Exempel på resurseffektivitet är sågverkens arbete med olika sätt att höja utbytet och massabruken med vedåtgången. Vi har POEx, TIPS och LEAN som arbetssätt när vi jobbar med ständiga förbättringar i våra verksamheter.

SCA sågverk är välinvesterade och tillhör de största i Europa med en årlig kapacitet på 2,2 miljoner kubikmeter sågade trävaror. De har hög automatiseringsgrad och röntgenteknik för att maximera värdet av varje stock. Tekniken innebär att sågverken kan sortera, välja ut och anpassa stocken till kraven på slutprodukten.

SCA arbetar fortlöpande för att ytterligare höja resurseffektiviteten. I nuläget omvandlas över 70 procent av fiberråvaran till trävaror, förpackningspapper och massa. Resterande råvara omvandlas till energi och produkter som pellets och tallolja.

Bolaget bedriver ett mångårigt program, ESAVE, för att kontinuerligt öka energieffektiviteten dels genom investeringar dels genom att dela goda exempel. Målet för nuvarande programperiod 2020-2025 är att genomföra energibesparingsåtgärder om minst 50 GWh per år baserat på nuvarande energiförbrukning. ESAVE omfattar investeringar i energieffektiva tekniska lösningar, arbete med ständiga förbättringar samt en ökad medvetenhet bland medarbetarna. Inom ramen för ESAVE genomförs energikartläggningar som används för att sätta mål och prioritera åtgärder. All ny utrustning ska vara energieffektiv som standard.