SCA har ett långsiktigt perspektiv och tar ansvar för hållbar utveckling i hela verksamheten. Här visar vi goda exempel och aktiviteter som visar att hållbarhet är en del av SCAs affärsidé.

Väl nyttjad skogsråvara omvandlas till produkter. Hela trädet används och råvaruutbytet är högt. Cirka 70 procent av fiberråvaran omvandlas till trävaror, papper och massa. Resterande råvara omvandlas till energi och produkter som pellets och tallolja. Arbete med att öka utbytet ytterligare pågår ständigt.

Goda exempel

Utsläpp på historiskt låg nivå
Ett förbättringsprojekt som genomfördes vid SCA Obbola pappersbruk under 2018 resulterade i att utsläppen till Umeälven minskade dramatiskt. Utsläppsnivåerna är fortfarande efter drygt ett år på en fortsatt mycket låg nivå. Vissa utsläppsparametrar har minskat med 25 procent.

Utsläpp på historiskt låg nivå

Optimerade transporter
Genom att föra över transporter från landsväg till sjö och järnväg och genom optimerad logistik minskar utsläpp. Genom att använda större fordon vid virkestransporter minskar också fossila utsläpp.

Optimerade transporter

Vindkraft för hållbarhet
SCA ger samarbetspartners möjlighet att bygga vindkraft på koncernens skogsmark. Vid slutet av 2019 hade SCA 485 vindturbiner på sin skogsmark med kapacitet för en årlig produktion om 4,4 TWh. Målet på 8 TWh år 2022 kommer att nås då de pågående projekten färdigställts.

Vindkraft för hållbarhet

Ortvikens pappersbruks satsning på återvinning blev en succé
Hösten 2016 startade Ortviken en stor satsning på återvinning av sitt restavfall. Tre år senare kan de konstatera att vinsterna, både ekonomiska och miljömässiga, blev över förväntan. Man har gått från 373 ton osorterat avfall per år till 69 ton.

Satsning på återvinning blev succé
Effektiv resursanvändning
Effektiv resursanvändning

Aktiviteter

Resursförbrukning
Resurseffektivitet är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete, både för att hushålla med jordens resurser, men också för att vara kostnadseffektiv. Vi mäter och följer upp i vårt resursledningssystem, RMS.

Resursförbrukning

Grön elleverans fördubblas
Mångmiljoninvesteringen i SCAs massafabrik i Östrand gör den till världens största producent av blekt barrsulfatmassa och mer än fördubblar produktionskapaciteten, från 430 000 ton till 900 000 ton.

Grön elleverans fördubblas

Gröna produkter, hållbart producerade
SCA Cirrus är samlingsnamnet på våra gröna produkter som återvinns från vår sulfatmassaproduktion. Produkter av högsta kvalitet som tallolja, en förnyelsebar råvara för biodiesel samt terpentin, fjärrvärme och grön el.

SCA Cirrus

SCA deltar i utvecklingen av fossilfria transporter
Skogsindustrins lastbilstransporter ska bli fossilfria. Nu kraftsamlar SCA tillsammans med flera tunga aktörer i ett gemensamt projekt.

Utvecklingen av fossilfria transporter
Effektiv resursanvändning
Effektiv resursanvändning