Väl nyttjad skogsråvara omvandlas till produkter. Hela trädet används och råvaruutbytet är högt. Cirka 70 procent av fiberråvaran omvandlas till trävaror, papper och massa. Resterande råvara omvandlas till energi och produkter som pellets och tallolja. Arbete med att öka utbytet ytterligare pågår ständigt.

Goda exempel

Biologisk reningsanläggning i Obbola

Utsläpp på historiskt låg nivå
Ett förbättringsprojekt som genomfördes vid Obbola pappersbruk under fjolåret resulterade i att utsläppen till Umeälven minskade dramatiskt. Utsläppsnivåerna är fortfarande efter drygt ett år på en mycket låg nivå.

Utsläpp på historiskt låg nivå
SCA Logistics, SCA Forest Products.

Optimerade transporter
I livscykelanalyserna för SCAs produkter står transporter för en stor del av koldioxidutsläppen från fossila källor. Genom att föra över transporter från landsväg till sjö och järnväg, samt genom att optimera logistikarbetet, kan dessa utsläpp minskas.

Optimerade transporter
Vindkraft. Windmill. Förnybar energi.

Vindkraft för hållbarhet
SCA ger samarbetspartners möjlighet att bygga vindkraft på koncernens skogsmark. Vid slutet av 2019 hade SCA 485 vindturbiner på sin skogsmark med kapacitet för en årlig produktion om 4,4 TWh. Målet på 8 TWh år 2022 kommer att nås då de pågående projekten färdigställts.

Vindkraft för hållbarhet
Återvinning Ortvikens pappersbruk

Ortvikens pappersbruks satsning på återvinning blev en succé
Hösten 2016 startade Ortviken en stor satsning på återvinning av sitt restavfall. Tre år senare kan de konstatera att vinsterna, både ekonomiska och miljömässiga, blev över förväntan.

Ortvikens satsning på återvinning blev en succé
Effektiv resursanvändning
Effektiv resursanvändning

Resurseffektiv verksamhet

SCA använder idag 9,6 miljoner m3 skogsråvara som omvandlas till produkter. Förädlingsvärde, uttryckt som omsättning per förbrukad mängd skogsråvara, är cirka 2 000 SEK/m3 eller cirka fem gånger genomsnittligt vedpris. Arbetet med att ytterligare öka utbytet och förädlingsvärdet pågår ständigt i de olika segmenten.

Koncernen arbetar löpande med att förbättra verksamheten. Arbetet med att kontinuerligt öka energieffektiviteten är ett exempel. Arbetet drivs och följs upp inom koncernens energibesparingsprogram ESAVE. Innevarande period pågår från 2010 till och med 2020. De projekt som till och med 2018 utförts inom programmet har medfört energibesparingar som summerar till omkring 150 GWh el och 420 GWh värme på årsbasis.

SCA arbetar med att reducera sina utsläpp till vatten och luft genom investeringar och ständiga förbättringar. Till följd av ombyggnationer av reningsanläggningar behövs ytterligare trimningsåtgärder för att minska utsläppen.

 

Aktiviteter

Resursförbrukning
Resurseffektivitet är en viktig del av hållbarhetsarbetet både för att hushålla med jordens resurs men också för att vara kostnadseffektiv.

Resursförbrukning
Östrands massafabrik

Grön elleverans fördubblas
Mångmiljoninvesteringen i SCAs massafabrik i Östrand gör den till världens största producent av blekt barrsulfatmassa och mer än fördubblar produktionskapaciteten, från 430 000 ton till 900 000 ton.

Grön elleverans fördubblas
SCA Cirrus natur

Gröna produkter, hållbart producerade
SCA Cirrus är samlingsnamnet för våra gröna produkter som återvinns från vår sulfatmassaproduktion. Produkter av högsta kvalitet som tallolja, en förnyelsebar råvara för biodiesel samt terpentin, fjärrvärme och grön el.

SCA Cirrus
Anders Granström.

Hållbar energianvändning
De projekt som till och med 2018 utförts inom vår energibesparingsprogram har medfört besparingar som summerar till omkring 150 GWh el och 420 GWh värme på årsbasis.

Hållbar energianvändning
Effektiv resursanvändning
Effektiv resursanvändning

Effektiv resursanvänding

Spån från Tunadals sågverk.

2019

  • Maximera råvaruutnyttjande och värdeskapandet från råvaran
  • Den specifika energiförbrukningen ska minska med 20 procent från 2010 till 2020
  • Utsläppen av suspenderade ämnen och av fosfor till vatten ska minska med 10 procent från 2014 till 2020

Utfall 2018

  • Förädlingsvärde (omsättning per använd råvara): 2000 SEK/m3 vedråvara
  • Energibesparing: 10 procent lägre specifik energiförbrukning jämfört med 2010. Förändrad produktportfölj och investeringsprojekt påverkar utfallet
  • Utsläpp till vatten av suspenderade ämnen och fosfor: Utsläpp av fosfor har minskat med 21 procent och av suspenderade ämnen har ökat med 9 procent relativt basåret
Hållbarhetsmål 2019