SCA har som mål att bolagets skogar ska var minst lika rika på biologisk mångfald, naturupplevelser och råvara i framtiden som idag.

Värdefulla skogar

Ansvarsfullt och aktivt skogsbruk säkrar mångfald av värden för människor och miljö.

Biologisk mångfald i praktiken
SCAs skogar är hem för mängder av djur och växter. Vårt mål är att skogarna ska vara minst lika rika på biologisk mångfald i framtiden som de är i dag. Specialinsatser krävs för en del hotade och sällsynta arter.

Biologisk mångfald i praktiken

Sociala värden
SCAs skogar och tack vare de skogsbilvägar SCA anlägger, bidrar till ekoturism, jakt och fiske. Vi har också utvecklat ett digitalt kartverktyg för att hitta skogens pärlor och våra mångfaldsparker.

Sociala värden

Hög tillväxt
SCA har aldrig haft så mycket skog som idag. Vi har under en lång tid kunnat höja avverkningen av den förnybara råvaran samtidigt som den stående skogen har ökat i volym.

Hög tillväxt

Råvarukällor
SCAs källor till träråvara är en balans mellan inköp från andra skogsägare, import och skogsråvara från SCAs egen skog. All träråvara som vi använder måste komma från ansvarsfullt brukade skogar.

Råvarukällor

Certifierat skogsbruk
SCAs skogsbruk är certifierat och vi åtar oss att följa de riktlinjer för ett ansvarsfullt skogsbruk som ställts upp av FSC® och PEFC™. Hela kedjan från skogen till den färdiga produkten ska kunna följas och kontrolleras av oberoende revisorer.

Certifierat skogsbruk

Hänsyn till samer och rennäring
Samebyar äger rätt att bedriva renskötsel på SCAs mark. God samverkan är viktig för att både skogsbruk och rennäring ska fungera. Vi söker lösningar som minimerar påverkan och som är bra för båda näringarna.

Hänsyn till samer och rennäring

Hållbarhetsmål
SCAs hållbarhetsarbete har konkreta, mätbara och tidsbestämda mål. De mål vi presenterar är de vi anser vara mest relevanta för SCAs affärsverksamhet och intressenter.

Hållbarhetsmål

Detta gör vi!
SCA har ett långsiktigt perspektiv och tar ansvar för hållbar utveckling i hela verksamheten. Här visar vi goda exempel och aktiviteter som visar att hållbarhet är en del av SCAs affärsidé.

Detta gör vi!

Tillbaka till hållbarhetsplattformen

Ansvarsfullt skogsbruk
Ansvarsfullt skogsbruk

Ansvarsfullt skogsbruk

Ansvarsfullt och aktivt skogsbruk strävar mot en långsiktigt ökande tillväxt i skogen samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. Detta skapar förutsättningar för såväl framtida lönsamhet som fortsatt hög miljönytta. Genom aktiv och vetenskapligt grundad skogsskötsel kan skogens växtkraft användas på bästa sätt.

21 procent av SCAs produktiva skogsmark är undantagen från avverkning för bevarande av biologisk mångfald. SCAs ansvarsfulla skogsbruk bygger på ett långsiktigt och hållbart nyttjande av skogen som resurs.

Läs mer om naturhänsynen i vår skog

Sverige har aldrig haft så mycket skog som idag

AKTIVT OCH ANSVARSFULLT SKOGSBRUK

SCAs skog täcker en yta nästan lika stor som Belgien

AKTIVT OCH ANSVARSFULLT SKOGSBRUK

Vi ersätter varje träd vi skördar med minst två nya

AKTIVT OCH ANSVARSFULLT SKOGSBRUK

Växande skogar binder koldioxid

AKTIVT OCH ANSVARSFULLT SKOGSBRUK

SCAs klimatnytta uppgick 2019 till 10,5 miljoner ton CO2, vilket motsvarar utsläppen från alla personbilar i Sverige

AKTIVT OCH ANSVARSFULLT SKOGSBRUK