SCA har ett långsiktigt perspektiv och tar ansvar för hållbar utveckling i hela verksamheten. Här visar vi goda exempel och aktiviteter som visar att hållbarhet är en del av SCAs affärsidé.

Goda exempel

SCA engagerad i vattenvårdsprojekt
För att återskapa livsmiljöer för bland annat flodpärlmusslan, öring och utter har man börjat restaureringen av flera biflöden till Gimån i Jämtland. Arbetet är en del i EU-projektet Rivers of LIFE. SCA är med som markvärd och gör även egna åtgärder.

Stora möjligheter i den digitala skogen
Tack vare den nationella laserskanningen av Sverige och en rad forskningsprojekt blir skogen allt mer digital. Ju mer högupplöst data som olika skanningar kan ge, desto mer information får vi om skogarna. Det bidrar till bättre optimeringar och ett effektivare skogsbruk.

Plantlåda granplantor PowerPot  NorrPlantPowerPot spruce seedlings  NorrPlant

SCA deltar i stor satsning på autonom skogsföryngring
Nu satsar skogsbranschen och forskningsutövare tillsammans med Vinnova 20 miljoner kronor på utvecklingen av autonom skogsföryngring. Projektet Autoplant ska förbättra skogsföryngringen när det gäller precision, miljöpåverkan och arbetsmiljö.

SCA startar hyggesfritt samarbete med Skogsstyrelsen
SCA ska utse försöksområden i Sörgraninge mångfaldspark för ett hyggesfritt skogsbruk. Försöksytorna ingår i ett samarbete mellan SCA och Skogsstyrelsen och ska användas för utbildningar och uppföljningar för att ge mer kunskap om hyggesfria metoder.

Värdefulla skogar
Värdefulla skogar

Skogen brinner – för naturens bästa
Naturvårdsbränning är en av de mest verkningsfulla naturvårdsåtgärder som vi kan göra. Genom att bränna skapar vi livsmiljöer för arter som gynnas eller är beroende av en brandpräglad skog för att kunna överleva.

Invigningen av Sörgraninge mångfaldspark i Sollefteå Kommun.

Våra mångfaldsparker
Våra fem mångfaldsparker är områden på flera hundra hektar som präglas av större mångfald än skogslandskapet i övrigt. Välkommen hit för att hitta dina egna skogspärlor!

Allemansrätten
Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen. Den kan sammanfattas i orden "Inte störa – inte förstöra". Allemansrätten omges av lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet. Det är en förmån som inte finns i många andra länder.

Skogen ska växa och användas
Skogsindustrin bidrar till att motverka klimatförändringarna. Med det skogsbruk vi bedriver, hundratals miljoner träd i olika utvecklingsfas, så tar våra växande träd varje år upp fyra miljoner ton koldioxid och binder i skogens växande virkesförråd.

Värdefulla skogar
Värdefulla skogar

Aktiviteter

Våra skogar är hem för mängder av djur och växter. Ett ansvarsfullt skogsbruk handlar bland annat om att uthålligt värna den biologiska mångfalden, erbjuda naturupplevelser i skog och mark och ge en högkvalitativ råvara. SCAs stora skogsinnehav är också viktigt för klimatet då växande träd tar upp och lagrar koldioxid från atmosfären. Skogsbruket ger samtidigt många arbetstillfällen. Våra skogscertifikat ger trovärdighet för vårt arbete.

SCA öppnar ännu en barnstig i mångfaldspark
Nu har Sörgraninge mångfaldspark i Ångermanland fått en barnstig. Liksom barnstigen i Njurundakustens mångfaldspark har stigen skyltar med figurerna Kolle och Mila som berättar om skogen. Passa på att upptäcka barnstigen och andra sevärdheter i den fina parken under sommaren.

Naturvårdsbränning.

SCAs naturvårdsbränningar gör stor nytta – se filmen
I SCAs nya film ”Naturvårdsbränning – skogsskötsel som gynnar många arter” berättar vi om de naturvårdsbränningar som utförs i våra skogar. Du får veta mer om vilken nytta bränningarna gör för de arter som är beroende av att skogen brinner.

Fnösketicka på björk

SCAs initiativ för biologisk mångfald
SCA har tagit ett initiativ för att nå högre precision i arbetet med att värna den biologiska mångfalden inom vårt skogsinnehav på 2,6 miljoner hektar. Programmet omfattar 203 ansvarsarter och 11 livsmiljöer.

SCA investerar i fossilfri uppvärmning på Bogrundets plantskola
SCAs plantskola Bogrundet ska få fossilfri uppvärmning. En stor miljövänlig värmeanläggning som ska drivas med pellets. SCA får även ett stöd från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet för minskat utsläpp av växthusgaser.

Värdefulla skogar
Värdefulla skogar