SCA har som mål att bolagets skogar ska var minst lika rika på biologisk mångfald, naturupplevelser och råvara i framtiden som idag.

Värdefulla skogar

Ansvarsfullt och aktivt skogsbruk säkrar mångfald av värden för människor och miljö.

Biologisk mångfald i praktiken
SCAs skogar är hem för mängder av djur och växter. Vårt mål är att skogarna ska vara minst lika rika på biologisk mångfald i framtiden som de är i dag. Specialinsatser krävs för en del hotade och sällsynta arter.

Sociala värden
SCAs skogar och tack vare de skogsbilvägar SCA anlägger, bidrar till ekoturism, jakt och fiske. Vi har också utvecklat ett digitalt kartverktyg för att hitta skogens pärlor och våra mångfaldsparker.

Hög tillväxt
Tillväxten är hög i SCAs skogar. Vi har aldrig haft så mycket skog som idag. Vi har under en lång tid kunnat höja avverkningen av den förnybara råvaran samtidigt som den stående skogen har ökat i volym.

Skördare som gallrar i Västerbotten

Råvarukällor
SCAs källor till träråvara är en balans mellan inköp från andra skogsägare, import och skogsråvara från SCAs egen skog. All träråvara som vi använder måste komma från ansvarsfullt brukade skogar.

Certifierat skogsbruk
SCAs skogsbruk är certifierat och vi åtar oss att följa de riktlinjer för ett ansvarsfullt skogsbruk som ställts upp av FSC® och PEFC™. Hela kedjan från skogen till den färdiga produkten ska kunna följas och kontrolleras av oberoende revisorer.

Hänsyn till samer och rennäring
Samebyar äger rätt att bedriva renskötsel på SCAs mark. God samverkan är viktig för att både skogsbruk och rennäring ska fungera. Vi söker lösningar som minimerar påverkan och som är bra för båda näringarna.

Hållbarhetsmål
SCAs koncernmål för hållbarhet ska nås till år 2030 med 2019 som referensår. De mål vi presenterar är de vi anser vara mest relevanta för SCAs affärsverksamhet och intressenter.

Detta gör vi!
SCA har ett långsiktigt perspektiv och tar ansvar för hållbar utveckling i hela verksamheten. Här visar vi goda exempel och aktiviteter som visar att hållbarhet är en del av SCAs affärsidé.

Tillbaka till hållbarhetsplattformen

Ansvarsfullt skogsbruk
Ansvarsfullt skogsbruk

Program för bevarande av biologisk mångfald

SCA har tagit ett initiativ för att nå högre precision i arbetet med att värna den biologiska mångfalden.

Som en viktig del i SCAs hållbarhetsarbete och i enlighet med gällande lagar och regler värnar vi biologisk mångfald på hela SCAs skogsinnehav, inklusive områden avsatta för naturvård, icke-produktiv mark och där reguljär skogsskötsel med avverkning sker.

SCA har gjort en fördjupad analys av den svenska Rödlistan, för att upptäcka de arter som är hotade och i behov av specifika livsmiljöer på vår mark. 203 hotade arter har identifierats som ett särskilt artansvar för SCA. Arternas livsmiljöer kräver specifika åtgärder för att bevaras eller utvecklas.

Bevarandestatus för livsmiljöerna utvärderades över hela markinnehavet. Totalt 400,000 hektar av de olika livsmiljöerna inom ekologiska landskapsplaner, avsättningar och icke-produktiv mark (impediment). Utöver detta sparas i medeltal drygt 10% av avverkningstrakterna som livsmiljöer för ansvarsarterna.

SCAs fortsatta arbete:

  • integrera artansvaret i den operativa verksamheten och därmed förstärka naturvårdsarbetet
  • fortsatt utveckling av kunskapsbasen
  • utökad inventering och uppföljning
  • etablera partnerskap för kunskapsuppbyggnad och fortsatt metodutveckling

Ladda ner programmet i sin helhet här.

Ett SCA-initiativ

Ansvarsfull fiberanskaffning

SCAs virkesenhet ansvarar för inköp av all vedråvara till produktionen av trä-, massa- och pappersprodukter. Råvaruanskaffningen är tredjepartscertifierad enligt PEFC och FSC Chain of Custody. Den största mängden råvara kommer från certifierat skogsbruk. All råvara från bolagets egna skogar ingår i denna andel. Resterande volymer är spårbarhetscertifierade enligt FSC CW, varav hälften kommer från avverkning där andelen skog undantagen för naturhänsyn motsvarar FSC-nivå (SCA-hänsyn). SCA uppmuntrar sina externa leverantörer att certifiera sitt skogsbruk för att öka tillgången till certifierad råvara.

SCAs produktionsanläggningar förbrukade 10,7 (11,3) miljoner m3 vedråvara år 2021. Nästan all vedråvara kommer från norra Sverige.

Ansvarsfullt skogsbruk

Ansvarsfullt och aktivt skogsbruk strävar mot en långsiktigt ökande tillväxt i skogen samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. Detta skapar förutsättningar för såväl framtida lönsamhet som fortsatt hög miljönytta. Genom aktiv och vetenskapligt grundad skogsskötsel kan skogens växtkraft användas på bästa sätt.

21 procent av SCAs produktiva skogsmark är undantagen från avverkning för bevarande av biologisk mångfald. SCAs ansvarsfulla skogsbruk bygger på ett långsiktigt och hållbart nyttjande av skogen som resurs.

Läs mer om naturhänsynen i vår skog

Sverige har aldrig haft så mycket skog som idag

AKTIVT OCH ANSVARSFULLT SKOGSBRUK

SCAs skog täcker en yta nästan lika stor som Belgien

AKTIVT OCH ANSVARSFULLT SKOGSBRUK

Vi ersätter varje träd vi skördar med minst två nya

AKTIVT OCH ANSVARSFULLT SKOGSBRUK

Växande skogar binder koldioxid

AKTIVT OCH ANSVARSFULLT SKOGSBRUK

SCAs klimatnytta uppgår till 10,5 miljoner ton CO2, vilket motsvarar utsläppen från alla personbilar i Sverige

AKTIVT OCH ANSVARSFULLT SKOGSBRUK