SCA har ett långsiktigt perspektiv och tar ansvar för hållbar utveckling i hela verksamheten. Här visar vi goda exempel och aktiviteter som visar att hållbarhet är en del av SCAs affärsidé.

Goda exempel

Luckhuggning i Tjäderbergets mångfaldspark

SCA testar alternativ avverkning
Ovanifrån ser området i Tjäderbergets mångfaldspark ut som ett stort schackbräde där skogklädda rutor varvas med avverkade ytor. Här har SCA gjort en variant av en luckhuggning, med målet att bevara skogskänslan vid avverkning och undvika större, kala hyggen.

Hans Djurberg

SCA, vinnare av hållbarhetspriset ”Carnegie Sustainability Award”
SCA prisas för bolagets hållbarhetsarbete med den svenska skogen. I motiveringen till priset i kategorin ”Large Cap” framhålls att SCAs skog är 100 procent certifierad genom FSC och PEFC, att SCA redan är tydligt klimatpositiva och har tydliga framtidsmål för klimatarbetet.

SCA engagerad i vattenvårdsprojekt
För att återskapa livsmiljöer för bland annat flodpärlmusslan, öring och utter har man börjat restaureringen av flera biflöden till Gimån i Jämtland. Arbetet är en del i EU-projektet Rivers of LIFE. SCA är med som markvärd och gör även egna åtgärder.

Stora möjligheter i den digitala skogen
Tack vare den nationella laserskanningen av Sverige och en rad forskningsprojekt blir skogen allt mer digital. Ju mer högupplöst data som olika skanningar kan ge, desto mer information får vi om skogarna. Det bidrar till bättre optimeringar och ett effektivare skogsbruk.

Värdefulla skogar
Värdefulla skogar

Skogen brinner – för naturens bästa
Naturvårdsbränning är en av de mest verkningsfulla naturvårdsåtgärder som vi kan göra. Genom att bränna skapar vi livsmiljöer för arter som gynnas eller är beroende av en brandpräglad skog för att kunna överleva.

Invigningen av Sörgraninge mångfaldspark i Sollefteå Kommun.

Våra mångfaldsparker
Våra fem mångfaldsparker är områden på flera hundra hektar som präglas av större mångfald än skogslandskapet i övrigt. Välkommen hit för att hitta dina egna skogspärlor!

Allemansrätten
Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen. Den kan sammanfattas i orden "Inte störa – inte förstöra". Allemansrätten omges av lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet. Det är en förmån som inte finns i många andra länder.

Skogen ska växa och användas
Skogsindustrin bidrar till att motverka klimatförändringarna. Med det skogsbruk vi bedriver, hundratals miljoner träd i olika utvecklingsfas, så tar våra växande träd varje år upp fyra miljoner ton koldioxid och binder i skogens växande virkesförråd.

Värdefulla skogar
Värdefulla skogar

Aktiviteter

Våra skogar är hem för mängder av djur och växter. Ett ansvarsfullt skogsbruk handlar bland annat om att uthålligt värna den biologiska mångfalden, erbjuda naturupplevelser i skog och mark och ge en högkvalitativ råvara. SCAs stora skogsinnehav är också viktigt för klimatet då växande träd tar upp och lagrar koldioxid från atmosfären. Skogsbruket ger samtidigt många arbetstillfällen. Våra skogscertifikat ger trovärdighet för vårt arbete.

Välta med timmer av contortatall, vid avlägg i skogen.

Nytt SCA-verktyg för att skapa bra avlägg
SCA Skog har utvecklat ett nytt verktyg för att underlätta planeringen av avlägg i skogen. Med hjälp av vår avläggskartering får planerarna ett bra stöd för att kunna skapa lämpliga avlägg och kan vara väl förberedda när de åker ut i fält.

Storslaget plantrekord för SCA
2021 blev ännu ett rekordår för SCAs plantverksamhet NorrPlant. Under året levererades hela 112 miljoner plantor, vilket är drygt 8,5 miljoner fler plantor jämfört med 2020. – Ett fantastiskt rekord, säger Thomas Vestman, chef för SCA NorrPlant.

Nytt fryslager för plantor på Bogrundet
En gigantisk frys i trä. Så kan man kalla den nya byggnaden vid SCAs plantskola Bogrundet i Timrå. Här förvaras flera miljoner frysta plantor i väntan på leverans när våren kommer.

Aktivt skogsbruk leder till större kolinlagring
Skog som brukats aktivt ökar kolförrådet samtidigt som kolförrådet är relativt oförändrat i skogar som inte brukats lika intensivt. Det är en av slutsatserna i en omfattande forskningsrapport som 25 forskare från sex olika länder nyligen presenterade.

SCA gör nya åtgärder i Jämtkrogens fjärilslandskap
SCA fortsätter med sitt engagemang i Jämtkrogens fjärilslandskap för att gynna livsmiljöer för olika fjärilar. Slåtter, avverkning av gran och lämnade depåer av grot och träddelar från sälg, björk och asp är några åtgärder som har gjorts.

Enkla naturvårdsåtgärder kan göra stor skillnad - SCAs arbete med ÅGP-arter
Grävda gropar för att gynna sparvar och några borttagna granar för att hjälpa en växt. Ibland kan enkla åtgärder göra skillnad för den biologiska mångfalden. Det vet SCAs olika specialister som bland annat arbetar med känsliga arter i våra skogar.

Naturvårdsbränning.

SCAs naturvårdsbränningar gör stor nytta – se filmen
I SCAs nya film ”Naturvårdsbränning – skogsskötsel som gynnar många arter” berättar vi om de naturvårdsbränningar som utförs i våra skogar. Du får veta mer om vilken nytta bränningarna gör för de arter som är beroende av att skogen brinner.

Fnösketicka på björk

SCAs initiativ för biologisk mångfald
SCA har tagit ett initiativ för att nå högre precision i arbetet med att värna den biologiska mångfalden inom vårt skogsinnehav på 2,6 miljoner hektar. Programmet omfattar 203 ansvarsarter och 11 livsmiljöer.

Värdefulla skogar
Värdefulla skogar