Syftet är att dra lärdom av inträffade händelser så att de inte ska inträffa igen. Alla arbetsolyckor, tillbud och riskobservationer ska rapporteras och utredas. ​​​​​All rapportering, utredning och uppföljning ska dokumenteras ​i något av IA-systemen. SCA använder PIA (papper- och massa), SIA (sågverk), TRIA (transporter) och SKIA (skogsverksamhet). Alla kan rapportera en händelse eller riskobservation och följa hur den åtgärdas. Närmaste chef blir händelseansvarig och vidtar lämplig åtgärd.