peter Holmgren, konsult och tidigare chef för CIFOR, en internationell organisation för skogsforskning, och SCAs dåvarande hållbarhetschef Katarina Kolar. Modellen omfattar den kolbindning som sker i SCAs växande skogar, samtliga utsläpp av fossil koldioxid från SCAs hela värdekedja och de positiva klimateffekterna av SCAs produkter.