För att förbättra säkerhetskulturen inom SCA, och för att minska antalet arbetsolyckor har vi introducerat programmet ZERO. SCAs koncernchef är sponsor för ZERO och programmet leds av en styrgrupp där samtliga affärsområdeschefer ingår.

Vår vision är att ingen ska skada sig på arbetet och att alla ska komma hem friska och oskadda.

SCAs viktigaste mål är att alla våra medarbetare och alla som vistas på våra anläggningar ska komma hem friska och oskadda när arbetsdagen är slut. Koncernen har en nollvision för arbetsplatsolyckor. För att utveckla vår hälso- och säkerhetskultur driver vi program ZERO med ett första delmål är att till 2018 halvera antalet arbetsplatsolyckor som medför frånvaro jämfört med 2014. Inom ZERO arbetar vi för att öka medvetenheten och förändrade beteenden. 

Alla måste ge arbetet med hälsa och säkerhet högsta prioritet, engagera sig och ta ansvar för utvecklingen av vår gemensamma säkerhetskultur.

10,4?

arbetsolycksfall med frånvaro per miljon arbetade timmar motsvarar 1,6 arbetsolycksfall per 100 anställda

Koncernens ledare utbildas i förändringsledarskap i syfte att coacha och uppmuntra säkra beteenden. SCA genomför även utbildningsinsatser kring hälsa och säkerhet. Under 2018 inträffade 60 arbetsplatsolyckor, som medförde frånvaro, vilket är en minskning med 8 procent jämfört med föregående år. Det finns även lokala initiativ som främjar ett hälsosamt liv. Arbetsmiljöarbetet på SCAs största enheter är certifierat enligt OHSAS 18001.

Antalet frånvarodagar på grund av arbetsplatsolyckor har ökat från 10 till 17 dagar med olycka under 2018. Ett fåtal olyckor har medfört längre frånvaro, men de flesta olyckor ger mindre än en veckas frånvaro. Antalet riskobservationer har mer än fördubblats sedan program ZERO startade. Under 2018 rapporterades 11 290 risk- och beteendeobservationer. Den vanligaste olycksfallsorsaken och som också medförde längst frånvaro utgjordes av kläm-, snubbel- och fallolyckor.