Ansvarsfull skötsel skapar en mångfald av värden för människor och miljö.

Goda exempel

Mineralfläckar för ortolansparv, Medelpad

SCA gräver för ortolansparvens bästa
SCA är en engagerad part i arbetet med att rädda den hotade ortolansparven som trivs på hyggen. Genom att gräva större gropar på hyggen där man vet att sparven finns hoppas man att den ska få lättare att hitta mat.

SCA gräver för ortolansparvens bästa
Aspfjädermossa

Sällsynt mossa hittad på SCA-mark
SCA har gjort ett av de nordligaste fynden i Sverige av aspfjädermossa. Den sällsynta mossan upptäcktes i SCAs skog i Åsele, Västerbotten, under en träff med SCAs naturvårsspecialister och naturvärdesinventerare.

Sällsynt mossa hittad på SCA-mark
Skyltar i Jämntkrogens fjärilslandskap

Jämtkrogens fjärilslandskap
I Jämtkrogens fjärilslandskap har hotade fjärilar fått en fristad. Här har SCA tillsammans med länsstyrelserna i Jämtland och Västernorrland och andra parter ett unik samarbete för att rädda och bevara fjärilar. Soliga skogsgläntor och blommande vägkanter ska få sällsynta arter att återhämta sig.

Jämtkrogens fjärilslandskap
Kasett med plantor med Hylosafe, NorrPlant, seedlings with Hylosafe

Hylosafe®
Hylosafe - plantskyddet som stoppar snytbaggar effektiv

Hylosafe®
Värdefulla skogar
Värdefulla skogar

Ansvarsfullt skogsbruk

Ansvarsfullt och aktivt skogsbruk strävar mot en långsiktigt ökande tillväxt i skogen samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. Detta skapar förutsättningar för såväl framtida lönsamhet som fortsatt hög miljönytta. Genom aktiv och vetenskapligt grundad skogsskötsel kan skogens växtkraft användas på bästa sätt.

21 procent av SCAs produktiva skogsmark är undantagen från avverkning för bevarande av biologisk mångfald. SCAs ansvarsfulla skogsbruk bygger på ett långsiktigt och hållbart nyttjande av skogen som resurs, som säkerställer att den är minst lika rik på biologisk mångfald, naturupplevelser och ekonomiska värden i framtiden som den är idag.

Läs mer om naturhänsynen i vår skog

Aktiviteter

Våra skogar är hem för mängder av djur och växter. Ett ansvarsfullt skogsbruk handlar bland annat om att uthålligt värna den biologiska mångfalden, erbjuda naturupplevelser i skog och mark och ge en högkvalitativ råvara. SCAs stora skogsinnehav är också viktigt för klimatet då växande träd tar upp och lagrar koldioxid från atmosfären. Skogsbruket ger samtidigt många arbetstillfällen. Våra skogscertifikat ger trovärdighet för vårt arbete.

Det är enkelt att ta ansvar
Vi uppmuntrar fler att certifiera sitt skogsbruk enligt FSC ® och PEFC™. Det är ett enkelt och bra sätt att ta ansvar för människor, miljö och ekonomi. Våra skogsbruksplaner är alltid förberedda för certifiering enligt FSC® och PEFC™ vilket gör det enkelt för dig att certifiera din fastighet.

Skogscertifiering
Solid wood products in Great Britain from SCA Timber, SCA Forest Products.

Certifikat
Den vanligaste orsaken till certifiering är att kunder ställer krav på att ett företag ska uppvisa att det bedrivs ett seriöst kvalitets- och miljöarbete. SCA ser också nyttan av att en certifieringsrevisor granskar vår verksamhet och att det ställs krav på vår verksamhetsutveckling.

Certifikat
Peltovaara mångfaldspark

Biologisk mångfald vägs mot positiv klimateffekt
Ett högt priorierat miljömål i SCAs skogsbruk är att bevara den biologiska mångfalden.

Mångfald vägs mot klimatnytta
Fångstgrop, forn- och kulturlämningar, med kulturstubbar

Allt färre skador på forn-och kulturlämningar
SCAs positiva trend med allt färre skador på forn- och kulturlämningar håller i sig. Målet är noll skador på lämningar i samband med markberedning och slutavverkning. – Vi går åt rätt håll mot vår nollvision, säger Anna Cabrajic, skogsekolog vid SCA.

Allt färre skador på forn-och kulturlämningar
Värdefulla skogar
Värdefulla skogar

Värdefulla skogar

Mål 2019

  • Våra skogar ska vara minst lika rika på biologisk mångfald, naturupplevelser och råvara i framtiden som idag
  • All färsk vedfiber i våra produkter ska vara FSC® eller PEFC™-certifierade eller minst uppfylla FSC®s standard för kontrollerat virke FSC® CW

Utfall 2018

  • Virkesförråd i egen skog uppgick till 235 miljoner m3sk
  • Areal som undantas för naturhänsyn: 20 procent
  • Andel färskfiber i SCAs produkter som uppfyller FSC®, PEFC™ eller FSC® CW: 100 procent
Hållbarhetsmål 2019