SCA har ett långsiktigt perspektiv och tar ansvar för hållbar utveckling i hela verksamheten. Här visar vi goda exempel och aktiviteter som visar att hållbarhet är en del av SCAs affärsidé.

Goda exempel

SCA startar hyggesfritt samarbete med Skogsstyrelsen
SCA ska utse försöksområden i Sörgraninge mångfaldspark för ett hyggesfritt skogsbruk. Försöksytorna ingår i ett samarbete mellan SCA och Skogsstyrelsen och ska användas för utbildningar och uppföljningar för att ge mer kunskap om hyggesfria metoder.

Hyggesfritt samarbete

SCA försöksodlar sälg för hotad blomma
Tall och gran finns det gott om på Bogrundets plantskola, men nu växer det även ett mindre antal sälgsticklingar i laboratoriet. Går allt bra ska sälgarna planteras ut i SCAs mosippeskog i Fåssjödal och hjälpa den sällsynta blomman mosippa.

SCA försöksodlar sälg

SCA återskapar tjäderspelplats
SCA har gjort en specialavverkning för att återskapa en av Ångermanlands finaste tjäderspelplatser. Stora granar har tagits bort medan gamla tallar, små granar och buskar har lämnats kvar för att gynna både vuxna tjädrar och tjäderkycklingar.

SCA återskapar tjäderspelplats

Naturvård över bolagsgränserna
SCA och Holmen samarbetar för att göra en skogsstig om natur- och kulturvård i ett skogsområde med gott om fina skogar och höga naturvärden. Stigen ingår i Holmens kunskapsskog och SCAs frivilliga avsättning i Kunnådalen i Ångermanland.

Naturvård över bolagsgränserna
Värdefulla skogar
Värdefulla skogar

Skogen brinner – för naturens bästa
Naturvårdsbränning är en av de mest verkningsfulla naturvårdsåtgärder som vi kan göra. Genom att bränna skapar vi livsmiljöer för arter som gynnas eller är beroende av en brandpräglad skog för att kunna överleva.

Naturvårdsbränningar

Våra mångfaldsparker
Våra fem mångfaldsparker är områden på flera hundra hektar som präglas av större mångfald än skogslandskapet i övrigt. Välkommen hit för att hitta dina egna skogspärlor!

Mångfaldsparker

Allemansrätten
Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen. Den kan sammanfattas i orden "Inte störa – inte förstöra". Allemansrätten omges av lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet. Det är en förmån som inte finns i många andra länder.

Allemansrätten

Skogen ska växa och användas
Skogsindustrin bidrar till att motverka klimatförändringarna. Med det skogsbruk vi bedriver, hundratals miljoner träd i olika utvecklingsfas, så tar våra växande träd varje år upp fyra miljoner ton koldioxid och binder i skogens växande virkesförråd.

Skogen ska växa och användas
Värdefulla skogar
Värdefulla skogar

Aktiviteter

Våra skogar är hem för mängder av djur och växter. Ett ansvarsfullt skogsbruk handlar bland annat om att uthålligt värna den biologiska mångfalden, erbjuda naturupplevelser i skog och mark och ge en högkvalitativ råvara. SCAs stora skogsinnehav är också viktigt för klimatet då växande träd tar upp och lagrar koldioxid från atmosfären. Skogsbruket ger samtidigt många arbetstillfällen. Våra skogscertifikat ger trovärdighet för vårt arbete.

Certifikat
Den vanligaste orsaken till certifiering är att kunder ställer krav på att ett företag ska uppvisa att det bedrivs ett seriöst kvalitets- och miljöarbete. SCA ser också nyttan av att en certifieringsrevisor granskar vår verksamhet och att det ställs krav på vår verksamhetsutveckling.

Certifikat

Biologisk mångfald vägs mot positiv klimateffekt
Ett högt priorierat miljömål i SCAs skogsbruk är att bevara den biologiska mångfalden. SCA tar miljöhänsyn i alla skogsbruksåtgärder och undantar produktiv skogsmark för att ge livsrum åt känsliga djur- och växtarter.

Mångfald vägs mot klimatnytta

Allt färre skador på forn-och kulturlämningar
SCAs positiva trend med allt färre skador på forn- och kulturlämningar håller i sig. Målet är noll skador på lämningar i samband med markberedning och slutavverkning. – Vi går åt rätt håll mot vår nollvision, säger Anna Cabrajic, skogsekolog vid SCA.

Forn-och kulturlämningar

SCA investerar i fossilfri uppvärmning på Bogrundets plantskola
SCAs plantskola Bogrundet ska få fossilfri uppvärmning. En stor miljövänlig värmeanläggning som ska drivas med pellets. SCA får även ett stöd från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet för minskat utsläpp av växthusgaser.

Fossilfri uppvärmning på plantskola
Värdefulla skogar
Värdefulla skogar