Ansvarsfull skötsel skapar en mångfald av värden för människor och miljö.

Goda exempel

Avverkning för återskapad tjäderplats Ångermanland

SCA återskapar tjäderspelplats
SCA har gjort en specialavverkning för att återskapa en av Ångermanlands finaste tjäderspelplatser. Stora granar har tagits bort medan gamla tallar, små granar och buskar har lämnats kvar för att gynna både vuxna tjädrar och tjäderkycklingar.

SCA återskapar tjäderspelplats
SCA och Holmen naturvårdssamarbete Kunnådalen Ångermanland

Naturvård över bolagsgränserna
SCA och Holmen samarbetar för att göra en skogsstig om natur- och kulturvård i ett skogsområde med gott om fina skogar och höga naturvärden. Stigen ingår i Holmens kunskapsskog och SCAs frivilliga avsättning i Kunnådalen i Ångermanland.

Naturvård över bolagsgränserna
Rödmyran Paulund i Västerbotten, restaurerad myr 2014, foton från 2019

Lyckad restaurering av rikkärr i Västerbotten
Fuktigare och frodigare vegetation med gott om småvatten. Det är resultatet efter en restaurering av rikkärret Rödmyran, Paulund i Västerbotten. Området omfattar 14 hektar och merparten av marken ligger på SCAs mark.

Lyckad restaurering av rikkärr i Västerbotten
Mosippa

Bränning och fröplantering ska hjälpa hotad mosippa
I slutet av juli genomförde SCA naturvårdsbränningar på två mindre områden i Härjedalen för att gynna den hotade och sällsynta mosippan. Nu har mer än 300 frön av mosippa satts ut för att förhoppningsvis få blomman att öka i antal.

Bränning och fröplantering ska hjälpa hotad mosippa
Värdefulla skogar
Värdefulla skogar
Skogsvårdsbränning. Naturvårdsbränning.

Skogen brinner – för naturens bästa
Naturvårdsbränning är en av de mest verkningsfulla naturvårdsåtgärder som vi kan göra. Genom att bränna skapar vi livsmiljöer för arter som gynnas eller är beroende av en brandpräglad skog för att kunna överleva.

Naturvårdsbränningar
Sörgraninge mångfaldspark

Våra mångfaldsparker
Våra fem mångfaldsparker är områden som präglas av större mångfald än skogslandskapet i övrigt. Välkommen hit för att hitta dina egna skogspärlor!

Läs mer
Swedish forest, SCA Skog, SCA Forest Products

Allemansrätten
Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen. Den kan sammanfattas i orden "Inte störa – inte förstöra".

Allemansrätten
Reportage om skogsvård i Din Skog 2015.

Skogen ska växa och användas
Skogsindustrin bidrar till att motverka klimatförändringarna.

Skogen ska växa och användas
Värdefulla skogar
Värdefulla skogar

Ansvarsfullt skogsbruk

Ansvarsfullt och aktivt skogsbruk strävar mot en långsiktigt ökande tillväxt i skogen samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. Detta skapar förutsättningar för såväl framtida lönsamhet som fortsatt hög miljönytta. Genom aktiv och vetenskapligt grundad skogsskötsel kan skogens växtkraft användas på bästa sätt.

21 procent av SCAs produktiva skogsmark är undantagen från avverkning för bevarande av biologisk mångfald. SCAs ansvarsfulla skogsbruk bygger på ett långsiktigt och hållbart nyttjande av skogen som resurs, som säkerställer att den är minst lika rik på biologisk mångfald, naturupplevelser och ekonomiska värden i framtiden som den är idag.

Läs mer om naturhänsynen i vår skog

Aktiviteter

Våra skogar är hem för mängder av djur och växter. Ett ansvarsfullt skogsbruk handlar bland annat om att uthålligt värna den biologiska mångfalden, erbjuda naturupplevelser i skog och mark och ge en högkvalitativ råvara. SCAs stora skogsinnehav är också viktigt för klimatet då växande träd tar upp och lagrar koldioxid från atmosfären. Skogsbruket ger samtidigt många arbetstillfällen. Våra skogscertifikat ger trovärdighet för vårt arbete.

Det är enkelt att ta ansvar
Vi uppmuntrar fler att certifiera sitt skogsbruk enligt FSC ® och PEFC™. Det är ett enkelt och bra sätt att ta ansvar för människor, miljö och ekonomi. Våra skogsbruksplaner är alltid förberedda för certifiering enligt FSC® och PEFC™ vilket gör det enkelt för dig att certifiera din fastighet.

Skogscertifiering
Solid wood products in Great Britain from SCA Timber, SCA Forest Products.

Certifikat
Den vanligaste orsaken till certifiering är att kunder ställer krav på att ett företag ska uppvisa att det bedrivs ett seriöst kvalitets- och miljöarbete. SCA ser också nyttan av att en certifieringsrevisor granskar vår verksamhet och att det ställs krav på vår verksamhetsutveckling.

Certifikat
Peltovaara mångfaldspark

Biologisk mångfald vägs mot positiv klimateffekt
Ett högt priorierat miljömål i SCAs skogsbruk är att bevara den biologiska mångfalden.

Mångfald vägs mot klimatnytta
Fångstgrop, forn- och kulturlämningar, med kulturstubbar

Allt färre skador på forn-och kulturlämningar
SCAs positiva trend med allt färre skador på forn- och kulturlämningar håller i sig. Målet är noll skador på lämningar i samband med markberedning och slutavverkning. – Vi går åt rätt håll mot vår nollvision, säger Anna Cabrajic, skogsekolog vid SCA.

Allt färre skador på forn-och kulturlämningar
Värdefulla skogar
Värdefulla skogar

Värdefulla skogar

Mål 2019

  • Våra skogar ska vara minst lika rika på biologisk mångfald, naturupplevelser och råvara i framtiden som idag
  • All färsk vedfiber i våra produkter ska vara FSC® eller PEFC™-certifierade eller minst uppfylla FSC®s standard för kontrollerat virke FSC® CW

Utfall 2018

  • Virkesförråd i egen skog uppgick till 235 miljoner m3sk
  • Areal som undantas för naturhänsyn: 20 procent
  • Andel färskfiber i SCAs produkter som uppfyller FSC®, PEFC™ eller FSC® CW: 100 procent
Hållbarhetsmål 2019