SCA arbetar fortlöpande för att ytterligare höja resurseffektiviteten. Sågverken arbetar med olika sätt att höja utbytet och massabruken med vedåtgångstalet. I nuläget omvandlas över 65 procent av fiberråvaran till trävaror, papper, massa och pellets. Resterande råvara omvandlas till el och energi och andra produkter så som tallolja och biobränslen.

Effektiv resursanvändning

Skogsnäringen bidrar redan idag med förnybara och återvinningsbara material som därmed bidrar till att möjliggöra ett cirkulärt samhälle. Bolagets innovationsarbete syftar till att utveckla nya material, tjänster och affärsmodeller för att bidra till ett fossilfritt och cirkulärt samhälle.

Skogmiljö.

Hela trädet används
SCA har byggt ett industriellt ekosystem som skapar högsta möjliga värde i, ur och av skogen genom förnybara produkter och en resurseffektiv värdekedja.

Hela trädet används
SCA R&D Centre, SCA Forest Products. rod2015

Innovation & forskning
SCA driver ett dedikerat innovationsarbete för att vara förberedd att möta framtiden med förändrade marknader och nya kundkrav.

Innovation och forskning
Manöverrum, såglinjen, Tunadals sågverk.

Ständiga förbättringar
Exempel på resurseffektivitet är sågverkens arbete med olika sätt att höja utbytet och massabruken med vedåtgången. Vi har POEx, TIPS och LEAN som arbetssätt när vi jobbar med ständiga förbättringar i våra verksamheter.

Ständiga förbättringar
The new lime kiln at SCA Östrand, SCA Forest Products. The lime kiln is included in the projekt BioLoop. Den nya mesaugnen vid SCA Östrand, SCA Forest Products. Mesaugnen är en del av proojektet BioLoop.

Minimera utsläpp och avfall
Vi har under lång tid arbetat för att minimera avfallet. Merparten av konstruktionsmaterial och energi återvinns.

Minimera utsläpp och avfall
Bränsleflis från Tunadals sågverk.

Resursförbrukning
Resurseffektivitet är en viktig del av hållbarhetsarbetet både för att hushålla med jordens resurs men också för att vara kostnadseffektiv.

Resursförbrukning
Slang med pellets

Hållbar
energianvändning

De projekt som till och med 2018 utförts inom vår energibesparingsprogram har medfört besparingar som summerar till omkring 150 GWh el och 420 GWh värme på årsbasis.

Hållbar energianvändning
Lappuggla, en unge

Hållbarhetsmål
SCAs hållbarhetsarbete har konkreta, mätbara och tidsbestämda mål. De mål vi presenterar är de vi anser vara mest relevanta för SCAs affärsverksamhet och intressenter.

Hållbarhetsmål
Pelletstillverkning hos BioNorr i Härnösand.

Detta gör vi!
SCA har ett långsiktigt perspektiv och tar ansvar för hållbar utveckling i hela verksamheten. Här visar vi goda exempel och aktiviteter som visar att hållbarhet är en del av SCAs affärsidé.

Detta gör vi!

Tillbaka till hållbarhetsplattformen