Tunadals sågverk är ett av SCAs fem sågverk och ligger i Sundsvall, Västernorrlands län. Sågverket har funnits på platsen sedan 1848 och ingår i SCA-koncernen. Affärsområdet SCA Wood har de senaste 20 åren effektiviserat och koncentrerat verksamheten vilket har medfört att investeringar har koncentrerats till ett färre antal sågverk, medan andra verk har avvecklats.

Efterfrågan på sågade trävaror ökar successivt både i Sverige och internationellt. Bland annat ökar byggandet i trä som en följd av att fler väljer trä som byggnadsmaterial framför stål och betong, inte minst av klimatskäl. Med anledning av den ökade efterfrågan på sågade trävaror ser SCA en möjlighet att sälja större volymer och vill därför ökad den årliga produktionen vid Tunadals sågverk.

Läs mer om bakgrund och den planerade produktionsökningen i samrådsunderlaget:

Samrådsunderlag för Tunadals sågverk