Vi ska bidra till att minska den globala uppvärmningen genom att erbjuda produkter med låg klimatpåverkan, sänka de egna utsläppen av koldioxid och ansvarsfullt bruka våra skogar.

4 000 000 ton CO2

binder nettotillväxten i SCAs skogar per år.

Skogen binder därmed cirka åtta gånger mer koldioxid än koncernens utsläpp från fossila källor. SCA bidrar till att motverka negativa klimatförändringar genom en ansvarsfull skogsskötsel där växande träd binder koldioxid,genom att koncernens egna utsläpp reduceras och genom att kunderna erbjuds produkter med litet kolspår. 

Mål

Vår värdekedja ska vara fossilfri.

Våra skogar ska motverka klimatförändring genom att växande träd binder koldioxid.

Vi ska öka vindkraftsproduktionen på SCAs mark.

Minska koldioxidutsläpp

SCA ska minska koldioxidutsläppen genom kontinuerligt arbete med hög och stabil produktionsverkningsgrad, fortsatt energieffektivisering och att realisera effekten av gjorda investeringar.

EXEMPEL PÅ AKTIVITETER
Minskad klimatpåverkan
Minskad klimatpåverkan

Vindkraftsel

SCA ska öka produktionen av vindkraftsel genom aktivt arbete med att förverkliga vindprojekt på goda vindlägen.

EXEMPEL PÅ AKTIVITETER
Minskad klimatpåverkan
Minskad klimatpåverkan

Utsläpp till vatten

Utsläpp till vatten ska minskas genom ökad effektivisering och tekniköversyn av våra reningsanläggningar.

EXEMPEL PÅ AKTIVITETER
Minskad klimatpåverkan
Minskad klimatpåverkan

Utfall 2017

Mål

Utfall

Vi ska minska koldioxidutsläppet från fossila bränslen och från inköpt el och värme med 20 procent till år 2020, med 2005 som referensår. Utsläpp av CO2 har minskat med 49 procent mätt som utsläpp per ton massa och papper.
Vi ska öka vindkraftsproduktionen på SCAs skogsmarker till 5 TWh till år 2020. Vindkraftsproduktionen på SCAs mark uppgick till 2,3 TWh
Våra anläggningar ska minska nivåerna av suspenderade ämnen med 10 procent och utsläppen av fosfor till vatten med 10 procent till år 2020, med 2014 som basår. Utsläppen av suspenderade ämnen har ökat med 57 procent och fosforutsläppen med 5 procent, delvis till följd av ombyggnation
Östrands massafabrik/Östrand pulp mill

Fabriker med världens lägsta kolspår

Läs mer

Vårt bidrag hittills
Östrands massafabrik

Grön elleverans fördubblas

Läs mer

Vårt bidrag hittills