För att förbättra säkerhetskulturen inom SCA och för att minska antalet arbetsolyckor har vi introducerat programmet ZERO. SCAs koncernchef är sponsor för ZERO och programmet leds av en styrgrupp där samtliga affärsområdeschefer ingår.

Vår vision är att ingen ska skada sig på arbetet och att alla ska komma hem friska och oskadda.

SCAs viktigaste mål är att alla våra medarbetare och alla som vistas på våra anläggningar ska komma hem friska och oskadda när arbetsdagen är slut. Koncernen har en nollvision för arbetsplatsolyckor. För att utveckla vår hälso- och säkerhetskultur driver vi program ZERO. Inom ZERO arbetar vi för att öka medvetenheten och förändrade beteenden. Den vanligaste olycksfallsorsaken och som också medför längst frånvaro utgörs av kläm-, snubbel- och fallolyckor.

Alla måste ge arbetet med hälsa och säkerhet högsta prioritet, engagera sig och ta ansvar för utvecklingen av vår gemensamma säkerhetskultur.

Koncernens ledare utbildas i förändringsledarskap i syfte att coacha och uppmuntra säkra beteenden. SCA genomför även utbildningsinsatser kring hälsa och säkerhet. Det finns även lokala initiativ som främjar ett hälsosamt liv. Arbetsmiljöarbetet på SCAs största enheter är certifierat enligt ISO45001.

Toolbox

​Toolbox består av ett antal punkter som ska vara vägledande i arbetet med ZERO.

Toolbox-Ledningens engagemang

Ledningens engagemang
Våra ledare måste vara synliga och närvarande i verksamheten, föra en konstruktiv dialog runt hälsa och säkerhet samt aktivt genom sitt eget agerande visa föregångsmannaskap och att hälsa och säkerhet har högsta prioritet. Alla medarbetare har ett personligt ansvar för sin egen hälsa och säkerhet samt för att bidra och måna om andras hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Våra ledare och ledningsgrupper ansvarar för att skapa och genom sitt agerande bidra till en bra hälso- och säkerhetskultur inom sitt ansvarsområde (division, enhet, avdelning etc).

​Rapportering och utredning av olycksfall, tillbud och riskobservation
Syftet är att dra lärdom av inträffade händelser så att de inte ska inträffa igen. Alla arbetsolyckor, tillbud och riskobservationer ska rapporteras och utredas. ​​​​​All rapportering, utredning och uppföljning ska dokumenteras ​i något av IA-systemen. SCA använder PIA (papper- och massa), SIA (sågverk), TRIA (transporter) och SKIA (skogsverksamhet). Alla kan rapportera en händelse eller riskobservation och följa hur den åtgärdas. Närmaste chef blir händelseansvarig och vidtar lämplig åtgärd.

Funktionell ordning och reda
Med god ordning och reda på våra arbetsplatser undviker vi många arbetsolyckor och underlättar det dagliga arbetet. Ett program med rutiner för att arbeta systematiskt med funktionell Ordning & Reda (t ex uppbyggt som en modell enligt 5S) ska finnas och underhållas. Programmet ska vara utformat utifrån enheternas behov. Det ska finnas ett system för uppföljning och kontroll av att programmet följs. Samtliga medarbetare ska vara införstådda och ha en roll i programmet.

Toolbox

Självskattning och revision
Med självskattning menas att göra en bedömning av enhetens/divisionens status inom Toolboxverktygen.​ Vid varje enhet ska självskattning och revision av samtliga block i Toolbox genomföras regelbundet. Korrigerande åtgärder utifrån självskattning och revision ska dokumenteras och kommuniceras. De förbättringsområden som identifierats med hjälp av självskattning och revision ligger till grund för varje enhets handling​splan.

Riskbedömning
Med hjälp av riskbedömningar får vi kunskap om vilka risker som finns på en arbetsplats, såväl fysiska som psykosociala. Arbetet ska ske proaktivt och riskbedömningar ska regelbundet göras av hela anläggningar. Vid förändringar i en organisation ska alltid en konsekvensbedömning göras och vid enskilda drifts- och underhållsarbeten ska riskinventeringar göras, gärna enligt modellen Ta Två.

​Årliga hälso- och säkerhetssamtal
I samband med ZERO har det årliga mål- och utvecklingssamtalet kompletterats med ett hälso- och säkerhetssamtal.​ Syftet är att skapa en fördjupad dialog kring arbetsmiljöfrågor. Som en del i samtalet ska varje medarbetare och sätta upp personliga mål, exempelvis att delta i minst en skyddsrond. Samtalet ska genomföras med samtliga medarbetare i SCA.

Beteendebaserad säkerhet (BBS)
BBS går ut på att de anställda observerar varandras beteenden och sedan ger konstruktiv feedback. Feed-backen ska öka medvetenheten hos medarbetarna om vad som är säkra respektive osäkra beteenden. Syftet är att engagera alla medarbetare i arbetet med att minska antalet arbetsolyckor.

Nödlägesberedskap
Varje enhet ska ha en upprättad nödlägesplan med rutiner för bland annat första hjälpen, kommunikation och krishantering. Med nödläge menas exempelvis olika scenarier av katastrofkaraktär. Nödlägesplanen ska omfatta instruktioner för medarbetare och övriga som vistas inom enhetens område och checklistor för de som har en aktiv roll vid olika typer av nödlägen.

Livräddande rutiner
Livräddande rutiner är ett verktyg i ZERO. Under varje livräddande instruktion kan det finnas fler instruktioner som hör till resp. område. Dessa instruktioner kan gälla globalt för SCA eller lokalt på en enhet.

Arbetsmiljöorganisation
Varje enhet ska ha en dokumenterad arbetsmiljöorganisation där enhetens högste chef är ansvarig. Regelbundna skyddsronder ska genomföras där bland andra representanter från arbetstagarna deltar.

Arbetsmiljökompetens
​​​​​​​Ett fungerande arbetsmiljöarbete bygger på att medarbetarna, entreprenörer och besökare har den kunskap som behövs. Utbildningsbehovet ska bedömas efter varje persons befattning, exempelvis körtillstånd, motorsågskörkort, Bam och SAM.

Hälsa
​Vi vill främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Att bidra till att minimera brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och därmed begränsa risken för ohälsa och stress­reaktioner.

Kemikalier
Syftet med verktyget Kemikalier är att det ska vara en hjälp i verksamheten att uppnå en god arbetsmiljö och yttre miljö.

Systematiskt brandskyddsarbete
Alla våra verksamheter ska ha ett systematiskt brandskyddsarbete för att minimera risken för olycka och/eller skada på person och egendom. Ett bra förebyggande brandskyddsarbete är direkt kopplat till försäkringspremie och självrisker.