Vi har under lång tid arbetat för att minimera avfallet. Merparten av konstruktionsmaterial och energi återvinns. Vid nyinvesteringar väljs resurseffektiva alternativ.

SCA arbetar med att reducera sina utsläpp till vatten och luft genom investeringar och ständiga förbättringar.

Avfall

SCA utgår från ett livscykelperspektiv och arbetar aktivt med resurseffektivitet. Med SCAs industriella ekosystem tas biprodukter och restströmmar tillvara så långt det är möjligt. Det fasta avfallet återvinns till största delen. En mindre mängd går till deponi eller utgörs av farligt avfall. Avfall som återvinns är material som kan användas som råvara, konstruktionsmaterial eller energiåtervinnas och utgörs främst av bioaska, slam, organiskt avfall och plast. Farligt avfall består till största delen av spillolja, men innefattar även organiska lösningsmedel, batterier och lysrör.

Exempel från 2021 är en innovativ användning av restströmmen mesa från SCA Östrand resulterat i att 5700 ton mesa omvandlats till fyllmedel som används i linerproduktion i SCA Munksund.

Vid Ortvikens industriplats har ett externt företag påbörjat tillståndsprövning för att tillverka bioplast av restströmmen lignin. Detta för att ersätta plast med fossilt ursprung.