Med god ordning och reda på våra arbetsplatser undviker vi många arbetsolyckor och underlättar det dagliga arbetet. Ett program med rutiner för att arbeta systematiskt med funktionell Ordning & Reda (t ex uppbyggt som en modell enligt 5S) ska finnas och underhållas. Programmet ska vara utformat utifrån enheternas behov. Det ska finnas ett system för uppföljning och kontroll av att programmet följs. Samtliga medarbetare ska vara införstådda och ha en roll i programmet.