SCAs koncernmål för hållbarhet ska nås till år 2030 med 2019 som referensår. De mål vi presenterar är de vi anser vara mest relevanta för SCAs affärsverksamhet och intressenter.

Fossilfri värld

Öka SCAs klimatnytta från 10 till 15 miljoner ton CO2.

Hur

 • Ökad nettotillväxt i SCAs egna skogar som binder CO2 från atmosfären 
 • En fossilfri värdekedja där första delmålet är att minska de fossila utsläppen med 50 procent till år
  2030
 • Öka tillgången till förnybara produkter genom volymtillväxt och innovationer som ger ökad klimatnytta
 • Öka vindkraftsetableringen till 11 TWh på SCAs mark

Utfall 2021

 • Mål: Öka den total klimatnyttan till 15 miljoner ton CO2. Utfall: 10,5 miljoner ton CO2
 • Mål: Nettoupptag av CO2 i skogen. Utfall: 5,4 miljoner ton CO2
 • Mål: Öka substitutionsnyttan från SCAs produkter. Utfall: 5,8 miljoner ton CO2
 • Mål: 50 % lägre fossila utsläpp i värdekedjan, scope 1, 2 och 3, jämfört med år 2019. Utfall: 0,72 miljoner ton CO2ekv. Minskning med 21 %
 • Mål: Realisera 11 TWh beslutad kapacitet vindkraft på SCA. Beslutad kapacitet vindkraft på SCA-mark: 5,4 TWh
Hållbarhetsmål

Värdefulla skogar

100 procent av vedråvaran från ansvarsfullt skötta skogar.

Hur

 • 100 procent spårbarhetscertifierad vedråvara, där minimikravet är FSC Controlled Wood
 • 75 procent av vedråvaran kommer från skog som är certifierad eller inköpt råvara som avverkas i egen regi med SCA-hänsyn
 • Eget skogsbruk ska vara certifierat enligt FSC och PEFC
 • SCAs skogar ska vara minst lika rika på biologisk mångfald, naturupplevelser och råvara i framtiden som idag

Utfall 2021

 • Mål: 100% spårbarhetscertifierad vedråvara – Minimikrav FSC Controlled Wood. Utfall: 100 %
 • Mål: 75% av vedråvaran från skog som är certifierad eller avverkad med SCA-hänsyn. Utfall: 72 %
 • Mål: Eget skogsbruk certifierat enligt FSC och PEFC. Utfall: 100 % av egen skog (skogsbruk)
 • Mål: Bolagets skogar ska vara minst lika rika på biologisk mångfald, naturupplevelser och råvara
  i framtiden som idag. Utfall: Åtgärder för att säkra livsmiljöer för SCAs ansvarsarter definieras utifrån behov
Hållbarhetsmål

Effektiv resursanvändning

Zero waste – inget slöseri.

Hur

 • Högt råvaruutbyte i varje process så att hela trädet tas tillvara
 • Ökad förädlingsgrad för bolagets restströmmar genom nya användningsområden
 • Ökad energieffektivitet genom besparingsåtgärder på minst 35 GWh per år (ESAVE-program 2020–2025)
 • Löpande minimera utsläpp och avfall

Utfall 2021

 • Mål: Högt råvaruutbyte i varje process. Utfall: Mäts lokalt per produktionsenhet
 • Mål: Öka energieffektiviteten genom besparingsåtgärder på minst 35 GWh per år baserat på
  bolagets energiförbrukning år 20206). (ESAVEprogram 2020–2025). Utfall: Målet uppnått. Under 2021 genomfördes energibesparingsprojekt motsvarande 35 GWh.
 • Mål: Minimera utsläpp till vatten och luft. Minska utsläpp av suspenderade ämnen och fosfor med10 % från 2014 till 2020. Utfall: Utsläpp av suspenderade ämnen har ökat med 23 % medan fosfor har ökat med 7 % relativt basåret
 • Mål: Minimera avfall till deponi och farligt avfall. Utfall: 6 436 ton avfall till deponi eller hanterat
  som farligt avfall
Hållbarhetsmål

Ansvar för människa och samhälle

Ett olycksfritt och hälsosamt SCA.

Hur

 • En nollvision för arbetsplatsolyckor
 • En mogen hälso- och säkerhetskultur motsvarande fas 4 (interdependent) i DuPonts Bradley-kurva™
 • Ledare som kan möta framtiden och medarbetare som växer och utvecklas
 • Bidra till livskraftiga lokalsamhällen.

Utfall 2021

 • Mål: Inga arbetsolycksfall med frånvaro. Utfall: LTA-frekvens 5,8 olyckor med frånvaro per miljon arbetade timmar
 • Mål: En mogen hälso- och säkerhetskultur. Förflyttning av hälso- och säkerhetskulturen till fas 4 i DuPonts Bradley-kurva™. Utfall: Utvärdering enligt plan har inte varit möjlig på grund av coronapandemin. Säkerhetsarbetet utvecklas positivt med en trolig mindre förflyttning på Bradley-kurvan
 • Mål: Utveckla ledare som kan möta framtiden. Utfall: Grönt ledarskapsindex
 • Mål: Medarbetare som växer och utvecklas. Utfall: Grönt engagemangsindex
 • Mål: Bidra till livskraftiga lokalsamhällen. Utfall: 61 % av SCAs ekonomiska värdeskapande betalades till leverantörer och anställda främst i SCAs närområde
Hållbarhetsmål

Lönsam tillväxt

En ledande totalavkastning, aktiekursens utveckling inkl. utdelning.

Hur

 • Ledande prestation, stabil och ökande utdelning till aktieägarna och en stark finansiell ställning med Investment Grade Credit Rating.

Utfall 2021

 • Mål: Totalavkastning, TSR. Utfall: 14%
 • Mål: Stabil och ökande utdelning. Utfall: Utdelning för år 2020 om 2,00 SEK. Föreslagen utdelning för år 2021 om 3,25 SEK, varav 2,25 SEK utgör ordinarie utdelning och 1,00 SEK utgör en extra utdelning
 • Mål: Finansiell stabilitet – Investment Grade Credit Rating. Utfall: Investment Grade Credit Rating
Hållbarhetsmål

Värdegrund

Alla medarbetare ska följa SCAs uppförandekod.

Hur

 • Alla medarbetare utbildas i Uppförandekoden med ambitionen att inga överträdelser av koden ska ske
 • Inköp från leverantörer som delar SCAs värderingar, där mer än 98 procent av avtalsleverantörerna har godkänt SCAs leverantörsstandard och där revisioner av leverantörernas verksamhet genomförs utifrån ett riskbaserat urval

Utfall 2021

 • Mål: Alla medarbetare utbildas i Uppförandekoden. Utfall: 97%
 • Mål: Inga överträdelser av koden. Utfall: 5 bekräftade överträdelser
 • Mål: Inköp från leverantörer som delar. SCAs värderingar, >98% av avtalsleverantörerna har godkänt SCAs leverantörsstandard. Utfall: 98%
 • Mål: Revisioner av leverantörernas verksamhet utifrån ett riskbaserat urval. Utfall: Hållbarhetsriskerna för ca 3 000 av SCAs leverantörer har utvärderats i verktyget EcoVadis IQ. Hållbarhetsarbetet för 195 av SCAs leverantörer har dessutom granskats närmare i EcoVadis. Cirka 3 300 revisioner i fält av entreprenad främst inom avverkning och skogsvård
Hållbarhetsmål