SCAs hållbarhetsarbete har konkreta, mätbara och tidsbestämda mål. De mål vi presenterar är de vi anser vara mest relevanta för SCAs affärsverksamhet och intressenter. För 2019 har nya hållbarhetsmål tagits fram.

Fossilfri värld

 • Vår värdekedja ska vara fossilfri
 • Våra skogar ska motverka klimatförändring genom att växande träd binder koldioxid och våra produkter genom att de ersätter fossilbaserade alternativ
 • Vi ska öka vindkraftsproduktionen på SCAs mark till 5 TWh 2020

Utfall 2018

 • Total klimatnytta: 8 miljoner ton CO2
 • Nettotillväxt i skogen: 3 miljoner m3sk
 • Substitutionseffekt (produkters bidrag): 5 miljoner ton CO2
 • Utsläpp av CO2ekv från direkta utsläpp, utsläpp från el, energi, inköpta varor och tjänster: 0,9 miljoner ton CO2
 • Produktion av vindkraftsel på SCA-mark: 2,6 TWh
Hållbarhetsmål 2019

Värdefulla skogar

 • Våra skogar ska vara minst lika rika på biologisk mångfald, naturupplevelser och råvara i framtiden som idag
 • All färsk vedfiber i våra produkter ska vara FSC® eller PEFC™-certifierade eller minst uppfylla FSC®s standard för kontrollerat virke FSC® CW

Utfall 2018

 • Virkesförråd i egen skog uppgick till 235 miljoner m3sk
 • Areal som undantas för naturhänsyn: 20 procent
 • Andel färskfiber i SCAs produkter som uppfyller FSC®, PEFC™ eller FSC® CW: 100 procent
Hållbarhetsmål 2019

Effektiv resursanvändning

 • Maximera råvaruutnyttjande och värdeskapandet från råvaran
 • Den specifika energiförbrukningen ska minska med 20 procent från 2010 till 2020
 • Utsläppen av suspenderade ämnen och av fosfor till vatten ska minska med 10 procent från 2014 till 2020

Utfall 2018

 • Förädlingsvärde (omsättning per använd råvara): 2000 SEK/m3 vedråvara
 • Energibesparing: 10 procent lägre specifik energiförbrukning jämfört med 2010. Förändrad produktportfölj och investeringsprojekt påverkar utfallet
 • Utsläpp till vatten av suspenderade ämnen och fosfor: Utsläpp av fosfor har minskat med 21 procent och av suspenderade ämnen har ökat med 9 procent relativt basåret
Hållbarhetsmål 2019

Ansvar för människa och samhälle

 • Vi har en nollvision för arbetsplatsolyckor
 • Vi ska vara en en attraktiv och inkluderande arbetsgivare där mångfald är en del av kulturen

Utfall 2018

 • Arbetsplatsolyckor, LTA-frekvens: 9,1 olyckor med frånvaro per miljon arbetade timmar
 • Engagemangsindex från medarbetarundersökning: 86 procent
 • Andel kvinnor i koncernen: 19 procent
 • Antal anställda (medelantal): 4216
Hållbarhetsmål 2019

Lönsam tillväxt

 • Hållbar utveckling genom ansvarsfullt och uthålligt företagande

Utfall 2018

 • EBITDA-mariginal: 28,0 procent
 • EBITDA-utveckling jämfört med samma period föregående år: 44 procent
 • Avkastning på sysselsatt kapital (industri): 16,4 procent
Hållbarhetsmål 2019

Värdegrund

 • Vi ska efterleva SCAs Uppförandekod och samtliga anställda ska genomgåregelbunden utbildning i koden
 • Våra inköp ska komma från leverantörer som uppfyller SCAs leverantörsstandard

Utfall 2018

 • Andel anställda som är utbildade i Uppförandekoden: 90 procent
 • Andel av avtalsleverantörer som uppfyller SCAs leverantörsstandard: 94 procent
Hållbarhetsmål 2019