SCA arbetar fortlöpande för att ytterligare höja resurseffektiviteten. Sågverken arbetar med olika sätt att höja utbytet och massabruken med vedåtgångstalet. I nuläget omvandlas över 65 procent av fiberråvaran till trävaror, papper, massa och pellets. Resterande råvara omvandlas till el och energi och andra produkter så som tallolja och biobränslen.

Effektiv resursanvändning

Skogsnäringen bidrar redan idag med förnybara och återvinningsbara material som därmed bidrar till att möjliggöra ett cirkulärt samhälle. Bolagets innovationsarbete syftar till att utveckla nya material, tjänster och affärsmodeller för att bidra till ett fossilfritt och cirkulärt samhälle.

Hela trädet används
SCA har byggt ett industriellt ekosystem som skapar högsta möjliga värde i, ur och av skogen genom förnybara produkter och en resurseffektiv värdekedja.

Innovation och forskning
SCAs innovationsprocess är djupt förankrad i koncernens strategi och affärsmodell. SCA R&D Centre är företagets gemensamma forskningsenhet. Allt utvecklingsarbete baserar sig på trender, kund- och konsumentinsikt, ny teknologi, hållbarhetsaspekter och produktsäkerhet.

Ständiga förbättringar
Högre utbyte i sågverk och vedåtgång i massabruk är exempel på var resurseffektiva åtgärder görs. Vi har POEx, TIPS och LEAN som arbetssätt för ständiga förbättringar.

Minimera utsläpp och avfall
Vi har under lång tid arbetat för att minimera avfallet. Merparten av konstruktionsmaterial och energi återvinns. Vid nyinvesteringar väljs resurseffektiva alternativ.

Resursförbrukning
Resurseffektivitet är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete, både för att hushålla med jordens resurser, men också för att vara kostnadseffektiv. Vi mäter och följer upp i vårt resursledningssystem, RMS.

Hållbar
energianvändning

SCAs energieffektiviseringsprogram ESAVE har sedan 2003 bidragit till energibesparingar och ökad effektivitet. Målet nu är att spara minst 50 GWh/år.

Hållbarhetsmål
SCAs koncernmål för hållbarhet ska nås till år 2030 med 2019 som referensår. De mål vi presenterar är de vi anser vara mest relevanta för SCAs affärsverksamhet och intressenter.

Detta gör vi!
SCA har ett långsiktigt perspektiv och tar ansvar för hållbar utveckling i hela verksamheten. Här visar vi goda exempel och aktiviteter som visar att hållbarhet är en del av SCAs affärsidé.

Tillbaka till hållbarhetsplattformen