För att förbättra säkerhetskulturen inom SCA, och för att minska antalet arbetsolyckor har vi introducerat programmet ZERO. SCAs koncernchef är sponsor för ZERO och programmet leds av en styrgrupp där samtliga affärsområdeschefer ingår.

Vår vision är att ingen ska skada sig på arbetet och att alla ska komma hem friska och oskadda.

SCAs viktigaste mål är att alla våra medarbetare och alla som vistas på våra anläggningar ska komma hem friska och oskadda när arbetsdagen är slut. Koncernen har en nollvision för arbetsplatsolyckor. För att utveckla vår hälso- och säkerhetskultur driver vi program ZERO med ett första delmål är att till 2018 halvera antalet arbetsplatsolyckor som medför frånvaro jämfört med 2014. Inom ZERO arbetar vi för att öka medvetenheten och förändrade beteenden. 

Alla måste ge arbetet med hälsa och säkerhet högsta prioritet, engagera sig och ta ansvar för utvecklingen av vår gemensamma säkerhetskultur.

10,4

arbetsolycksfall med frånvaro per miljon arbetade timmar motsvarar 1,6 arbetsolycksfall per 100 anställda

Koncernens ledare utbildas i förändringsledarskap i syfte att coacha och uppmuntra säkra beteenden. SCA genomför även utbildningsinsatser kring hälsa och säkerhet. Under 2017 deltog ett hundratal medarbetare i en utbildning för att skapa en bättre arbetsmiljö, till exempel genom att gå igenom de rutiner och instruktioner som finns. Det finns även lokala initiativ som främjar ett hälsosamt liv. Arbetsmiljöarbetet på SCAs största enheter är certifierat enligt OHSAS 18001.

Under 2017 inträffade 65 arbetsplatsolyckor, som medförde frånvaro. Efter en nedgång i antalet olyckor 2016, blev utfallet för 2017 på samma nivå som 2014. Antalet frånvarodagar på grund av arbetsplatsolyckor har dock minskat markant och antalet riskobservationer har mer än fördubblats sedan program ZERO startade 2016. Den vanligaste olycksfallsorsaken och som också medförde längst frånvaro utgjordes av snubbel- och fallolyckor.