Vi har under lång tid arbetat för att minimera avfallet. Merparten av konstruktionsmaterial och energi återvinns. Vid nyinvesteringar väljs resurseffektiva alternativ.

SCA arbetar med att reducera sina utsläpp till vatten och luft genom investeringar och ständiga förbättringar. När mesaugnen på massafabriken vid Östrand kunde eldas med pellets istället för med olja minskade koldioxidutsläppen med 80 procent. På sikt ska hela SCA vara fossilfritt vilket innebär att vi måste hitta fler alternativ till olja och gasol. 

Ett förbättringsprojekt som genomfördes vid Obbola pappersbruk under 2018 resulterade i att utsläppen till Umeälven minskade dramatiskt. Utsläppsnivåerna är fortfarande efter drygt ett år på en mycket låg nivå.

Avfall

SCA utgår från ett livscykelperspektiv och arbetar aktivt med resurseffektivitet. Med SCAs industriella ekosystem tas biprodukter och restströmmar tillvara så långt det är möjligt. Det fasta avfallet återvinns till största delen. En mindre mängd går till deponi eller utgörs av farligt avfall. Avfall som återvinns är material som kan användas som råvara, konstruktionsmaterial eller energiåtervinnas och utgörs främst av bioaska, slam, organiskt avfall och plast. Farligt avfall består till största delen av spillolja, men innefattar även organiska lösningsmedel, batterier och lysrör.