Värdefulla skogar

Mål 2019

 • Våra skogar ska vara minst lika rika på biologisk mångfald, naturupplevelser och råvara i framtiden som idag
 • All färsk vedfiber i våra produkter ska vara FSC® eller PEFC™-certifierade eller minst uppfylla FSC®s standard för kontrollerat virke FSC® CW

Utfall 2018

 • Virkesförråd i egen skog uppgick till 235 miljoner m3sk
 • Areal som undantas för naturhänsyn: 20 procent
 • Andel färskfiber i SCAs produkter som uppfyller FSC®, PEFC™ eller FSC® CW: 100 procent

Fossilfri värld

Mål 2019

 • Vår värdekedja ska vara fossilfri
 • Våra skogar ska motverka klimatförändring genom att växande träd binder koldioxid och våra produkter genom att de ersätter fossilbaserade alternativ
 • Vi ska öka vindkraftsproduktionen på SCAs mark till 5 TWh 2020

Utfall 2018

 • Total klimatnytta: 8 miljoner ton CO2
 • Nettotillväxt i skogen: 3 miljoner m3sk
 • Substitutionseffekt (produkternas bidrag): 5 miljoner ton CO2
 • Utsläpp av CO2ekv omfattande scope 1,2 och 3: 0,9 miljoner ton CO2
 • Produktion av vindkraftsel på SCA-mark: 2,6 TWh

Effektiv resursanvändning

2019

 • Maximera råvaruutnyttjande och värdeskapandet från råvaran
 • Den specifika energiförbrukningen ska minska med 20 procent från 2010 till 2020
 • Utsläppen av suspenderade ämnen och av fosfor till vatten ska minska med 10 procent från 2014 till 2020

Utfall 2018

 • Förädlingsvärde (omsättning per använd råvara): 2000 SEK/m3 vedråvara
 • Energibesparing: 10 procent lägre specifik energiförbrukning jämfört med 2010. Förändrad produktportfölj och investeringsprojekt påverkar utfallet
 • Utsläpp till vatten av suspenderade ämnen och fosfor: Utsläpp av fosfor har minskat med 21 procent och av suspenderade ämnen har ökat med 9 procent relativt basåret

Ansvar för människa och samhälle

Mål 2019

 • Vi har en nollvision för arbetsplatsolyckor
 • Vi ska vara en en attraktiv och inkluderande arbetsgivare där mångfald är en del av kulturen

Utfall 2018

 • Arbetsplatsolyckor, LTA-frekvens: 9,1 olyckor med frånvaro per miljon arbetade timmar
 • Engagemangsindex från medarbetarundersökning: 86 procent
 • Andel kvinnor i koncernen: 19 procent
 • Antal anställda (medelantal): 4216

Lönsam tillväxt

Mål 2019

 • Hållbar utveckling genom ansvarsfullt och uthålligt företagande

Utfall 2018

 • EBITDA-mariginal: 28,0 procent
 • EBITDA-utveckling jämfört med samma period föregående år: 44 procent
 • Avkastning på sysselsatt kapital (industri): 16,4 procent

Värdegrund

Mål 2019

 • Vi ska efterleva SCAs Uppförandekod och samtliga anställda ska genomgåregelbunden utbildning i koden
 • Våra inköp ska komma från leverantörer som uppfyller SCAs leverantörsstandard

Utfall 2018

 • Andel anställda som är utbildade i Uppförandekoden: 90 procent
 • Andel av avtalsleverantörer som uppfyller SCAs leverantörsstandard: 94 procent