Tillväxten är hög i SCAs skogar. Vi har aldrig haft så mycket skog som idag. Vi har under en lång tid kunnat höja avverkningen av den förnybara råvaran samtidigt som den stående skogen har ökat i volym.

Under 2019 har SCA genomfört en ny skogstaxering. Denna visar på ett virkesförråd som är 11 miljoner kubikmeter större än det tidigare beräknade. Den visar också att den årliga tillväxten är 1 miljon kubikmeter högre än den tidigare beräknade.

Ett högre virkesförråd innebär att vår skogsresurs har ett högre värde. En högre tillväxt ger långsiktigt högre avverkningsmöjligheter och innebär också att vår skogs bidrag för att motverka klimatförändringar ökar.

Tall och granskogar dominerar, men det finns också gott om blandskogar. Omkring en tredjedel av våra skogar är barrblandskogar, blandskogar eller lövskogar.

Enligt den nya inventeringen uppskattas SCAs virkesförråd i Sverige per den 31 december 2019 till 249 miljoner m3sk. Detta kan jämföras med den tidigare skogstaxeringen som genomfördes 2012-2013 och indikerade ett virkesförråd om 238 m3sk vid utgången av 2019. Av ökningen på 11 miljoner m3sk relaterade cirka 6 miljoner m3sk till högre tillväxt än förväntat under perioden mellan taxeringarna (6 år) och cirka 5 miljoner m3sk relaterade till bättre mätmetod i jämförelse med förra taxeringen.

Den årliga bruttotillväxten har uppgått till cirka 10,5 miljoner m3sk, 1 miljon m3sk högre än enligt uppskattningen från den tidigare taxeringen om cirka 9,5 miljoner m3sk. Nettotillväxten har uppgått till cirka 3,9 miljoner m3sk per år jämfört med den tidigare uppskattade nettotillväxten om cirka 3,0 miljoner m3sk.

Baserat på den nya skogstaxeringen har en ny avverkningsberäkning påbörjats och förväntas vara slutförd under första halvåret 2020.

Tillsammans med 3 miljoner m3sk skog i Baltikum uppgår SCAs totala virkesförråd till cirka 252 miljoner m3sk.

1 skogskubikmeter, m3sk, är ett mått på volymen virke i levande träd, från en tänkt stubbe, inklusive bark och topp men utan grenar och barr.