Naturvårdsavtal, biotopskyddsområde och naturreservat är tre former av formellt skydd för höga naturvärden. Men, en minst lika stor del av skyddet sker helt frivilligt genom att skogsägarna själva väljer att avsätta eller på annat sätt värna livsmiljöer i skogen.

Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen representerar staten när det handlar om att välja ut och formellt skydda markområden som anses vara värdefulla för den biologiska mångfalden. Vid sidan av det formella skyddet väljer många skogsägare också att på frivillig basis skydda och göra insatser för värdefull natur. SCA, som är Europas största privata skogsägare, gör en lång rad aktiva insatser som till exempel: 

 

  • 3-5 procent av skogen sköts med hyggesfria metoder och det innebär att marken alltid har ett trädskikt. 

  • 5 procent av skogen sköts med målsättning att skogen ska domineras av lövträd. 

  • 7 procent av skogen är frivilliga avsättningar och fungerar i praktiken som skyddad skog utanför det formella systemet. 

  • 5 procent av skogen hanteras med naturvårdsbränningar, som är ett kontrollerat sätt att bränna skog och genom det gynna växter, insekter, svampar och fåglar som är beroende av att skog brinner för att överleva. 
  • Av naturhänsyn lämnar SCA i genomsnitt 15 procent av ytan som kantzoner, hänsynsytor och trädgrupper.  

 

Ovanstående insatser regleras genom lagstiftning och de genom de frivilliga skogsbrukscertifieringarna FSC och PEFC. Inom ramen för certifieringsarbetet jobbar SCA aktivt med ett program för att värna utvecklingen för 203 rödlistade djur- och växtarter inom det egna skogsinnehavet. Programmet har utifrån rödlistan (Artdatabanken, SLU) identifierat 12 olika livsmiljöer som bedöms representera de krav som ställs av de 203 ansvarsarterna. 
 
- Precis som i allt vi företar oss så vill vi också ha en hög effektivitet i skyddet av biologisk mångfald och då gäller det att öka precisionen. Inom trakthyggesbruket finns en hel palett av naturvårdsåtgärder. Värdefulla livsmiljöer kan skyddas genom avsättningar, naturvårdande skötsel eller god miljöhänsyn vid avverkning. Värdefulla livsmiljöer kan också skapas vid naturvårdsbränningar eller exempelvis genom att tillskapa död ved, Ola Kårén, skogsskötselchef på SCA. 

- Att fokusera mer på rätt åtgärder i livsmiljöer för arter som påverkas av skogsbruk, är bättre än att bara generellt avsätta skog på areal. Då kan man ta ett aktivt ansvar för de skogar som är mest värdefulla för den biologiska mångfalden, säger Ola Kårén. 

Bild överst: SCA har nyligen utökat skyddet av skogsområden med höga naturvärden i Jokkmokks kommun. 

Foto: Magnus Eklund och Kristoffer Lönnå.