SCA har som mål att bolagets skogar ska var minst lika rika på biologisk mångfald, naturupplevelser och råvara i framtiden som idag.

Värdefulla skogar

Ansvarsfullt och aktivt skogsbruk säkrar mångfald av värden för människor och miljö.

Naturvårdsbränd tallskog, efter naturvårdsbränning i Medelpad. Utförd 2014, bilder från 2018

Biologisk mångfald i praktiken
SCAs skogar är hem för mängder av djur och växter. Och vårt mål är att skogarna ska vara minst lika rika på biologisk mångfald i framtiden som de är i dag. För en del hotade och sällsynta arter krävs specialinsatser för att de ska överleva och öka i antal. Många åtgärder gör vi i våra mångfaldsparker medan andra sker på utvalda ställen där vi hittat arter som behöver stöd. Mosippor, ortolansparvar och mossor hör till de arter som SCA har hjälpt på traven. Här kan du läsa om några av åtgärderna och hur det har gått.

Biologisk mångfald i praktiken
Märlingsberget mångfaldspark

Sociala värden
SCAs skogar och tack vare de skogsbilvägar SCA anlägger bidrar vi till ekoturism, jakt och fiske. Vi har också utvecklat ett digitalt kartverktyg för att hitta skogens pärlor och våra mångfaldsparker.

Sociala värden
Skogsvy med vatten och himmel

Hög tillväxt
SCA har aldrig haft så mycket skog som nu. Vi har under lång tid kunnat höja avverkningen av förnybar råvara samtidigt som den stående skogen har ökat i volym.

Hög tillväxt
Skördare som gallrar i Västerbotten

Råvarukällor
SCAs källor till träråvara är en balans mellan inköp från andra skogsägare, import och skogsråvara från SCAs egen skog. Virkesanskaffningen är koncentrerad till norra Sverige vilket gör det möjligt för oss att ha god kontroll över avverkningsplatser och naturvärden. All träråvara som vi använder måste komma från ansvarsfullt brukade skogar.

Råvarukällor
Skogsvy med tall och granar, Forest with big pine and spruces

Certifierat skogsbruk
SCAs skogsbruk är certifierat, vilket innebär att vi åtar oss att följa riktlinjer för ett ansvarsfullt skogsbruk som ställts upp av FSC® och PEFC™. Produkter som baseras på virke från certifierade skogar kan säljas som certifierade produkter. Det måste då gå att följa hela kedjan från skogen till den färdiga produkten. Även denna kedja kontrolleras av oberoende revisorer. SCA är en av världens största leverantörer av FSC-certifierade trävaror, massa och pappersprodukter.

Certifierat skogsbruk
Renar i sommarmiljö. Reindeer.

Hänsyn till samer och rennäring
Samebyar äger rätt att bedriva renskötsel på SCAs mark. Det är viktigt med god samverkan för att både skogsbruk och rennäring ska fungera. Vi vill försöka hitta lösningar som minimerar vår påverkan på rennäringen och som är bra för båda näringarna. Vi har samråd med rennäringen enligt kriterierna i den svenska FSC-standarden

Hänsyn till samer och rennäring
Lappuggla, en unge

Hållbarhetsmål
SCAs hållbarhetsarbete har konkreta, mätbara och tidsbestämda mål. De mål vi presenterar är de vi anser vara mest relevanta för SCAs affärsverksamhet och intressenter.

Hållbarhetsmål
Anna Cabrajic tittar på asplåga

Detta gör vi!
SCA har ett långsiktigt perspektiv och tar ansvar för hållbar utveckling i hela verksamheten. Här visar vi goda exempel och aktiviteter som visar att hållbarhet är en del av SCAs affärsidé.

Detta gör vi!

Tillbaka till hållbarhetsplattformen

Ansvarsfullt skogsbruk

Ansvarsfullt och aktivt skogsbruk strävar mot en långsiktigt ökande tillväxt i skogen samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. Detta skapar förutsättningar för såväl framtida lönsamhet som fortsatt hög miljönytta. Genom aktiv och vetenskapligt grundad skogsskötsel kan skogens växtkraft användas på bästa sätt.

21 procent av SCAs produktiva skogsmark är undantagen från avverkning för bevarande av biologisk mångfald. SCAs ansvarsfulla skogsbruk bygger på ett långsiktigt och hållbart nyttjande av skogen som resurs.

Läs mer om naturhänsynen i vår skog