SCAs hållbarhetsarbete har konkreta, mätbara och tidsbestämda mål. De mål vi presenterar är de vi anser vara mest relevanta för SCAs affärsverksamhet och intressenter. Under 2018 har nya hållbarhetsmål tagits fram.

 

Fokusområde

Minskad klimatpåverkan

Mål

  • Vår värdekedja ska vara fossilfri
  • Våra skogar ska motverka klimatförändring genom att växande träd binder koldioxid
  • Vi ska öka vindkraftsproduktionen på SCAs mark
Läs mer

Fokusområde

Ansvarsfullt skogsbruk

Mål

  • Våra skogar ska vara minst lika rika på biologisk mångfald, upplevelser och virke i framtiden som idag
  • All färsk vedfiber i våra produkter ska vara FSC®- eller PEFC™-certifierade, eller minst uppfylla FSCs standard för kontrollerat virke, FSC CW
Läs mer

Fokusområde

Omsorg om människa och samhälle

Mål

  • Vi har en nollvision för arbetsplatsolyckor
  • Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där mångfald är en del av kulturen
Läs mer

Fokusområde

Värdebaserad kultur

Mål

  • Vi ska efterleva SCAs uppförandekod och samtliga medarbetare ska genomgå regelbunden utbildning i koden
  • Våra inköp ska komma från leverantörer som uppfyller SCAs leverantörsstandard
Läs mer