SCAs hållbarhetsarbete har konkreta, mätbara och tidsbestämda mål. De mål vi presenterar är de vi anser vara mest relevanta för SCAs affärsverksamhet och intressenter.

Fossilfri värld

 • Vi ska öka vår klimatnytta och vår värdekedja ska vara fossilfri
 • Våra skogar ska motverka klimatförändring genom att växande träd binder koldioxid och våra produkter genom att de ersätter fossilbaserade alternativ
 • Vi ska öka vindkraftsproduktionen på SCAs mark till 11 TWh 2025

Utfall 2019

 • Total klimatnytta: 10,5 miljoner ton CO2
 • Nettoupptag i skogen: 5,4 miljoner ton CO2
 • Substitutionseffekt (produkters bidrag): 6,0 miljoner ton CO2
 • Utsläpp av CO2ekv från direkta utsläpp, utsläpp från el, energi, inköpta varor och tjänster: 0,9 miljoner ton CO2ekv
 • Beslutad kapacitet vindkraft på SCA-mark: 4,4 TWh
Hållbarhetsmål

Värdefulla skogar

 • Våra skogar ska vara minst lika rika på biologisk mångfald, naturupplevelser och råvara i framtiden som idag
 • All vedråvara i våra produkter ska vara FSC-,PEFC-certifierade eller uppfylla FSCs standard för kontrollerat virke, FSC CW

Utfall 2019

 • Virkesförråd i egen skog uppgick till 252 miljoner m3sk
 • Areal som undantas för naturhänsyn: 21,0 procent av produktiv skogsmark
 • Vedråvara i SCAs produkter som uppfyller FSC®, PEFC™ eller FSC® CW: 100 procent
Hållbarhetsmål

Effektiv resursanvändning

 • Maximera råvaruutnyttjandet och värdeskapandet från råvaran
 • Den specifika energiförbrukningen ska minska med 10 procent från 2010 till 2020)
 • De specifika utsläppen av suspenderade ämnen och fosfor till vatten ska minska med 10 procent från 2014 till 2020

Utfall 2019

 • Vedåtgångstal och utbyte följs lokalt per fabrik - Ny KPI kommer att tas fram under 2020
 • Energibesparing: 9% lägre specifik energi förbrukning jämfört med 2010. Förändrad produktportfölj och investerings projekt påverkar utfallet Utsläpp av suspenderade ämnen har minskat med 24% och fosfor har minskat med 29% relativt basåret
 • Utsläpp till vatten av suspenderade ämnen och fosfor: Utsläpp av suspenderade ämnen har minskat med 24% och fosfor har minskat med 29% relativt basåret
Hållbarhetsmål

Ansvar för människa och samhälle

 • Vi har en nollvision för arbetsplatsolyckor
 • Vi ska vara en attraktiv och inkluderande arbetsgivare där mångfald är en del av kulturen

Utfall 2019

 • Arbetsplatsolyckor, LTA-frekvens: 7,4 olyckor med frånvaro per miljon arbetade timmar
 • Engagemangsindex från medarbetarundersökning: Index = 78 (från 2018) Ny undersökning under 2020
 • Andel kvinnor i koncernen: 19 procent
Hållbarhetsmål

Lönsam tillväxt

 • Hållbar utveckling genom ansvarsfullt, uthålligt och framgångsrikt företagande

Utfall 2019

 • EBITDA-mariginal: 27,2 procent
 • EBITDA-utveckling: 1,3 procent relativt 2018
 • Avkastning på sysselsatt kapital (industri): 11,9 procent
Hållbarhetsmål

Värdegrund

 • Vi ska efterleva SCAs Uppförandekod och samtliga anställda ska genomgå regelbunden utbildning i koden
 • Våra inköp ska komma från leverantörer som uppfyller SCAs Leverantörsstandard

Utfall 2019

 • Andel anställda som är utbildade i Uppförandekoden: 96 procent
 • Andel av avtalsleverantörer som uppfyller SCAs Leverantörsstandard: 93 procent
Hållbarhetsmål